Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντιδημοκρατική και παράνομη επέμβαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Παντοειδείς ‑συντονισμένες παρεμβάσεις ενάντια στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, την ώρα που κλιμακώνεται η παρέμβαση για παραπέρα περιστολή του δικαιώματος της απεργίας και των συγκεντρώσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΠΕΤΟΜ ΤΕΕ logo

14–9‑2019

Προς
✔️  Όλες τις υπη­ρε­σί­ες και φορείς που σχε­τί­ζο­νται με την ΕΣΤΑΜΕΔΕ
✔️  τους Συλ­λό­γους των Μηχα­νι­κών και τους φορείς των Συντα­ξιού­χων Επιστημόνων
✔️  την Σ.Ε.Α. των «Συνερ­γα­ζό­με­νων Συντα­ξιου­χι­κών Οργανώσεων»
✔️  τα Μέλη της ΕΣΤΑΜΕΔΕ
✔️  τα Μέσα Μαζι­κής Ενημέρωσης

Θέμα: Αντι­δη­μο­κρα­τι­κή και παρά­νο­μη επέμβαση
της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σί­ων Εσό­δων στην ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Τον Απρί­λη του 2019 έγι­ναν οι αρχαι­ρε­σί­ες στην ΕΣΤΑΜΕΔΕ, όπου το ψηφο­δέλ­τιο της «Πανε­πι­στη­μο­νι­κής» ανα­δεί­χτη­κε πλειο­ψη­φία.
Κάποια μέλη της απερ­χό­με­νης διοί­κη­σης λάκι­σαν από την Εκλο­γο­α­πο­λο­γι­στι­κή Γενι­κή Συνέ­λευ­ση, όταν, με  ομο­λο­γία τους, έχα­σαν την πλειοψηφία.
Αυτοί οι εντε­ταλ­μέ­νοι του κυβερ­νη­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού διορ­γά­νω­σαν την επό­με­νη μέρα από την ολο­κλή­ρω­ση των νόμι­μων αρχαι­ρε­σιών μια νόθα «παρα­δια­δι­κα­σία» δήθεν εκλο­γών, χωρίς εφο­ρευ­τι­κή επι­τρο­πή και με εκα­το­ντά­δες εικο­νι­κούς ψηφο­φό­ρους και σφε­τε­ρί­ζο­νται από τότε το όνο­μα του σωμα­τεί­ου μας.

Το νέο ΔΣ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ έκα­νε όλες τις ενέρ­γειες για την πλή­ρη αγω­νι­στι­κή διεκ­δι­κη­τι­κή λει­τουρ­γία του σωμα­τεί­ου, ακο­λου­θώ­ντας τις κατευ­θύν­σεις της Γενι­κής Συνέ­λευ­σης, με πλη­θώ­ρα παρεμ­βά­σε­ων και αγω­νι­στι­κών εκδηλώσεων.
Διε­νέρ­γη­σε και την ετή­σια τακτι­κή Γενι­κή Συνέ­λευ­ση τον Ιού­νη 2020.

Από την αρχή κατέ­θε­σε τον πλή­ρη φάκε­λο των απαι­τού­με­νων εγγρά­φων, σε όλες τις υπη­ρε­σί­ες, που εμπλέ­κο­νται με τη  νόμι­μη λει­τουρ­γία της Ένω­σής μας και ζήτη­σε την νόμι­μη εκπρο­σώ­πη­ση της σε δυο Επι­τρο­πές, που παρά­νο­μα και αυθαί­ρε­τα της την αρνήθηκαν.

Για την εύρυθ­μη λει­τουρ­γία της ένω­σής μας απαί­τη­σε από την παλαιά διοί­κη­ση την παρά­δο­ση των στοι­χεί­ων που παρα­κρα­τού­νται, (όπως οικο­νο­μι­κά και διοι­κη­τι­κά, στοι­χεία επι­κοι­νω­νί­ας 1000 μελών που απο­κρύ­πτουν επί 3 χρό­νια κλπ).

Η παρα­διοί­κη­ση που ανα­φέ­ρα­με προ­σέ­φυ­γε στις δύο δια­δι­κα­σί­ες ασφα­λι­στι­κών μέτρων, με αίτη­μα να πάψου­με να ασκού­με τη διοί­κη­ση. Το αίτη­μα απορ­ρί­φθη­κε. Στο σκε­πτι­κό της με αρ.6594/30.8.19 από­φα­σης του Μονο­με­λούς Πρω­το­δι­κεί­ου ανα­φέ­ρε­ται ανα­λυ­τι­κά η νομο­θε­σία στην οποία επι­ση­μαί­νε­ται ότι:
«Η ακυ­ρό­τη­τα απαι­τεί­ται απα­ραι­τή­τως να κηρυ­χθεί από το Δικα­στή­ριο»…
«Έτσι μέχρι την έκδο­ση της κατά τα  ανω­τέ­ρω από­φα­σης του δικα­στη­ρί­ου που ισχύ­ει ένα­ντι πάντων, η από­φα­ση της Γ.Σ ή του ΔΣ ή της ΕΕ παρά­γει τα έννο­μα απο­τε­λέ­σμα­τά της»…

Το ΔΣ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ κατέ­θε­σε σε όλες τις υπη­ρε­σί­ες την από­φα­ση αυτή, ανά­με­σά τους και στη Δ΄ ΔΟΥ Αθή­νας, η οποία και ανα­γνώ­ρι­σε το ΔΣ και όρι­σε εκπρό­σω­πο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ τον πρό­ε­δρό του στις αρχές του 2020. Το ίδιο έγι­νε με τον ΕΦΚΑ-ΙΚΑ, ενώ η Τρά­πε­ζα Πει­ραιώς έχει νομι­μο­ποι­ή­σει από τον Ιού­νιο 2019 μέχρι σήμε­ρα τον πρό­ε­δρο, γ. γραμ­μα­τέα και ταμία του ΔΣ μας.

Στη συνέ­χεια η παρα­διοί­κη­ση κατέ­θε­σε αγω­γή, 14 μήνες μετά τις τελευ­ταί­ες εκλογές.
Σε αυτήν, εκτός την επα­νά­λη­ψη των ίδιων επι­χει­ρη­μά­των των ασφα­λι­στι­κών μέτρων, θέτει και θέμα υπό­στα­σης της ΓΣ. Για το θέμα αυτό στο σκε­πτι­κό της από­φα­σης των ασφα­λι­στι­κών μέτρων ανα­φέ­ρε­ται: «Ακό­μα κι αν ήθε­λε θεω­ρη­θεί ότι η υπό κρί­ση αίτη­ση αφο­ρά σε από­φα­ση γενι­κής συνέ­λευ­σης ανυ­πό­στα­της, υπό­θε­ση που σε κάθε περί­πτω­ση δεν υφί­στα­ται αφού τα επι­κα­λού­με­να ελατ­τώ­μα­τα της επί­μα­χης από­φα­σης γενι­κής συνέ­λευ­σης δεν επι­φέ­ρουν ανυ­πό­στα­το …».

Αιφ­νι­δια­στι­κά στις αρχές Ιού­λη 2020, η φορο­λο­γι­κή αρχή, χωρίς καμιά δικαιο­λο­γία και ανα­τρέ­πο­ντας την από­φα­ση της του Γενά­ρη 2020, διό­ρι­σε εκπρό­σω­πο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ στην φορο­λο­γι­κή αρχή τον επι­κε­φα­λής της παρα­πά­νω παραδιοίκησης.
Ανέ­τρε­ψε δηλα­δή την δική της από­φα­ση, που στη­ρί­ζο­νταν στα ίδια στοι­χεία που είχε και τότε και τώρα στη διά­θε­σή της.
Δήλω­σε ότι απλά δέχε­ται δηλώ­σεις μετα­βο­λών με τα αντί­στοι­χα δικαιο­λο­γη­τι­κά,
αλλά αρνεί­ται να μας ενη­με­ρώ­σει ποια είναι η δια­φο­ρά τους, από αυτά που είχε όταν πήρε την αρχι­κή της από­φα­ση. Αρνή­θη­κε να μας στεί­λει τη γνω­μο­δό­τη­ση που επι­κα­λεί­ται (την ΔΕΛ Ε 1066793 ΕΞ /15–06-2020). Ισχυ­ρί­ζε­ται ουσια­στι­κά ότι οι μετα­βο­λές και δικαιο­λο­γη­τι­κά, που οφεί­λει να κατα­χω­ρεί, δεν είναι μόνο κάποιο νόμι­μο πρα­κτι­κό νέων αρχαι­ρε­σιών, ή μια δικα­στι­κή από­φα­ση, αλλά και η απλή ανα­φο­ρά των παρα­πό­νων κάποιου ιδιώ­τη ή η κατά­θε­ση μιας δικα­στι­κής αγω­γής, που μπο­ρεί να κάνει ο κάθε σφε­τε­ρι­ζό­με­νος έναν τίτλο.

Προ­σφύ­γα­με αμέ­σως στην ίδια τη διοί­κη­ση της φορο­λο­γι­κής αρχής, στην ΑΑΔΕ, αλλά και σε κάθε αρχή που θεω­ρή­σα­με ότι πρέ­πει να ασχο­λη­θεί με αυτήν την κατά­φο­ρη επέμ­βα­ση στο σωμα­τείο μας, με αυτό τον αυθαί­ρε­το διο­ρι­σμό εκπρο­σώ­που, όπως τον καταγ­γεί­λα­με και δημόσια.

Μετά σιω­πή 2 μηνών μας ήρθε μια απά­ντη­ση από την διοί­κη­ση  της ΑΑΔΕ, χωρίς πλή­ρη τίτλο απο­στο­λέα, χωρίς ανα­φο­ρά αρμο­δί­ου υπάλ­λη­λου, χωρίς αριθ­μό πρω­το­κόλ­λου, χωρίς επί­ση­μο έγγρα­φο,  με ένα e‑mail του προϊ­στα­μέ­νου της Διεύ­θυν­σης Ελέγ­χων που, παρά τις επι­ση­μάν­σεις μας, έμει­νε τελι­κά μόνο αυτό, σαν απά­ντη­ση σει­ράς εγγρά­φων που είχαν απευ­θυν­θεί στον κ. Διοι­κη­τή. Και εκεί, στο e‑mail αυτό, μας απα­ντούν ουσια­στι­κά ότι δεν σας στέλ­νου­με καμία άλλη δικαιο­λο­γία πέρα από αυτά που σας ανα­φέ­ρα­με αρχι­κά για την κατα­χώ­ρη­ση μετα­βο­λών. Τη σχε­τι­κή γνω­μά­τευ­ση που ανα­φέ­ρα­με, δεν σας τη δίνου­με.

Έτσι τελι­κά η ΑΑΔΕ και οι υπη­ρε­σί­ες της παρα­βί­α­σαν κάθε νόμο και δεο­ντο­λο­γία, υπο­κα­τέ­στη­σαν τα δικα­στή­ρια και διό­ρι­σαν δική τους διοί­κη­ση στην ΕΣΤΑΜΕΔΕ για να αντι­προ­σω­πεύ­ε­ται στη φορο­λο­γι­κή αρχή..

Η ουσία αυτής της υπό­θε­σης είναι μία:

Όπου  δεν φτάνουν η νοθεία, η παραβίαση των δημοκρατικών διαδικασιών, οι κατά παραγγελία δικαστικές αποφάσεις και η κρατική καταστολή, παρεμβαίνει τώρα και η… Εφορία για να «διορίσει» συνδικαλιστικές διοικήσεις και να διαμορφώσει συσχετισμούς.

Εδώ πρό­κει­ται για κατά­φω­ρη επέμ­βα­ση στη λει­τουρ­γία της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, ενός σωμα­τεί­ου με σημα­ντι­κή παρου­σία σε ένα χώρο τερα­στί­ων συμ­φε­ρό­ντων γύρω από τα δημό­σια έργα, τα ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΜΕΔΕ, και την Τρά­πε­ζα Αττι­κής.

Με αυτές τις ενέρ­γειες ανα­δει­κνύ­ε­ται η τερά­στια προ­σπά­θεια, να προ­λά­βουν και να υπο­νο­μεύ­σουν οποια­δή­πο­τε δυνα­τό­τη­τα αλλα­γής συσχε­τι­σμού και προ­σα­να­το­λι­σμού στο συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα, την ίδια ώρα που κλι­μα­κώ­νε­ται η παρέμ­βα­ση για παρα­πέ­ρα περι­στο­λή του δικαιώ­μα­τος της απερ­γί­ας και των συγκε­ντρώ­σε­ων.

Απαι­τού­με από την ΑΑΔΕ την άμε­ση εφαρ­μο­γή της νομι­μό­τη­τας και την ανα­γνώ­ρι­ση του προ­έ­δρου μας σαν εκπρο­σώ­που της ΕΣΤΑΜΕΔΕ στη φορο­λο­γι­κή αρχή.

Όλες οι αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες και το ΔΣ της ΑΑΔΕ που προ­σφύ­γα­με και οι κυβερ­νη­τι­κοί υπεύ­θυ­νοι θα ανα­γκα­στούν να πάρουν τις ευθύ­νες τους σ΄ αυτό το θέμα.

Δεν θα στα­μα­τή­σου­με να παλεύ­ου­με για την δημο­κρα­τι­κή και νόμι­μη απο­κα­τά­στα­ση στη σχέ­ση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ με τη φορο­λο­γι­κή αρχή, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας κάθε πρό­σφο­ρο μέσο και δια­δι­κα­σία, ανα­ζη­τώ­ντας τις ευθύ­νες που είναι τερά­στιες, ανα­δει­κνύ­ο­ντας την πολι­τι­κή παρέμ­βα­ση των υπη­ρε­σιών και προ­σώ­πων στη λει­τουρ­γία των σωματείων.

Στή­ριγ­μα  σε αυτή την προ­σπά­θειά μας είναι τα πλή­ρως ενη­με­ρω­μέ­να μέλη, η εκφρα­σμέ­νη υπο­στή­ρι­ξή τους στην δημο­κρα­τι­κή λει­τουρ­γία της ένω­σής μας και η συμ­με­το­χή τους στους αγώ­νες ενά­ντια στην αντια­σφα­λι­στι­κή λαί­λα­πα. Αγώ­νες που συνε­χί­ζει να  ηγεί­ται η ΕΣΤΑΜΕΔΕ με τη νόμι­μα εκλεγ­μέ­νη διοί­κη­σή της. 

Για την ΕΣΤΑΜΕΔΕ
Κώστας Τζα­τζά­νης Πρόεδρος
Σταύ­ρος Βαρου­τσής Γ. Γραμματέας


Ακο­λου­θεί ο πίνα­κας αποδεκτών

Προς Υπη­ρε­σί­ες και φορείς που σχε­τί­ζο­νται με την ΕΣΤΑΜΕΔΕ
Υπουρ­γό Υπο­δο­μών, Κώστα Αχ. Καραμανλή
[email protected]
Υπουρ­γό Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κών Υπο­θέ­σε­ων, Γιάν­νη Βρούτση
               [email protected]
Υφυ­πουρ­γό Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης Tσα­κλό­γλου Παναγιώτη
[email protected]
Γενι­κή Γραμ­μα­τέα Κοι­νω­νι­κής Ασφάλισης
              [email protected]
Διοι­κη­τή ΕΦΚΑ και πρό­ε­δρο ΗΔΙΚΑ Χρή­στο Χάλαρη
[email protected] [email protected]
Διοι­κη­τή Ενιαί­ου Ταμεί­ου Επι­κου­ρι­κής Ασφά­λι­σης & Εφά­παξ Παρο­χών ΕΤΕΑΕΠ Ευάγ­γε­λο-Από­στο­λο Κων­στα­ντί­νου 
              [email protected]
Συντο­νι­στή της Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης Αττι­κής Σπυρ. Κοκ­κι­νά­κη
         
[email protected]  [email protected]
Πρό­ε­δρο του ΤΕΕ κ. Γεώργ. Στασινό
[email protected]                                                                      
Πρό­ε­δρο του ΤΜΕΔΕ κ. Κ. Μακέδο
              proedros@tmede.gr info@tmede.gr
Αναπλ.Προϊσταμενο Περι­φερ. Διεύ­θυν­σης Συντά­ξε­ων και Ασφά­λι­σης Τομέα Μηχα­νι­κών και ΕΔΕ του e‑ΕΦΚΑ, κ. Κων­στα­ντά­ρα
[email protected]
Προϊ­στα­με­νος ΕΦΚΑ Τμήμ. Ασφα­λειας του ΚΥΤ πρ ΤΣΜΕΔΕ κ. Πετειναράκης
[email protected]

Προς Συλ­λό­γους των Μηχα­νι­κών και φορείς των Συντα­ξιού­χων Επιστημόνων
Σύλ­λο­γος Αρχι­τε­κτό­νων Διπλω­μα­τού­χων Ανω­τά­των Σχο­λών · Πανελ­λή­νια  Ένω­ση Αρχι­τε­κτό­νων (ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ)   [email protected] [email protected] [email protected]
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Τμή­μα Αττι­κής [email protected] [email protected]
Σύλ­λο­γος Πολι­τι­κών Μηχα­νι­κών Ελλά­δος (ΣΠΜΕ) [email protected]  [email protected]
Πανελ­λή­νιος Σύλ­λο­γος Διπλω­μα­τού­χων Μηχα­νο­λό­γων · Ηλε­κτρο­λό­γων (ΠΣΔΜ‑Η) [email protected]  ,
Πανελ­λή­νιος Σύλ­λο­γος Διπλω­μα­τού­χων Μηχα­νι­κών Ηλ. Υπο­λο­γι­στών και Πλη­ρο­φο­ρι­κής [email protected][email protected]
Πανελ­λή­νιος Σύλ­λο­γος Χημι­κών Μηχα­νι­κών (ΠΣΧΜ)  [email protected]
Κρε­μα­λης κωστας 6945975541 αντι­πρό­ε­δρος Χημι­κων [email protected] Αρης Γκο­ρο­γιας πρόεδρος
[email protected]
Πανελ­λή­νιος Σύλ­λο­γος Διπλω­μα­τού­χων Μηχα­νι­κών Μεταλ­λεί­ων και Μεταλ­λουρ­γών Μηχα­νι­κών  [email protected] Μαυ­ρι­δης Tακης προ­ε­δρος 6944302041μεταλγων [email protected]
Σύλ­λο­γος Διπλω­μα­τού­χων Ναυ­πη­γών Μηχα­νι­κών Ελλά­δος – Σ.Δ.Ν.Μ.Ε.[email protected]
Πανελ­λή­νιος Σύλ­λο­γος Διπλω­μα­τού­χων Αγρο­νό­μων & Τοπο­γρά­φων Μηχα­νι­κών  [email protected]
Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία ΕΜΔΥΔΑΣ  elispan[email protected]gmail.com [email protected] [email protected] [email protected]
Σύλ­λο­γος Ελλή­νων Αερο­ναυ­πη­γών (ΣΕΑ) [email protected] [email protected]
Πανελ­λή­νιος Σύλ­λο­γος Μηχα­νι­κών Ορυ­κτών Πόρων  [email protected]
Σύλ­λο­γος Ελλή­νων Μηχα­νι­κών Πολε­ο­δο­μί­ας, Χωρο­τα­ξί­ας και Περι­φε­ρεια­κής Ανά­πτυ­ξης (ΣΕΜΠΧΠΑ)  [email protected]
Πανελ­λή­νιος Σύλ­λο­γος Μηχα­νι­κών Παρα­γω­γής και Διοί­κη­σης  [email protected]
Πανελ­λή­νιος Σύλ­λο­γος Διπλω­μα­τού­χων Μηχα­νι­κών Περι­βάλ­λο­ντος [email protected]
Πανελ­λή­νια Ένω­ση Διπλω­μα­τού­χων Μηχα­νι­κών Εργο­λη­πτών Δημο­σί­ων Έργων Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε. [email protected]
Ελλη­νι­κο ICOMOS   [email protected]
Πανελ­λή­νια Ενω­ση Διπλω­μα­τού­χων Μηχα­νι­κών Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης Π.Ε.Δ.ΜΗ.Δ.Ε. [email protected]
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε[email protected]
Σύλ­λο­γος εργα­ζο­μέ­νων στο ΤΣΜΕΔΕ-ΕΦΚΑ στην Κλαυθμώνος
[email protected]
Σύλ­λο­γοι Συντα­ξιού­χων πρώ­ην ΕΤΑΑ:
Σύλ­λο­γος Συντα­ξιού­χων Δικη­γό­ρων Ελλά­δος [email protected]
Πανελ­λή­νια Ένω­ση Συντα­ξιού­χων Υγειο­νο­μι­κών [email protected]
Πανελ­λή­νιο Σύλ­λο­γο Συντα­ξιού­χων Συμ­βο­λαιο­γρά­φων [email protected]
ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ [email protected]
Σ.Ε.Α. των «Συνερ­γα­ζό­με­νων Συντα­ξιου­χι­κών Οργανώσεων»
[email protected]

Μέλη της ΕΣΤΑΜΕΔΕ
Μέσα Μαζι­κής Ενημέρωσης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο