Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντιπροσωπεία του ΚΚΕ στην Κούβα

Μετά από πρό­σκλη­ση του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Κού­βας ανα­χώ­ρη­σε για την Αβά­να την Τρί­τη 12 Ιού­λη αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ απο­τε­λού­με­νη από τους Γιώρ­γο Μαρί­νο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Ελι­σαίο Βαγε­νά, μέλος της ΚΕ και υπεύ­θυ­νο του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ, Άρη Ευαγ­γε­λί­δη, μέλος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ.

 

Η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ θα έχει στην Κού­βα συνα­ντή­σεις με στε­λέ­χη του ΚΚ Κού­βας για ζητή­μα­τα διμε­ρούς συνερ­γα­σί­ας καθώς και για την προ­ε­τοι­μα­σία της 22ης Διε­θνούς Συνά­ντη­σης των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των, που θα διε­ξα­χθεί στην Κού­βα στα τέλη του φετι­νού Οκτώβρη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο