Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑντιΚΚΕ αθλιότητες Παπακώστα

Μη μπο­ρώ­ντας η κυβέρ­νη­ση να δικαιο­λο­γή­σει τη βάρ­βα­ρη πολι­τι­κή της και στην Παι­δεία, και κυρί­ως να αντι­με­τω­πί­σει το σφυ­ρο­κό­πη­μα από τους βου­λευ­τές του ΚΚΕ, που ανέ­δει­ξαν με συγκε­κρι­μέ­νο και απο­κα­λυ­πτι­κό τρό­πο όλα όσα προ­ω­θού­νται με το αντιεκ­παι­δευ­τι­κό της νομο­σχέ­διο, προ­σέ­φυ­γε στο γνω­στό της κατα­φύ­γιο: Τον ωμό αντι­κομ­μου­νι­σμό.

Την απο­στο­λή ανέ­λα­βε και αυτήν τη φορά — είχε «ξανα­χτυ­πή­σει» και στη συζή­τη­ση για το αντερ­γα­τι­κό κυβερ­νη­τι­κό έκτρω­μα — η βου­λευ­τής της ΝΔ Κ. Παπα­κώ­στα.

Για να υπο­στη­ρί­ξει την ιδιω­τι­κή Εκπαί­δευ­ση, ανέ­συ­ρε από τα σκου­πί­δια όλες τις σαχλα­μά­ρες που ξερ­νού­σαν διά­φο­ρα φασι­στοει­δή κάθε φορά που έπαιρ­ναν τον λόγο στη Βου­λή, μιλώ­ντας για το «πού σπού­δα­σε η κόρη της Αλέ­κας Παπα­ρή­γα» και άλλες παρό­μοιες αθλιότητες.

Πήρε βέβαια πλη­ρω­μέ­νη απά­ντη­ση από τον ειση­γη­τή του ΚΚΕ Γιάν­νη Δελή: «Είναι τέτοια η ένδεια του πολι­τι­κού λόγου της ΝΔ, που οδη­γεί βου­λευ­τές όπως η κα Παπα­κώ­στα από τα Τρί­κα­λα, αντί να απα­ντά­ει στην τεκ­μη­ριω­μέ­νη κρι­τι­κή του ΚΚΕ, να κατα­φεύ­γει για άλλη μια φορά δυστυ­χώς γι’ αυτήν — το είχε κάνει και για το αντερ­γα­τι­κό έκτρω­μα Χατζη­δά­κη — στη χρε­ο­κο­πη­μέ­νη και από το παρελ­θόν αντιΚ­ΚΕ αθλιότητα.

Διεκ­δι­κεί μήπως η κα Παπα­κώ­στα τον ρόλο μιας νέαςκου­κου­ε­δο­λό­γου”; Δεν το γνω­ρί­ζου­με. Καλό θα είναι όμως γι’ αυτήν να διδα­χτεί από το παρελ­θόν και να δει ποια ήταν η κατά­λη­ξη που είχαν αυτά τα πρό­τυ­πά της, αν έχει τέτοια…».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο