Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντιπροσωπεία του ΚΚΕ σε επιστημονικό συμπόσιο με θέμα τον Σοσιαλισμό στην Άγκυρα

Ξεκί­νη­σε την Παρα­σκευή 6 Δεκέμ­βρη το επι­στη­μο­νι­κό συμπό­σιο που διορ­γα­νώ­νει στην Άγκυ­ρα το ΚΚ Τουρ­κί­ας με θέμα το σοσια­λι­στι­κό σχεδιασμό.

Το συμπό­σιο πραγ­μα­το­ποιεί­ται υπό την αιγί­δα της «Ακα­δη­μί­ας Επι­στή­μης και Δια­φω­τι­σμού» του ΚΚ Τουρ­κί­ας στη λέσχη των απο­φοί­των του Πολυ­τε­χνεί­ου Μέσης Ανα­το­λής στην πρω­τεύ­ου­σα της Τουρκίας.

Πάνω από 300 πανε­πι­στη­μια­κοί, φοι­τη­τές και πρω­το­πό­ροι εργα­ζό­με­νοι παρα­κο­λού­θη­σαν με μεγά­λο ενδια­φέ­ρον τις σημα­ντι­κές επι­στη­μο­νι­κό παρεμ­βά­σεις που παρου­σί­α­σαν οι διά­φο­ροι ειση­γη­τές. Αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ απο­τε­λού­με­νη από τους Μάκη Παπα­δό­που­λο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και Νίκο Σερε­τά­κη, μέλος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ, βρέ­θη­κε στην Άγκυ­ρα και παρα­κο­λού­θη­σε το συμπόσιο.

Μιλώ­ντας στην έναρ­ξη των εργα­σιών ο ΓΓ του ΚΚ Τουρ­κί­ας ο Κεμάλ Οκου­γιάν ανα­φε­ρό­με­νος στη σχέ­ση επι­στή­μης και πολι­τι­κής υπο­γράμ­μι­σε την ευθύ­νη του κομ­μου­νι­στι­κού κόμ­μα­τος να μελε­τά­ει εγκαί­ρως τα θεω­ρη­τι­κά ζητή­μα­τα και να μην ανα­βάλ­λει τη συζή­τη­ση των προ­βλη­μά­των της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­σης για μετά την σοσια­λι­στι­κή επανάσταση.

Στην εναρ­κτή­ρια εκδή­λω­ση επί­σης βρα­βεύ­τη­καν 4 μαθη­τές λυκεί­ου που δια­κρί­θη­καν σε δια­γω­νι­σμό ζωγρα­φι­κής γύρω από το θέμα του συμπο­σί­ου ενώ προ­βλή­θη­κε σύντο­μο βίντεο από το ταξί­δι μελε­τη­τι­κής ομά­δας του ΚΚΤ στη Ρωσία για σχε­τι­κή έρευ­να στα σοβιε­τι­κά αρχεία. Δύο από τις βρα­βεύ­σεις έκα­ναν τα μέλη της αντι­προ­σω­πεί­ας του ΚΚΕ.

odtuvisnelik

Στον χαι­ρε­τι­σμό του, ο Μάκης Παπα­δό­που­λος, μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, σημείωσε:

Αγα­πη­τές συντρό­φισ­σες και σύντροφοι,

Εκ μέρους της ΚΕ του ΚΚΕ σας μετα­φέ­ρω το θερ­μό, αγω­νι­στι­κό συντρο­φι­κό χαι­ρε­τι­σμό μας και τα συγ­χα­ρη­τή­ριά μας για το Συμπό­σιο που διορ­γα­νώ­νε­τε για το σοσια­λι­στι­κό μέλλον.

Τόσο η συνο­λι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα της “Ακα­δη­μί­ας Επι­στη­μών και Δια­φω­τι­σμού” όσο και το συγκε­κρι­μέ­νο Συμπό­σιο απο­δει­κνύ­ουν ότι το κόμ­μα σας βαδί­ζει στο σωστό δρό­μο της θεω­ρη­τι­κής προ­ε­τοι­μα­σί­ας, της δημιουρ­γι­κής ανά­πτυ­ξης του μαρ­ξι­σμού — λενι­νι­σμού, η οποία είναι απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­πό­θε­ση για να παί­ξει κάθε ΚΚ το ρόλο του ως επα­να­στα­τι­κή πρω­το­πο­ρία. Σ’ αυτό το δύσκο­λο δρό­μο της προ­σπά­θειας δια­μόρ­φω­σης σύγ­χρο­νης επα­να­στα­τι­κής στρα­τη­γι­κής βαδί­ζουν μαζί το ΚΚ Τουρ­κί­ας και το ΚΚΕ και συμ­βάλ­λουν τόσο με την έκδο­ση της Διε­θνούς ΚΟΜΕΠ όσο και με τη συμ­με­το­χή τους στις απο­φά­σεις της “Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Πρωτοβουλίας”.

Αυτή η κοι­νή προ­σπά­θειά μας έχει ιδιαί­τε­ρη σημα­σία στη σημε­ρι­νή σύν­θε­τη συγκυ­ρία όπου σημειώ­νε­ται επι­βρά­δυν­ση της διε­θνούς καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας. Σε μια συγκυ­ρία που τα επι­θε­τι­κά σχέ­δια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και ο αντα­γω­νι­σμός μετα­ξύ των δια­φο­ρε­τι­κών ιμπε­ρια­λι­στι­κών κέντρων στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή μας, μπο­ρούν να οδη­γή­σουν σε από­το­μη όξυν­ση της ταξι­κής πάλης.

Η ελλη­νι­κή αστι­κή τάξη συμ­με­τέ­χει ενερ­γά στα επι­θε­τι­κά σχέ­δια του ΝΑΤΟ με στό­χο τη γεω­πο­λι­τι­κή ανα­βάθ­μι­ση του ρόλου της στην περιο­χή. Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση υπέ­γρα­ψε πρό­σφα­τα νέα στρα­τιω­τι­κή συμ­φω­νία με τις ΗΠΑ, ενώ έχει αυξη­θεί ο αριθ­μός των αμε­ρι­κα­νι­κών στρα­τιω­τι­κών βάσε­ων που λει­τουρ­γούν στη χώρα μας.

Ταυ­τό­χρο­να η τουρ­κι­κή αστι­κή τάξη αμφι­σβη­τεί συστη­μα­τι­κά τα σημε­ρι­νά σύνο­ρα και τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα των κρα­τών στην περιο­χή που καθο­ρί­ζο­νται απ’ τη Συν­θή­κη της Λοζά­νης και το διε­θνές δίκαιο με χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα τη στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση στο έδα­φος της Συρί­ας και το μνη­μό­νιο με τη Λιβύη.

Βήμα — βήμα η τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση επι­χει­ρεί να δια­μορ­φώ­σει νέα τετε­λε­σμέ­να στη θαλάσ­σια περιο­χή του Αιγαί­ου, της Κρή­της και της Κύπρου, γενι­κό­τε­ρα της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου και να δια­πραγ­μα­τευ­τεί από καλύ­τε­ρες θέσεις τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με τη Ρωσία.

Η πλού­σια ιστο­ρι­κή πεί­ρα απο­δει­κνύ­ει ότι οι λαοί μόνο συμ­φο­ρές μπο­ρούν να περι­μέ­νουν απ’ την όξυν­ση των αντι­θέ­σε­ων ανά­με­σα στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα. Οι λαοί δεν έχουν να χωρί­σουν τίπο­τα. Πρέ­πει να σημα­δέ­ψουν τον κοι­νό τους αντί­πα­λο, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ και γενι­κό­τε­ρα τους αντα­γω­νι­σμούς των αστι­κών τάξε­ων που απει­λούν την ειρή­νη στην περιοχή.

Το ΚΚ Τουρ­κί­ας και το ΚΚΕ πρω­τα­γω­νι­στούν σήμε­ρα στον αγώ­να ενά­ντια στα σχέ­δια ενός νέου ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, καθώς και ενά­ντια στα σχέ­δια επι­βο­λής νέων συμ­φω­νιών ιμπε­ρια­λι­στι­κής ειρή­νης που θα επι­βλη­θούν στους λαούς με το πιστό­λι στον κρόταφο.

Ταυ­τό­χρο­να, αγω­νι­ζό­μα­στε στην Τουρ­κία και στην Ελλά­δα για να μην εγκλω­βί­ζε­ται η δυσα­ρέ­σκεια απ’ την κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή, από τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα και ιδιαί­τε­ρα τα σοσιαλδημοκρατικά.

Βαδί­ζου­με μαζί με εμπι­στο­σύ­νη στη δύνα­μη της εργα­τι­κής τάξης και της υπε­ρο­χής του μαρ­ξι­σμού — λενι­νι­σμού. Οι εξε­λί­ξεις του 21ου αιώ­να θα επι­βε­βαιώ­σουν ότι “το μέλ­λον μας δεν είναι ο καπι­τα­λι­σμός, είναι ο νέος κόσμος ο σοσιαλισμός”».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο