• [ Δικοί σου εχθροί, δικοί μου εχθροί /του σκεφτόμενου ανθρώπου είναι εχθροί]
Facebooktwitterrssyoutube

«Αντιμετώπισις πιθανών προθέσεων κομμουνισμού»

Επιμέλεια: Οικοδόμος //

Στις 29 Αυγούστου του 1949 μετά την πτώση του υψώματος Κάμενικ λήγει η τελική φάση της μάχης στον Γράμμο ανάμεσα στον Δημοκρατικό Στρατό και τον κυβερνητικό στρατό και ο ΔΣΕ υποχρεώνεται να υποχωρήσει συντεταγμένα στο έδαφος της Αλβανίας.

Ο τρίχρονος ένοπλος αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού, η κορυφαία περίοδος της ταξικής πάλης στη χώρα μας κατά τον εικοστό αιώνα, λήγει με οδυνηρές συνέπειες για τους ηττημένους.

Δεκάδες χιλιάδες μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ, αγωνιστές, οικογένειες και παιδιά βρίσκουν καταφύγιο στην αναγκαστική υπερορία. Χιλιάδες είναι τα θύματα, στην μεγάλη πλειοψηφία τους κομμουνιστές,  της μανίας για εκδίκηση του κράτους (και του παρακράτους) των «νικητών»· οι δολοφονημένοι, οι εκτελεσμένοι στα αποσπάσματα, οι σωματικά και ψυχικά σακατεμένοι από τα βασανιστήρια, οι φυλακισμένοι και οι εκτοπισμένοι στα ξερονήσια, όσοι κρύβονται για να γλιτώσουν.

Ενδεικτική του κλίματος που ακολούθησε της λήξης του εμφυλίου είναι η διαταγή που εκδίδει ο Αρχιστράτηγος Παπάγος δυο μήνες μετά την κατάπαυση του πυρός στο Γράμμο, με την οποία δίνονται αναλυτικές οδηγίεςστον στρατό και στις επίσημες διωκτικές αρχές και δυνάμεις καταστολής του κρατικού μηχανισμού, για την αποτελεσματική εκτέλεση του «έργου» τους. Μερίδιο στην εκτέλεση αυτού του «έργου» θα έχουν και οι «χωρικοί»  (βλ. κάτω φωτογραφία), πολλοί από τους οποίους θα συνεχίσουν το κυνήγι κεφαλών που είχαν αρχίσει πριν καν ακόμα υπογραφεί η συμφωνία της Βάρκιζας…

Το έγγραφο που παραθέτουμε προέρχεται από τα αρχεία εμφυλίου πολέμου της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού και περιλαμβάνεται στην έκδοση της εφημερίδας Το Βήμα, Εμφύλιος Πόλεμος – Από την Κόνιτσα ως το Γράμμο και το Βίτσι, 2014.

"Εθελοντές ένοπλοι χωρικοί που βοηθούν τον Στρατό" (Φωτογραφία και λεζάντα από την ίδια έκδοση)

“Εθελοντές ένοπλοι χωρικοί που βοηθούν τον Στρατό” (Φωτογραφία και λεζάντα από την ίδια έκδοση)

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΑΓΕΣ/Α1
Αριθ. Πρωτ. 245340
Αριθ. Φακ. 4009/1
ΒΣΤ 902/31.10.49
Α.Α Αντ.3

ΘΕΜΑ:- Αντιμετώπισις πιθανών προθέσεων
κομμουνισμού
ΠΡΟΣ:- Α’-Β’-Γ΄ΣΣ
ΣΚΕ – ΑΣΔΕΝ – Αρχ. Χωρ/κής
ΚΟΙΝ:- Υπουργ. Δημ. Τάξεως (Γραφ. Υπουργού)
Α1-Α2/ΓΕΣ – Α/ΓΕΣ – ΔΥΠ
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ.

1.- Η Κομμουνιστική ηγεσία εις το εκδοθέν ανακοινωθέν της μεταξύ άλλων τονίζει ότι οι συμμορίται δεν κατέθεσαν τα όπλα και ότι παραμένουν άγρυπνοι και εν επιφυλακή.

2.- Δεν είναι γνωστόν πότε και τίνι τρόπω θα δράσουν οι εις τα όμορα κράτη καταφυγόντες και καραδοκούντες.

3.- Ασχέτως όμως προς την μελλοντικήν δράσιν τούτων ο κομμουνισμός εις ολόκληρον την χώραν εργάζεται πυρετωδώς δια των διεσπαρμένων πανταχού μικροομάδων.

Εξ εγκύρων και πλήρως εξηκριβωμένων πληροφοριών περιελθουσών ημίν η ΚΣ ηγεσία εις τας ομάδας τας δρώσας εις Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ-ΗΠΕΙΡΟΝ και ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ανέθεσε τας εξής αποστολάς, καθοριζομένου διά τινας τούτων και του τρόπου ενεργείας:

α) Συγκέντρωσιν και αποστολήν πληροφοριών. Χρήσιν των όπλων των ομάδων μόνον εις περίπτωσιν κινδύνου.

β) Ανάπτυξιν του λαϊκού κινήματος εις την ύπαιθρον δι’ αναθέσεως πολιτικής εργασίας εις τους μαχητάς (πολιτική δουλειά).

γ) Προσαρμογήν της νέας τακτικής με τας νέας συνθήκας. Κύριον χαρακτηριστικόν ταύτης η δράσις κατά μικράς ομάδας ευκίνητους. Αποφυγή των απωλειών και κοπώσεων και μελετημέναι ενέργειαι ώστε να επιτυγχάνηται ταχεία συγκέντρωσις και αποκέντρωσις των τμημάτων αναλόγως της καταστάσεως.

δ) Λύσιν του επισιτιστικού ζητήματος δια των επιτοπίων πόρων και εκ των κρυμμένων αποθηκών εφοδίων και πυρ/κών.

ε) Λήψιν των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας δι’ επαγρυπνήσεως. Αι γιάφκες – στέκια και αποθήκαι δεν πρέπει να είναι γνωστοί εις πολλούς.

στ) Εξασφάλισιν εκδοτικού μηχανισμού δια τας προκηρύξεις, τα νέα και την προπαγάνδαν εν γένει.

ζ) Αποφυγήν αντιλαϊκών εκδηλώσεων, σεβασμόν εις την περιουσίαν του λαού και αποφυγήν ενεργειών αντιτιθεμένων εις το λαϊκόν αίσθημα, απαγόρευσιν ανατινάξεων υδραγωγείων ή γεφυρών καθόσον δεν εξυπηρετούν στρατιωτικούς ή πολιτικούς σκοπούς, τιμωρίαν των αποδεδειγμένως δολοφόνων του λαού.

η) Οργανωτικήν συγκρότησιν όλων των τμημάτων. Η δύναμίς των να μη υπερβαίνη τους 50 άνδρας. Θα αποτελήται από ομάδες κρούσεως, ομάδα πληροφοριών, ομάδα επιμελητειακήν. Σταθμός Διοικήσεως του τμήματος δεν θα υφίσταται ουδέ περιττή δύναμις ομάδος διοικήσεως.

θ) Οργάνωσιν δικτύου πληροφοριών χώρου και στενήν συνεργασίαν μετά των γειτονικών ομάδων.

4.- Παρομοίας αποστολάς θα έχουν και αι εις την ζώνην Γ΄ΣΣ δρώσαι ομάδες με την διαφοράν, ότι εις την ζώνην ταύτην θα είναι δυνατή και μεγάλης εκτάσεως καταδρομή εκ της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ με δυνατότητα επανεισόδου εις την βάσιν της καταδρομικής ομάδος.

5.- Προς αποτελεσματικήν αντιμετώπισιν των σχεδίων της Κομμουνιστικής ηγεσίας ως και εις προηγούμενας οδηγίας ετονίσθη, δέον να είναι ανάλογος και η δράσις των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατού – Χωρ/κής – ΜΕΑ).

6.- Δια την αντιμετώπισαν επανεισόδου εξεδόθησαν επανειλημμένως οδηγίαι και τελικώς η υπ’ αρ. 245327/4009/1/20.10.49 διαταγή μου.

7.- Δια την εξάρθρωσιν όμως της όλης ανταρτικής δράσεως των μικροομάδων και της συνωμοτικής εργασίας του Κομμουνισμού, κρίνω σκόπιμον να τονίσω και αύθις ότι αι διοικήσεις μετά πάθους δέον να αξιοποιήσουν τα ΜΕΑ, να επιδιώξουν την στενήν συνεργασίαν μετά της χωροφυλακής και να διαθέτουν τας δυνάμεις των εις τρόπον ώστε:

α) Να οργανώσουν πλήρες δίκτυον πληροφοριών εις την ζώνην ευθύνης των.

β) Να εξαρθρώσουν ολόκληρον το συνωμοτικόν κομμουνιστικόν δίκτυον της ζώνης των δι’ ανακαλύψεως γιαφκών, στεκιών, αποθηκών και ατόμων χρησιμοποιουμένων ως ΠΕ.

γ) Να εντείνουν την προσοχήν των εις την διείσδυσιν των Κ εις τα αστικά κέντρα και εις την προσπάθειαν αναβιώσεως των κομματικών οργανώσεων με βάσιν τους πολιτικούς Επτρόπους ή διαφόρους κρυπτομένους συνοδοιπόρους.

δ) Να έχουν υπ’ όψιν τας παραπλανητικάς ενεργείας δήθεν συνεργασίας μετά στρατού μελών τίνων των ΚΣ, άτινα παραδίδονται και παρέχουν αναξίας λόγου πληροφορίας, ή υποδεικνύουν ασήμαντους κρύπτας οπλισμού.

ε) Να μη ταλαιπωρούν τα τμήματα στρατού εις επιχειρήσεις της μέχρι τούδε εφαρμοζομένης μορφής. Να δίδηται πρωτοβουλία εις τας μονάδας.
Ζώνη δράσεως και ευθύνης – αποστολή – μέσα και να ζητώνται αποτελέσματα.

Εις εκάστην περίπτωσιν απαιτείται και κατάλληλος τρόπος ενεργείας. Ο τρόπος ούτος θα αναζητηθή από τον υπεύθυνον διοικητήν, αρκεί να αναπτύξη ούτος το δίκτυον των πληροφοριών, να κινητοποίηση τον πληθυσμόν και να στερήση τας ΚΣ ομάδας των γνωστών στηριγμάτων δράσεώς των.

Ως επανειλημμένως ετονίσθη η νυκτερινή δράσις μικρών τμημάτων του Εθν. στρατού θα αποτελή τον εφιάλτην των Κ ομάδων και θα ματαιώση τας προσπαθείας των. Η δύναμις των αποσπασμάτων τούτων θα είναι ανάλογος προς την αντιμετωπιζομένην ΚΣ δύναμιν και πρέπει εκάστη διοίκησις εις το ζήτημα τούτον να είναι λίαν εύκαμπτος, άλλοτε αυξάνουσα και άλλοτε ελαττούσα την δύναμιν των αποσπασμάτων, συμφώνως προς την εφαρμοζομένην τακτικήν των ΚΣ ομάδων.

7.- Εκ των ανωτέρω συνάγεται, ότι με την παρούσαν κατάστασιν η αποστολή των ενόπλων δυνάμεων εις ό,τι αφορά την εξάρθρωσαν του συνωμοτικού Κ δικτύου δεν είναι αποστολή μόνον πολεμική, αλλά κυρίως αστυνομική με την ευρείαν εννοιάν της.

Τα Σώματα ασφαλείας (Χωρ/κή, Αστυνομία Πόλεων) έχουν τον πρωτεύοντα ρόλον και αποτελούν τον οφθαλμόν των κατά τόπους στρατιωτικών διοικήσεων και στρατιωτικών μονάδων.

Οι ένοπλοι χωρικοί (ΜΕΑ) αποτελούν το καλλίτερον στήριγμα δράσεως στρατού και χωροφυλακής, τους καλλίτερους πληροφοριοδότας δια κάθε ενέργειαν, αλλά και τους αγρύπνους φρουρούς κατά πάσης εισβολής μικροομάδων, υπό τον όρον να οργανωθούν καλώς και να αξιοποιηθούν πλήρως.

8.- Αναμένω όπως κατανοηθή παρά πάντων η ανάγκη της ενιαίας και συστηματικής εργασίας προς αντιμετώπισιν των σατανικών και καταχθόνιων σχεδίων της Κ ηγεσίας.

Τονίζω και αύθις ότι μη συντονισμέναι και άστοχοι ενέργεια των Ενόπλων δυνάμεων θα δώσουν την ευκαιρίαν εις το να οργανωθή εις την χώραν και καταστή εκ νέου επικίνδυνος κατ’ άλλον τρόπον και με άλλην μορφήν ο Κομμουνισμός.

Έχομεν τας αναγκαίουσας δυνάμεις και μέσα και πρέπει να αναπτύξωμεν την ενδεικνυομένην δραστηριότητα, ώστε να ματαιώσωμεν τας επιδιώξεις της Κ ηγεσίας.

9.- Το Υπουργ. Δημ. Τάξεως (Γραφ. Υπουργού) προς ο κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται να εκδώση σχετικάς οδηγίας του εις τα Σώματα Ασφαλείας.

10.- Η παρούσα να μη κοινοποιηθή εις κατωτέρας των εις όσας κοινοποιείται ήδη μονάδας. Να ληφθή μέριμνα δια την εξασφάλισιν του απορρήτου. Βάσει της παρούσης να εκδοθώσι προφορικαί διαταγαί και οδηγίαι.

Αρχιστράτηγος Α. ΠΑΠΑΓΟΣ

Θ.Π./Κ.Κ.
Τ.Υ.

Σ.σ.: Οι υπογραμμίσεις είναι του εγγράφου.