Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντιιμπεριαλιστική… COSCO

Ακού­σα­τε λιμε­νερ­γά­τες, είλω­τες εργα­ζό­με­νοι στο λιμά­νι του Πει­ραιά; Προς τι οι στά­σεις εργα­σί­ας, οι απερ­γί­ες και οι δια­δη­λώ­σεις; Προς τι το αίμα των συνα­δέλ­φων σας που χύθη­κε στα κάτερ­γα της COSCO;

Η COSCO δεν είναι όποιο κι’ όποιο μονο­πώ­λιο. Είναι από τα «καλά». Τα Κινέ­ζι­κα. Τα αντι-ιμπε­ρια­λι­στι­κά. Τα σοσια­λι­στι­κά με… καπι­τα­λι­στι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά. Είναι αντι-ιμπε­ρια­λι­στι­κό μονο­πώ­λιο η COSCO, εται­ρεία του λαού, δεν εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται εργά­τες σε Ελλά­δα και άλλες χώρες. Δεν απο­μυ­ζά υπε­ρα­ξία όπως άλλα — αμε­ρι­κά­νι­κα, βρε­τα­νι­κά, γερ­μα­νι­κά, γαλ­λι­κά — κλπ, μονο­πώ­λια. Είναι μονο­πώ­λιο του… λαού.

Και μην σας περά­σει απ’ το μυα­λό ότι η Κίνα είναι καμιά καπι­τα­λι­στι­κή υπερ­δύ­να­μη που αντα­γω­νί­ζε­ται τις ΗΠΑ σε όλα τα επί­πε­δα. Όχι! Αφού έχει και Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα στην ηγε­σία της. Κομ­μου­νι­στι­κό με καπι­τα­λι­στι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά. Απ’ τα καλά, τα κινέ­ζι­κα, τα αντι-ιμπεριαλιστικά.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο