Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντιπολεμική συναυλία Θεσσαλονίκη στις 8 Μάη — Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν

Κάλε­σμα παλ­λαϊ­κής συμ­με­το­χής στο αντι­πο­λε­μι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο — συναυ­λία ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία και την εμπλο­κή της χώρας μας, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Κυρια­κή 8 Μάη, από τις 5 το από­γευ­μα, στην πλα­τεία Αρι­στο­τέ­λους στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, απηύ­θυ­ναν ο Δημή­τρης Ζερ­βου­δά­κης, πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Μου­σι­κών Βορεί­ου Ελλά­δος και ο Κων­στα­ντί­νος Γκού­βας, πρό­ε­δρος του Παραρ­τή­μα­τος Θεσ­σα­λο­νί­κης του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλλόγου.

Στη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης τύπου που δόθη­κε σήμε­ρα από τους δύο καλ­λι­τε­χνι­κούς φορείς που διορ­γα­νώ­νουν τη συναυ­λία — συλ­λα­λη­τή­ριο, παρου­σιά­σθη­κε το πλαί­σιο αιτη­μά­των κάτω από το οποίο καλούν το λαό να ενώ­σει τη φωνή του και να δυνα­μώ­σει το αντι­πο­λε­μι­κό κίνη­μα. Επί­σης ανα­κοι­νώ­θη­καν τα ονό­μα­τα των πάνω από 65 καλ­λι­τε­χνών και σχη­μά­των που θα συμ­με­τά­σχουν. Τη στή­ρι­ξή τους στην πρω­το­βου­λία αυτή εκφρά­ζουν ο Roger Water και ο Brian Eno, δίνο­ντας στην εκδή­λω­ση, όπως είπαν, «ένα διε­θνή χαρακτήρα».

Το πλαί­σιο του αντι­πο­λε­μι­κού συλ­λα­λη­τη­ρί­ου — συναυ­λί­ας, κάτω από το οποίο συσπει­ρώ­νο­νται μαζι­κά Σωμα­τεία και φορείς της πόλης και καλεί­ται ο λαός να συμ­με­τά­σχει είναι:

«Ενά­ντια στη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρανία.

Ενά­ντια σε κάθε εισβο­λή, σε κάθε επε­κτα­τι­κή και φασι­στι­κή πολιτική.

Αλλη­λεγ­γύη σε όλους τους πρόσφυγες.

Κατα­δι­κά­ζου­με τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό αντα­γω­νι­σμό Ρωσί­ας — ΗΠΑ — ΝΑΤΟ και ΕΕ. Κυρί­ως όμως τα φονι­κά απο­τε­λέ­σμα­τά του σε βάρος του λαού της Ουκρανίας.

Καμία στρα­τιω­τι­κή εμπλο­κή ή άλλου τύπου συμ­με­το­χή της χώρας μας στον πόλε­μο, πέρα από την απο­στο­λή ανθρω­πι­στι­κής βοήθειας.

Αλλη­λεγ­γύη σε όλους τους πρό­σφυ­γες και πλή­ρη ανα­γνώ­ρι­ση των δικαιω­μά­των τους.

Κατάρ­γη­ση των πυρη­νι­κών όπλων».

Ρότζερ Γουό­τερς και Μπράιαν Ίνο στη­ρί­ζουν την αντι­πο­λε­μι­κή συναυ­λία της Θεσσαλονίκης

Οι καλλιτέχνες και τα σχήματα που θα συμμετάσχουν, με αλφαβητική σειρά είναι:

Αετό­που­λος Γιώρ­γος, Ανδρε­ά­τος Γερά­σι­μος, Αντω­νο­πού­λου Ρίτα, «Αργα­τειά» Φίλιπ­πος Κεσα­πί­δης, Βελη­βα­σά­κη Γεωρ­γία, Γκαϊ­φί­λιας Θανά­σης, Γραμ­μέ­νος Σπύ­ρος, «Γυμνά Καλώ­δια», Δερ­μι­τά­σο­γλου Ευγέ­νιος, Διο­γέ­νης Δασκά­λου και ΜΟΝΙΕ, Δού­τση Μαί­ρη, Ζάι­κος Ηλί­ας, Ζερ­βου­δά­κης Δημή­τρης, Καζαν­τζής Γιώρ­γος, Καλ­δά­ρας Κώστας, Καντι­νέ­λια, Καρα­κό­τας Ανδρέ­ας, Καρά­λη Ηλέ­κτρα, Κουρ­κού­δια­λου Ιωάν­να, Λέκας Βασί­λης, Λιτη­τά­ρη Μαρ­γα­ρί­τα, Λου­δί­ας, Μαύ­ρη Μαγιο­νέ­ζα, Μελάς Ζαφεί­ρης, Μήτσης Γιάν­νης, Μικτή Χορω­δία Θεσ­σα­λο­νί­κης (χορω­δός Μαί­ρη Κων­στα­ντι­νί­δου), Μολ­λού­δη Στα­μα­τία (Σοπρά­νο), Μου­ρα­τί­δου Ελσα, Μου­σι­κό Σχή­μα «Πρι­γκι­πέσ­σα», Μπου­σμα­λή Ελέ­νη, Μπα­κιρ­τζής Αργύ­ρης, Μυστα­κί­δης Δημή­τρης, Ντα­γά­κη Γεωρ­γία, Ντα­λά­ρας Γιώρ­γος, Παπα­δό­που­λος Μπά­μπης, Παρί­σης Κώστας, Πρα­τσι­νά­κης Βασί­λης, Πρα­τσι­νά­κης Κώστας, Πυρο­βο­λά­κης Μάνος, Ρίζος Από­στο­λος, Σβή­λο­γλου Μάκης, Σταυ­ρί­δης Θάνος BALKAN, Ταφ Λάθος, Τηλα­βε­ρί­δης Κώστας, Τσα­λι­γο­πού­λου Ελέ­νη, Τσι­πί­δης Πλά­των, Υπό­γεια Ρεύ­μα­τα, Φλώ­ρος Βασί­λης, Χρη­στί­δης Νίκος, Ψύλ­λοι στα Άχυ­ρα, Baildsa 69, Cosa Mostra, De Facto, Dilek Koc, Dynamind, Ziad Rajab, Lostre Community, Magic de spell, Mi55t, Nasa Funk, Panx Romana, Seahorse, Twinsanity.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο