Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντιπροσωπεία του ΚΚΕ στην Αβάνα: Πολύτιμη η διεθνιστική αλληλεγγύη προς την Κούβα

Επέ­στρε­ψε στην Αθή­να από την Κού­βα η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, απο­τε­λού­με­νη από τους Γιώρ­γο Μαρί­νο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Ελι­σαίο Βαγε­νά, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύ­θυ­νο του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ, και Αρη Ευαγ­γε­λί­δη, μέλος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ. Η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, που βρι­σκό­ταν στην Αβά­να από την Τετάρ­τη 13/7 έως το βρά­δυ του Σαβ­βά­του 16/7 μετά από πρό­σκλη­ση του ΚΚ Κού­βας (ΚΚΚ), είχε σει­ρά συνα­ντή­σε­ων με κομ­μα­τι­κά, κρα­τι­κά, συν­δι­κα­λι­στι­κά και νεο­λαι­ί­στι­κα στε­λέ­χη της Κούβας.

Συγκε­κρι­μέ­να, η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ συνα­ντή­θη­κε με τον Ρομπέρ­το Μορά­λες Οχέ­δα, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΚ, υπεύ­θυ­νο για οργα­νω­τι­κά ζητή­μα­τα και τις διε­θνείς σχέ­σεις, που εκτε­λεί και χρέη αντι­προ­έ­δρου της Κούβας.

Συνα­ντή­θη­κε επί­σης με τον Κάρ­λος Φερ­νά­ντες ντε Κοσίο, υφυ­πουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών της Κούβας.

Είχε ακό­μα πολ­λα­πλές συνα­ντή­σεις με αντι­προ­σω­πεία του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΚ με επι­κε­φα­λής τους Ανχελ Αρσουά­γα, μέλος της ΚΕ και συντο­νι­στή του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων του ΚΚΚ, και τον Χουάν Κάρ­λος Μαρ­σάν, ανα­πλη­ρω­τή συντο­νι­στή του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέσεων.

Η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ συνα­ντή­θη­κε επί­σης με αντι­προ­σω­πεία της Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας Κού­βας, με τη Γενι­κή Συνο­μο­σπον­δία Εργα­τών Κού­βας, επι­σκέ­φτη­κε το ερευ­νη­τι­κό κέντρο «Φίν­λεϊ», όπου ανα­κα­λύ­φθη­καν 2 από τα 4 κου­βα­νι­κά εμβό­λια κατά του κορο­νοϊ­ού (Soberana 2 και Soberana plus), ενώ παρά το πυκνό πρό­γραμ­μα συνα­ντή­σε­ων είχε την ευκαι­ρία να επι­σκε­φτεί και επι­χει­ρή­σεις και γει­το­νιές της κου­βα­νι­κής πρω­τεύ­ου­σας, καθώς και το «Κέντρο Φιντέλ Κάστρο».

Ρομπέρτο Μοράλες Οχέδα: «Το ΚΚΕ σταθερός φίλος της Κούβας ενάντια στον αμερικανικό αποκλεισμό»

Ο Ρομπέρ­το Μορά­λες Οχέ­δα, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚ Κού­βας, ανα­φέρ­θη­κε στη συνά­ντη­ση που είχε με την αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής τον Γ. Μαρί­νο, στην πορεία υλο­ποί­η­σης των απο­φά­σε­ων του 8ου Συνε­δρί­ου του ΚΚ Κού­βας, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τον Απρί­λη του 2021 και έθε­σε τρία κύρια καθή­κο­ντα του Κόμ­μα­τος: Τον αγώ­να για την ειρή­νη, την οικο­νο­μι­κή μάχη και την ιδε­ο­λο­γι­κή στα­θε­ρό­τη­τα, εν μέσω μιας περί­πλο­κης εθνι­κής κατά­στα­σης, που έχει προ­κλη­θεί εξαι­τί­ας της έντα­σης του οικο­νο­μι­κού — εμπο­ρι­κού απο­κλει­σμού από την κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ, που επη­ρε­ά­ζει άμε­σα τις κου­βα­νι­κές οικο­γέ­νειες, εκδη­λώ­νε­ται δε με τις ελλεί­ψεις στα καύ­σι­μα και στην ηλε­κτρι­κή ενέργεια.

Ευχα­ρί­στη­σε το ΚΚΕ για την αλλη­λεγ­γύη του και τη στή­ρι­ξή του στην Κού­βα και επα­να­βε­βαί­ω­σε την υψη­λή σημα­σία που απο­δί­δει το ΚΚ Κού­βας στην 22η Διε­θνή Συνά­ντη­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην Αβά­να τον ερχό­με­νο Οκτώ­βρη, εν μέσω της διε­θνούς οικο­νο­μι­κής κρί­σης που επι­δει­νώ­θη­κε από την Covid-19, και των εκστρα­τειών στα ΜΜΕ που ενορ­χη­στρώ­νει ο αμε­ρι­κα­νι­κός ιμπε­ρια­λι­σμός κατά των σοσια­λι­στι­κών ιδε­ών και ιδιαί­τε­ρα κατά της Κου­βα­νι­κής Επανάστασης.

Από τη μεριά του, ο Γ. Μαρί­νος στά­θη­κε ιδιαί­τε­ρα στη στα­θε­ρή αλλη­λεγ­γύη του ΚΚΕ προς την Κού­βα, τον λαό της και το ΚΚ Κού­βας και ανέ­φε­ρε διά­φο­ρα παρα­δείγ­μα­τα από την πάλη για την άρση του απα­ρά­δε­κτου και εγκλη­μα­τι­κού απο­κλει­σμού της Κού­βας από τις ΗΠΑ. Ακό­μη ενη­μέ­ρω­σε για την κατά­στα­ση στην Ελλά­δα, τα προ­βλή­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων, εξαι­τί­ας των πολι­τι­κών που ακο­λού­θη­σαν τόσο η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ όσο και η προη­γού­με­νη σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ και ανα­φέρ­θη­κε εκτε­νώς στην πάλη του ΚΚΕ. Ο Γ. Μαρί­νος ανα­φέρ­θη­κε επί­σης στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, στις μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις που γίνο­νται στην Ελλά­δα ενά­ντια στην εμπλο­κή σε αυτόν, καθώς και στους κιν­δύ­νους γενί­κευ­σης του πολέ­μου, ή εκδή­λω­σης νέων εστιών, στο πλαί­σιο του ιμπε­ρια­λι­στι­κού ανταγωνισμού.

Το μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέρ­θη­κε στην πάλη των κομ­μου­νι­στών της Ελλά­δας ενά­ντια στην ακρί­βεια, στην ανερ­γία, στα άλλα λαϊ­κά προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν οι εργα­ζό­με­νοι εξαι­τί­ας του καπι­τα­λι­στι­κού τρό­που παρα­γω­γής, καθώς και στους μεγά­λους κοι­νω­νι­κούς αγώ­νες που ανα­πτύσ­σο­νται, με τη σημα­ντι­κή συμ­βο­λή του ΚΚΕ, που εργά­ζε­ται στην κατεύ­θυν­ση της ανα­συ­γκρό­τη­σης του εργα­τι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος και της συγκρό­τη­σης της Κοι­νω­νι­κής Συμ­μα­χί­ας της εργα­τι­κής τάξης με τα άλλα λαϊ­κά στρώ­μα­τα της πόλης και της υπαί­θρου με κατεύ­θυν­ση ενά­ντια στα μονο­πώ­λια και στον καπιταλισμό.

Ο Γ. Μαρί­νος με τον Κάρ­λος Φερ­νά­ντες ντε Κοσίο, υφυ­πουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών της Κούβας

 

Υφυπ. Εξωτερικών Κούβας: «Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να πνίξουν το παράδειγμα της Κούβας»

Κατά την επί­σκε­ψή της στο υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Κού­βας η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ έγι­νε δεκτή από τον Κάρ­λος Φερ­νά­ντες ντε Κοσίο, υφυ­πουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών της Κού­βας, που ανα­φέρ­θη­κε εκτε­νώς στην επι­θε­τι­κή στά­ση που κρα­τά εδώ και 6 δεκα­ε­τί­ες η ηγε­σία των ΗΠΑ απέ­να­ντι στην Κούβα.

Σημεί­ω­σε πως η στρα­τη­γι­κή των ΗΠΑ εδώ και δεκα­ε­τί­ες δεν αλλά­ζει, αν και οι Πρό­ε­δροι, τα πολι­τι­κά κόμ­μα­τα εναλ­λάσ­σο­νται για­τί ο σχε­δια­σμός των ΗΠΑ προ­βλέ­πει την ανα­τρο­πή της επα­να­στα­τι­κής κυβέρ­νη­σης της Κού­βας. Γνω­ρί­ζουν πως η μεγά­λη πλειο­ψη­φία του λαού στη­ρί­ζει την Επα­νά­στα­ση, πως δεν υπάρ­χουν δυνά­μεις ικα­νές να αξιο­ποι­η­θούν για την ανα­τρο­πή της, κι έτσι έχουν επι­λέ­ξει να γονα­τί­σουν με οικο­νο­μι­κά μέσα τον λαό της Κού­βας, με τον απο­κλει­σμό, που γίνε­ται κάθε χρό­νο και πιο ασφυ­κτι­κός, με σκο­πό να προ­κα­λέ­σουν στον λαό από­γνω­ση και να διευ­κο­λυν­θούν τα σχέ­δια ανα­τρο­πής στην Κού­βα. Θέλουν, όπως είπε, να «πνί­ξουν» το παρά­δειγ­μα που δίνει η Κού­βα σε άλλες χώρες, που δεν ρωτά­ει το ΔΝΤ ή άλλες ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις πώς θα πρέ­πει να είναι η Υγεία, η Παι­δεία, οι κοι­νω­νι­κές παρο­χές, κ.ο.κ

Από τη μεριά του, ο Γ. Μαρί­νος ενη­μέ­ρω­σε για τις θέσεις του ΚΚΕ για τις εξε­λί­ξεις στην περιο­χή μας, την αλλη­λεγ­γύη του ΚΚΕ προς την Κούβα.

Ακο­λού­θη­σαν συζή­τη­ση και ανταλ­λα­γή από­ψε­ων για τις επι­κίν­δυ­νες διε­θνείς εξε­λί­ξεις, τη στά­ση δια­φό­ρων ιμπε­ρια­λι­στι­κών δυνά­με­ων, όπως π.χ. η ΕΕ.

Η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ στην έδρα του ΚΚ Κού­βας, με τον Ανχελ Αρσουά­γα, μέλος της ΚΕ και συντο­νι­στή του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέσεων

Στην έδρα της ΚΕ του ΚΚ Κούβας

Η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ είχε συνα­ντή­σεις με αντι­προ­σω­πεία του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΚ, με βασι­κό αντι­κεί­με­νο την προ­ε­τοι­μα­σία της επό­με­νης 22ης Διε­θνούς Συνά­ντη­σης των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των (ΔΣΚΕΚ), που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην Αβά­να στα τέλη Οκτώ­βρη του 2022.

Το ΚΚΕ, που ξεκί­νη­σε αυτές τις Διε­θνείς Συνα­ντή­σεις με πρω­το­βου­λία του και είχε τη δυνα­τό­τη­τα να φιλο­ξε­νή­σει τις περισ­σό­τε­ρες από αυτές στην Αθή­να, μοι­ρά­στη­κε με τους Κου­βα­νούς συντρό­φους τεχνι­κές, οργα­νω­τι­κές εμπει­ρί­ες από τη διορ­γά­νω­σή τους. Ταυ­τό­χρο­να συζή­τη­σε και σει­ρά πολι­τι­κών θεμά­των για την υλο­ποί­η­ση των απο­φά­σε­ων της Ομά­δας Εργα­σί­ας των Διε­θνών Συνα­ντή­σε­ων, ώστε να στε­φθεί με επι­τυ­χία η διορ­γά­νω­ση της 22ης ΔΣΚΕΚ.

Η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ επι­σκέ­φτη­κε ακό­μη χώρους όπου θα φιλο­ξε­νη­θούν οι εργα­σί­ες και οι αντι­πρό­σω­ποι της επό­με­νης ΔΣΚΕΚ.

Στην έδρα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Κούβας

Από την επί­σκε­ψη των στε­λε­χών του ΚΚΕ στην έδρα της Γενι­κής Συνο­μο­σπον­δί­ας Εργα­τών Κούβας

Για τη δρά­ση και τη λει­τουρ­γία της Γενι­κής Συνο­μο­σπον­δί­ας Εργα­τών Κού­βας (CTC) ενη­μέ­ρω­σε την αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ ο Ισμα­ήλ Ντρου­λέτ, μέλος της διοί­κη­σής της, υπεύ­θυ­νος Διε­θνών Σχέ­σε­ων και βου­λευ­τής στην Εθνο­συ­νέ­λευ­ση της Κούβας.

Η CTC ιδρύ­θη­κε στα 1939, 20 χρό­νια πριν από την Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση και σήμε­ρα ενώ­νει στις γραμ­μές της 3,5 εκα­τομ­μύ­ρια εργα­ζο­μέ­νων. Προ­α­σπί­ζε­ται τα συμ­φέ­ρο­ντα των εργα­ζο­μέ­νων της χώρας και ταυ­τό­χρο­να επι­διώ­κει να συμ­βά­λει στην επί­λυ­ση προ­βλη­μά­των, στην άνο­δο του βιο­τι­κού και πολι­τι­κού επι­πέ­δου των εργα­ζο­μέ­νων. Η CTC έχει τη δυνα­τό­τη­τα νομο­θε­τι­κής πρω­το­βου­λί­ας, ενώ ο πρό­ε­δρός της μπο­ρεί να παρα­κο­λου­θή­σει τις συνε­δριά­σεις του υπουρ­γι­κού συμβουλίου.

Ο Ι. Ντρου­λέτ σημεί­ω­σε πως μετά την «επι­και­ρο­ποί­η­ση του οικο­νο­μι­κού μοντέ­λου» της Κού­βας, όταν επι­τρά­πη­καν η λει­τουρ­γία μικρο­με­σαί­ων επι­χει­ρή­σε­ων και η μίσθω­ση εργα­τι­κής δύνα­μης, μπρο­στά στην CTC μπαί­νει το καθή­κον της οργά­νω­σης των εργα­ζο­μέ­νων σε αυτές τις επι­χει­ρή­σεις και της προ­ά­σπι­σης των δικαιω­μά­των τους. Σήμε­ρα το ποσο­στό των συν­δι­κα­λι­σμέ­νων που εργά­ζο­νται στον μη κρα­τι­κό τομέα είναι περί­που 45%.

Το στέ­λε­χος της CTC ευχα­ρί­στη­σε τόσο το ΚΚΕ όσο και το ΠΑΜΕ για την αλλη­λεγ­γύη τους προς την Κού­βα και τον λαό της.

Από τη μεριά της, η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ ενη­μέ­ρω­σε για την κατά­στα­ση της εργα­τι­κής τάξης στην Ελλά­δα, τα μέτρα των τελευ­ταί­ων αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ ενά­ντια στα συν­δι­κά­τα, αλλά και για τη μεγά­λη επι­τυ­χία που σημεί­ω­σε πρό­σφα­τα η Πανελ­λα­δι­κή Σύσκε­ψη του ΠΑΜΕ, στην οποία συμ­με­τεί­χαν εκα­το­ντά­δες συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις, καθώς και για τους αγώ­νες που ανα­πτύσ­σο­νται το τελευ­ταίο διά­στη­μα στη χώρα μας.

Ριζο­σπά­στης

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο