Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντικομμουνιστική υστερία από την ΕΕ

Η αντι­κομ­μου­νι­στι­κή φιέ­στα της ΕΕ στην Εσθο­νία απο­δει­κνύ­ει ότι στο στό­χα­στρο των μονο­πω­λί­ων μπαί­νει αυτό που τους φοβί­ζει: Η μόνη εναλ­λα­κτι­κή των λαών, ο σοσια­λι­σμός. Ένας πρω­τό­γο­νος και χυδαί­ος αντι­κομ­μου­νι­σμός που κάνει πλά­τες στους φασί­στες, ως βρα­χί­ο­να του βάρ­βα­ρου εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστήματος.

Γι’ αυτό καθιέ­ρω­σαν την 23η Αυγού­στου ως δήθεν «ημέ­ρα μνή­μης για τα θύμα­τα κομ­μου­νι­στι­κών και ναζι­στι­κών καθε­στώ­των». Aλλά στο στό­χα­στρό τους μπαί­νουν μόνο ο σοσια­λι­σμός – κομ­μου­νι­σμός. Έτσι εξι­σώ­νουν προ­κλη­τι­κά το σοσια­λι­σμό με το φασι­σμό, και τον δεύ­τε­ρο στη συνέ­χεια τον αθωώνουν.

Και οι φιέ­στες στο Ταλίν ασχο­λού­νται απο­κλει­στι­κά με τα δήθεν «εγκλή­μα­τα» και «θύμα­τα» των κομ­μου­νι­στι­κών «καθε­στώ­των».

Και έτσι για να μην ξεχνιό­μα­στε, τον ίδιο ρόλο υπη­ρε­τούν όσοι στα λόγια αντι­δρούν στον χυδαίο αντι­κομ­μου­νι­σμό, αλλά μέσα από τον ιστο­ρι­κό ανα­θε­ω­ρη­τι­σμό και την επι­λε­κτι­κή αντι­κομ­μου­νι­στι­κή δρά­ση τους, απο­δέ­χο­νται και ανα­πα­ρά­γουν με δήθεν «αρι­στε­ρό» προ­σω­πείο την αστι­κή προ­πα­γάν­δα και λάσπη.

Γκά­νταλφ / dialogos.com.cy

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο