Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντιδραστικές προσαρμογές του κανονισμού στο «επιτελικό κράτος»

Την προ­σαρ­μο­γή του κανο­νι­σμού της Βου­λής στα «νέα δεδο­μέ­να» που δημιουρ­γού­νται με την εφαρ­μο­γή του νόμου για το «επι­τε­λι­κό κρά­τος», με τον οποίο πέρα­σαν ρυθ­μί­σεις που προ­βλέ­πουν έναν κρα­τι­κό μηχα­νι­σμό ακό­μα πιο σκλη­ρό και «απο­τε­λε­σμα­τι­κό», στην υπη­ρε­σία του μεγά­λου κεφα­λαί­ου και της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­καμ­ψης, επο­μέ­νως και πιο επι­θε­τι­κού ενά­ντια στο λαό, απο­φά­σι­σε χτες η κυβερ­νη­τι­κή πλειο­ψη­φία στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής.✔️ Καταρ­χήν η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ ενί­σχυ­σε την από­λυ­τη πλειο­ψη­φία της στη Διά­σκε­ψη των Προ­έ­δρων της Βου­λής, διο­ρί­ζο­ντας ένα ακό­μα μέλος, που θα είναι ο πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής Βιβλιο­θή­κης της Βου­λής. Η εξα­σφά­λι­ση της από­λυ­της πλειο­ψη­φί­ας στη Διά­σκε­ψη είναι από τις βασι­κές προ­τε­ραιό­τη­τες κάθε νέας κυβέρνησης.

✔️  Δεύ­τε­ρον, εγκρί­θη­κε ο διο­ρι­σμός του διοι­κη­τή της Εθνι­κής Αρχής Δια­φά­νειας, που θεσμο­θε­τή­θη­κε με το νόμο για το «επι­τε­λι­κό κρά­τος» στην οποία θα ενσω­μα­τω­θούν όλες οι δομές ελέγ­χου (επι­θε­ω­ρη­τές Δημό­σιας Διοί­κη­σης, επι­θε­ω­ρη­τές Υγεί­ας, επι­θε­ω­ρη­τές Μετα­φο­ρών και Υπο­δο­μών, γενι­κός επι­θε­ω­ρη­τής Δημό­σιας Διοί­κη­σης). Με άλλα λόγια, η Αρχή αυτή θα επι­βλέ­πει την εφαρ­μο­γή της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής, αρκεί αυτή να γίνε­ται με «δια­φά­νεια».

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δια­μαρ­τυ­ρή­θη­καν για τη συμπλή­ρω­ση ενός μέλους της Διά­σκε­ψης, επει­δή όπως ανα­φέρ­θη­κε από τους βου­λευ­τές τους (Κ. Ζαχα­ριά­δη και Β. Κεγκέ­ρο­γλου αντί­στοι­χα), κανο­νι­κά θα έπρε­πε η συζή­τη­ση στη Διά­σκε­ψη να «εξα­ντλεί­ται στο πεδίο της συναί­νε­σης, της συνεν­νό­η­σης». Ψήφι­σαν υπέρ όσον αφο­ρά το πρώ­το μέρος και «παρών» για τον διο­ρι­σμό του διοι­κη­τή της Εθνι­κής Αρχής Διαφάνειας.

Πλαστές πλειοψηφίες

✴️ Tο ΚΚΕ κατα­ψή­φι­σε τις κυβερ­νη­τι­κές προ­τά­σεις για τον κανο­νι­σμό της Βου­λής. Οπως ανέ­φε­ρε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Θανά­σης Παφί­λης, όσον αφο­ρά τη Διά­σκε­ψη των Προ­έ­δρων, η εκά­στο­τε κυβέρ­νη­ση κάθε φορά τη συμπλη­ρώ­νει, που σημαί­νει πως όταν γίνε­ται λόγος για «από­φα­ση της Διά­σκε­ψης των Προ­έ­δρων, είναι από­φα­ση του κυβερ­νη­τι­κού κόμ­μα­τος». Δηλα­δή «απο­φα­σί­ζει η κυβερ­νη­τι­κή πλειο­ψη­φία», η οποία, όπως σημεί­ω­σε, με βάση τους νόμους του αστι­κού κρά­τους, «δεν είναι πραγ­μα­τι­κά πλειο­ψη­φία στον λαό». Για παρά­δειγ­μα, ανέ­φε­ρε ότι «η ΝΔ σήμε­ρα έχει 158 βου­λευ­τές με τι ποσο­στό; Έπρε­πε να έχει πάρει 52% ανα­λο­γι­κά. Δημιουρ­γεί­ται, δηλα­δή, μια παντο­δυ­να­μία του ενός ή άλλου κόμ­μα­τος στη Βου­λή, η οποία στον λαό, όμως, είναι μειο­ψη­φία».

✔️  Ως προς το δεύ­τε­ρο θέμα που αφο­ρά και την Εθνι­κή Αρχή Δια­φά­νειας, τόνι­σε ότι όσον αφο­ρά την …«ανε­ξαρ­τη­σία» της Αρχής, «ισχύ­ει και εδώ ό,τι ισχύ­ει για όλες τις “ανε­ξάρ­τη­τες” αρχές, ακό­μα και τη Δικαιο­σύ­νη». Οσον αφο­ρά τις αρχές, επι­σή­μα­νε ότι δεν είναι ανε­ξάρ­τη­τες όταν διο­ρί­ζο­νται από την εκά­στο­τε κυβέρ­νη­ση και παίρ­νουν απο­φά­σεις με βάση το «συγκε­κρι­μέ­νο θεσμι­κό πλαί­σιο, είτε αυτό λέγε­ται ευρω­παϊ­κή νομο­θε­σία είτε απο­φά­σεις της κυβέρ­νη­σης, και δεν μπο­ρούν να φύγουν από αυτό, ούτε μπο­ρούν να κάνουν κάτι καλύ­τε­ρο, για τον λαό».

✔️  Αντί­στοι­χα και για τη Δικαιο­σύ­νη δεν μπο­ρεί να γίνε­ται λόγος για ανε­ξαρ­τη­σία, όταν εφαρ­μό­ζει τους αντι­λαϊ­κούς νόμους που ψηφί­ζουν οι αστι­κές κυβερ­νή­σεις, ενώ οι ανώ­τα­τοι δικα­στές διο­ρί­ζο­νται και αυτοί από την εκά­στο­τε κυβέρ­νη­ση. Μάλι­στα, υπεν­θύ­μι­σε ότι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, που κάθε φορά καβγα­δί­ζουν για την …ανε­ξαρ­τη­σία της Δικαιο­σύ­νης, κατά τη συνταγ­μα­τι­κή ανα­θε­ώ­ρη­ση απέρ­ρι­ψαν την πρό­τα­ση του ΚΚΕ να καταρ­γη­θεί το άρθρο του Συντάγ­μα­τος που προ­βλέ­πει το διο­ρι­σμό της ηγε­σί­ας της Δικαιο­σύ­νης από την κυβέρ­νη­ση και πλέ­ον οι δικα­στές να εκλέ­γο­νται από ένα ευρύ­τα­το εκλε­κτο­ρι­κό σώμα.

✔️   Οσο για τις συναι­νέ­σεις που ζήτη­σαν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, σημεί­ω­σε ότι έτσι κι αλλιώς «οι συναι­νέ­σεις είναι τερά­στιες ανά­με­σα και στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΚΙΝΑΛ και στη ΝΔ. Είναι το κοι­νό πρό­γραμ­μα, τρί­το μνη­μό­νιο παρα­δείγ­μα­τος χάριν, και όλα τα υπό­λοι­πα», ενώ ο καβγάς που κάθε φορά γίνε­ται είναι στα επι­μέ­ρους και στα πρό­σω­πα.

[πηγή]
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο