Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ του ΚΚΕ στη “Μαλαματίνα” «Ο αγώνας σας είναι δίκαιος, πρέπει να νικήσει, μπορεί να παραδειγματίσει» (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Στο πλευ­ρό των απερ­γών της «Μαλα­μα­τί­νας» βρέ­θη­κε για άλλη μία φορά, σήμε­ρα, αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ εκφρά­ζο­ντας την αλλη­λεγ­γύη και της στή­ρι­ξη του Κόμ­μα­τος στο δίκαιο αγώ­να τους.

Η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ απο­τε­λού­νταν από τους Γιάν­νη Πρω­τού­λη, μέλος του ΠΓ, Θεα­νώ Καπέ­τη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και γραμ­μα­τέα της Οργά­νω­σης Περιο­χής Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, Θανά­ση Χρη­στί­δη, μέλος της ΚΕ, Σωτή­ρη Αβρα­μό­που­λο, περι­φε­ρεια­κό σύμ­βου­λο Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση»  και μέλος του Γρα­φεί­ου Περιο­χής Κ. Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, Κώστα Ιωση­φί­δη, μέλος του Γρα­φεί­ου Περιο­χής της Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας και τον βου­λευ­τή του Κόμ­μα­τος, Λεω­νί­δα Στολτίδη. 

Μετά τη συνά­ντη­ση σε δήλω­σή του (δεί­τε πάνω βίντεο) ο Γ. Πρω­τού­λης μετα­ξύ άλλων σημεί­ω­σε: «Ο αγώ­νας των εργα­ζο­μέ­νων στη ”Μαλα­μα­τί­να” είναι ένας δίκαιος αγώ­νας, πρέ­πει να δικαιω­θεί, πρέ­πει να νική­σουν οι εργα­ζό­με­νοι, να γυρί­σουν στη δου­λειά τους οι απο­λυ­μέ­νοι και να στη­ρι­χθεί από το σύνο­λο των εργα­ζο­μέ­νων για­τί αυτά τα ζητή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν οι εργα­ζό­με­νοι στη ”Μαλα­μα­τί­να” είναι ζητή­μα­τα που τα αντι­με­τω­πί­ζει το σύνο­λο της εργα­τι­κής τάξης. Είναι ένας αγώ­νας που παίρ­νει τη σκυ­τά­λη από πολ­λές δεκά­δες κινη­το­ποι­ή­σεις των προη­γού­με­νων μηνών και χρό­νων και μπο­ρεί να παραδειγματίσει». 

Κατήγ­γει­λε την κυβέρ­νη­ση που την ίδια ώρα που γίνο­νται απο­λύ­σεις εργα­ζο­μέ­νων, όπως σήμε­ρα στα Μεταλ­λεία Χαλ­κι­δι­κής, τα στε­λέ­χη της πανη­γυ­ρί­ζουν για τα ποσο­στά ανά­πτυ­ξης, παρου­σιά­ζουν τις τερά­στιες αυξή­σεις των κερ­δών, κι ετοι­μά­ζο­νται να μοι­ρά­σουν ψίχου­λα στους εργα­ζό­με­νους, τα οποία ήδη τα έχουν πάρει δύο και τρεις φορές με τους φόρους. Κάλε­σε τους εργα­ζό­με­νους σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στο συλ­λα­λη­τή­ριο του ΠΑΜΕ στη ΔΕΘ το Σάβ­βα­το 10 Σεπτέμ­βρη, στις 6 μ.μ. στην πλα­τεία ΧΑΝΘ.

Τις ευχα­ρι­στί­ες των εργα­ζο­μέ­νων της «Μαλα­μα­τί­να» προς το ΚΚΕ που έχει επι­δεί­ξει από την πρώ­τη στιγ­μή έμπρα­κτα την αλλη­λεγ­γύη του στον αγώ­να τους, εξέ­φρα­σε ο Γιάν­νης Φραγ­γί­δης, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στη «Μαλα­μα­τί­να».

Τη στή­ρι­ξη των βιο­πα­λαι­στών αγρο­τών στον αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων της «Μαλα­μα­τί­νας» εξέ­φρα­σε ο Κώστας Τζέλ­λας, μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας της Πανελ­λα­δι­κής Επι­τρο­πής Μπλόκων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο