Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντιδρούν Μόσχα ‑Τεχεράνη στην παρουσία δυνάμεων των ΗΠΑ στις συριακές πετρελαιοπηγές

Το Ιράν και η Ρωσία επέ­κρι­ναν  την από­φα­ση του Αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου, Ντό­ναλντ Τραμπ, να δια­τη­ρή­σει αμε­ρι­κα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα κοντά σε πετρε­λαιο­πη­γές στη Β.Α. Συρία, με τον Ρώσο υπουρ­γό των Εξω­τε­ρι­κών, Σερ­γκέι Λαβρόφ, να δηλώ­νει ότι οποια­δή­πο­τε προ­σπά­θεια εκμε­τάλ­λευ­σής τους θα είναι παρά­νο­μη.

Ο Ιρα­νός υπουρ­γός των Εξω­τε­ρι­κών, Μοχα­μάντ Τζα­βάντ Ζαρίφ, ανα­φέρ­θη­κε στο ζήτη­μα αυτό στη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου από την Γενεύη, μετά τη συνά­ντη­ση που είχε με τους ομο­λό­γους του της Ρωσί­ας Λαβρόφ και της Τουρ­κί­ας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Λοι­πόν, φαί­νε­ται ότι οι ΗΠΑ παρα­μέ­νουν (σ.σ. στη Συρία) για να προ­στα­τεύ­σουν το πετρέ­λαιο. Και του­λά­χι­στον ο πρό­ε­δρος Τραμπ είναι ειλι­κρι­νής και λέει αυτό που σκο­πεύ­ουν να πρά­ξουν οι ΗΠΑ», δήλω­σε ξεσπώ­ντας σε γέλια ο Ζαρίφ.

«Το Ιράν και η Ρωσία βρί­σκο­νται εκεί μετά από την πρό­σκλη­ση της κυβέρ­νη­σης της Συρί­ας, και έχου­με πρό­θε­ση να παρα­μεί­νου­με για όσο χρο­νι­κό διά­στη­μα το θελή­σουν η κυβέρ­νη­ση και ο λαός της Συρί­ας», πρό­σθε­σε.

Από την πλευ­ρά του ο Λαβρόφ δήλω­σε ότι η επι­στρο­φή των αμε­ρι­κα­νι­κών δυνά­με­ων στη Συρία, μετά την μετα­κί­νη­σή τους προς το Ιράκ, έγι­νε «με το πρό­σχη­μα της προ­στα­σί­ας των πετρε­λαιο­πη­γών από το Ισλα­μι­κό Κράτος».

«Η ουσία είναι ότι οποια­δή­πο­τε παρά­νο­μη εκμε­τάλ­λευ­ση των φυσι­κών πόρων μιας κυρί­αρ­χης χώρας, χωρίς τη συγκα­τά­θε­σή της, είναι παρά­νο­μη και αυτή είναι η άπο­ψη η οποία μοι­ρα­ζό­μα­στε», εξή­γη­σε ο Λαβρόφ. «Οι Αμε­ρι­κα­νοί συνά­δελ­φοί μας έχουν ενη­με­ρω­θεί για τη θέση μας και θα την υπε­ρα­σπι­στού­με», πρό­σθε­σε εξάλλου.

Ο Φαχρε­τίν Αλτούν, ο εκπρό­σω­πος του Τούρ­κου προ­έ­δρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, έγρα­ψε αργό­τε­ρα στο «Twitter»: «Οι φυσι­κοί πόροι της Συρί­ας ανή­κουν στους Σύρους».

«Το πετρέ­λαιο ή οι άλλοι τύποι εσό­δων θα πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν στις προ­σπά­θειες ανοι­κο­δό­μη­σης, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των τοπι­κών υπο­δο­μών, την υπο­στή­ρι­ξη των αμά­χων, των εσω­τε­ρι­κά εκτο­πι­σμέ­νων και των προ­σφύ­γων. Όπως οι Σύροι θα πρέ­πει να μπο­ρούν καθο­ρί­ζουν το πολι­τι­κό τους μέλ­λον, θα πρέ­πει επί­σης να μπο­ρούν να απο­φα­σί­ζουν πώς θα χρη­σι­μο­ποιού­νται οι πόροι της χώρας τους», έγρα­ψε το Αλτούν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο