Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντικομμουνισμός πολλαπλών χρήσεων

«Σήμε­ρα πιστεύω ότι έκα­να την πιο ιδε­ο­λο­γι­κή μου ομι­λία από την πρώ­τη μέρα που έγι­να βου­λευ­τής. Έδω­σα απα­ντή­σεις (…) για όλα αλλά ειδι­κά για την υπέ­ρο­χη του καπι­τα­λι­σμού επί του κομ­μου­νι­σμού». Με αυτό το σχό­λιο ο Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης ανήρ­τη­σε στα προ­σω­πι­κά του social media την σημε­ρι­νή ομι­λία στη Βουλή.

Όσο γελοίο (ξανά)ήταν το παρα­λή­ρη­μα του Άδω­νι Γεωρ­γιά­δη ενα­ντί­ον του κομ­μου­νι­σμού, σε μια περί­ο­δο που το σύστη­μα που υπε­ρα­σπί­ζε­ται ανα­δύ­ει όλη του τη σήψη και τη δυσω­δία, με τις εκα­τόμ­βες των νεκρών της παν­δη­μί­ας, με τη φτώ­χεια και την ακρί­βεια, αλλά και με τους 10 πλου­σιό­τε­ρους ανθρώ­πους του πλα­νή­τη να διπλα­σιά­ζουν την περιου­σία τους, άλλο τόσο γελοίο είναι να ταυ­τί­ζει τον κομ­μου­νι­σμό με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη δια­κυ­βέρ­νη­σή του. Άλλω­στε μαζί ψήφι­σαν το τρί­το μνη­μό­νιο, μαζί ψήφι­σαν κι εφάρ­μο­σαν πλή­θος αντερ­γα­τι­κών-αντι­λαϊ­κών μέτρων και ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων, μαζί στή­ρι­ξαν κι υλο­ποί­η­σαν τις επι­κίν­δυ­νες για το λαό συμ­φω­νί­ες με τις ΗΠΑ.

Η τακτι­κή είναι γνω­στή: Η ΝΔ αξιο­ποιεί τα αντι­λαϊ­κά πεπραγ­μέ­να της δια­κυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ για να εμφα­νί­σει ως «δικαιω­μέ­νη», την κοι­νή τους αντι­λαϊ­κή στρα­τη­γι­κή, ενώ αξιο­ποιεί τον αντι­κομ­μου­νι­σμό (επι­χει­ρώ­ντας να κολ­λή­σει στον κομ­μου­νι­σμό την ρετσι­νιά του ΣΥΡΙΖΑ…) με στό­χο την ενί­σχυ­ση του κάλ­πι­κου δικομ­μα­τι­κού καβγά. Τι άλλο πέρα από κάλ­πι­κος είναι ο καβγάς π.χ. για την «ανε­ξαρ­τη­σία της Δικαιο­σύ­νης», όταν μαζί — εν είδει ομερ­τά — ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ απέρ­ρι­ψαν την πρό­τα­ση του ΚΚΕ για το στοι­χειώ­δες, να μην διο­ρί­ζε­ται δηλα­δή η ηγε­σία των ανω­τά­των δικα­στη­ρί­ων από την εκά­στο­τε κυβέρνηση;

Και τελι­κά που κατέ­λη­ξε η «ζωη­ρή» αντι­πα­ρά­θε­ση του Γεωρ­γιά­δη με τους βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ; Να τσα­κώ­νο­νται για το πλα­φόν στα pcr test (47 ο ένας — 25 ο άλλος), δηλα­δή για το ποσο­στό κέρ­δους των επι­χει­ρη­μα­τιών της υγεί­ας και για το πώς θα πλη­ρώ­σει ο λαός, όταν το ελά­χι­στο που θα έπρε­πε να γίνει σήμε­ρα για την προ­στα­σία της υγεί­ας και του εισο­δή­μα­τος του λαού θα ήταν η επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα προ­κει­μέ­νου όλα αυτά να παρέ­χο­νται εντε­λώς δωρε­άν σε όσους το έχουν ανάγκη.

Πάντως όταν οι φανα­τι­κοί υπο­στη­ρι­κτές του καπι­τα­λι­σμού, προ­στρέ­χουν στα πεπραγ­μέ­να του… ΣΥΡΙΖΑ για να βρουν επι­χει­ρή­μα­τα κατά του κομ­μου­νι­σμού (!!!), απλά δίνουν νέο νόη­μα στον όρο «επι­χει­ρή­μα­τα απελπισίας»…

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο