Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντιδρούν στην καύση νεκρών κληρικοί των Μητροπόλεων Θηβών και Λεβαδείας…

Την αντί­θε­ση τους στην καύ­ση των νεκρών εκφρά­ζουν με ψήφι­σμά τους οι κλη­ρι­κοί της Ιεράς Μητρο­πό­λε­ως Θηβών και Λεβα­δεί­ας, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι δεν θα δεχθούν να τελούν «νεκρώ­σι­μη ακο­λου­θία (κηδεία), υπέρ ανα­παύ­σε­ως της ψυχής ατό­μου, το οποίο απο­φά­σι­σε και ζήτη­σε, το ίδιο ή το οικο­γε­νεια­κό περι­βάλ­λον του, την καύ­ση και όχι την ταφή του νεκρού σώμα­τός του».

Οι υπο­γρά­φο­ντες το ψήφι­σμα παρα­δέ­χο­νται ότι η απο­τέ­φρω­ση των νεκρών σε ειδι­κές εγκα­τα­στά­σεις απο­τε­φρω­τη­ρί­ων μπο­ρεί να λύνουν προ­βλή­μα­τα για τη δημό­σια υγεία, για το περι­βάλ­λον αλλά και χωρο­τα­ξι­κά, ωστό­σο, όπως ανα­φέ­ρουν, για την εκκλη­σία το ζήτη­μα έχει και άλλες προ­ε­κτά­σεις. Κι αυτό για­τί «άπτε­ται του δόγ­μα­τος και σχε­τί­ζε­ται με την ανθρω­πο­λο­γία της Ἁγί­ας Γρα­φής και των Πατέ­ρων της Εκκλησίας».

Κατά τους υπο­γρά­φο­ντες το ψήφι­σμα «Είναι αδια­νό­η­το συνει­δη­τός Ορθό­δο­ξος Χρι­στια­νός να αρνεί­ται τον ἐντα­φια­σμό και να επι­λέ­γει την αποτέφρωση».

Κι αυτό επει­δή «Ένας τέτοιος άνθρω­πος με την επι­λο­γή του αυτή δηλώ­νει έμπρα­κτα ότι αυτο­νο­μή­θη­κε και απο­ξε­νώ­θη­κε από την πίστη και πρά­ξη της Εκκλη­σί­ας, εφό­σον ο εντα­φια­σμός ήταν και είναι ο μόνος χρι­στια­νι­κά απο­δε­κτός τρό­πος “δια­χεί­ρι­σης” των νεκρών σωμάτων».

Το ψήφι­σμα των κλη­ρι­κών ξεκα­θα­ρί­ζει ότι δεν τίθε­ται κάποιο ζήτη­μα για τους ετε­ρο­δό­ξους, αλλο­θρή­σκους, αθέ­ους ή αθρή­σκους και κατα­λή­γει διευ­κρι­νί­ζο­ντας ότι «κάθε πρό­τα­ση για δήθεν “ιερο­λο­γία” της δια­δι­κα­σί­ας απο­τέ­φρω­σης πέφτει ἐξ ὁρι­σμού στο κενό ὡς αντί­θε­τη προς τους ιερούς κανό­νες και την Αλή­θεια της Ορθό­δο­ξης Εκκλησίας…

Το ψήφι­σμα των κλη­ρι­κών της Μητρό­πο­λης Θηβών και Λεβα­δεί­ας προ­έ­κυ­ψε ύστε­ρα από συζή­τη­ση κατά την ετή­σια γενι­κή ιερα­τι­κή σύνα­ξη των κλη­ρι­κών της Βοιω­τί­ας τη Δευτέρα.

Σημειώ­νε­ται ότι πριν λίγες μόλις μέρες ξεκί­νη­σε την λει­τουρ­γία του στη Ριτσώ­να Εύβοιας το πρώ­το (ιδιω­τι­κό) απο­τε­φρω­τή­ριο στην Ελλά­δα μόλις 75 χιλιό­με­τρα από την Αθή­να, 13 ολό­κλη­ρα χρό­νια μετά την ψήφι­ση του σχε­τι­κού νόμου. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο