Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντιπρόσωποι Κομμουνιστικών Νεολαιών που συμμετέχουν στο 48ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή ξεναγήθηκαν στην Αθήνα

Από τα γεγο­νό­τα αμέ­σως μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση από την τρι­πλή ναζι­στι­κή κατο­χή ξεκί­νη­σε η ανα­δρο­μή στον Ιστο­ρι­κό Περί­πα­το στο κέντρο της Αθή­νας, που οργά­νω­σε σήμε­ρα το πρωί η ΚΝΕ για τις αντι­προ­σω­πεί­ες των 35 Κομ­μου­νι­στι­κών Νεο­λαιών και Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κών Οργα­νώ­σε­ων Νεο­λαί­ας που συμ­με­τέ­χουν στη Διε­θνού­πο­λη του Φεστιβάλ.

Πρώ­τη στά­ση του περι­πά­του και της ξενά­γη­σης που έκα­νε ο Χάρης Ραζά­κος, μέλος του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας της ΚΕ του ΚΚΕ, ήταν στο Σύνταγ­μα. Εκεί οι συμ­με­τέ­χο­ντες ενη­με­ρώ­θη­καν, με αφή­γη­ση και ιστο­ρι­κές φωτο­γρα­φί­ες στις οποί­ες είχαν πρό­σβα­ση ηλε­κτρο­νι­κά, για τις αιμα­το­βαμ­μέ­νες δια­δη­λώ­σεις στις 3 και 4 Δεκέμ­βρη του 1944, για το ιστο­ρι­κό πανό «Όταν ο λαός βρί­σκε­ται μπρο­στά στον κίν­δυ­νο της τυραν­νί­ας, δια­λέ­γει ή τις αλλυ­σί­δες ή τα όπλα», για τη Μάχη της Αθή­νας τον Δεκέμ­βρη του ’44 και την έκβα­σή της με την τακτι­κή υπο­χώ­ρη­ση των δυνά­με­ων του ΕΛΑΣ στις αρχές Γενά­ρη του 1945.

Περ­πα­τώ­ντας προς τα Προ­πύ­λαια και γυρί­ζο­ντας τον χρό­νο λίγο πιο πίσω, οι αντι­προ­σω­πεί­ες των ξένων οργα­νώ­σε­ων άκου­σαν για τις μεγά­λες δια­δη­λώ­σεις του 1943 κατά της επέ­κτα­σης της βουλ­γα­ρι­κής κατο­χής και τις ηρω­ί­δες ΕΠΟ­Νί­τισ­σες Πανα­γιώ­τα Στα­θο­πού­λου και Κού­λα Λίλη. Απέ­να­ντι από τα Προ­πύ­λαια, ανα­φο­ρές γίνο­νται στο κτί­ριο της οδού Κοραή 4, που στέ­γα­σε διά­φο­ρες υπη­ρε­σί­ες των κατο­χι­κών αρχών και τις φυλα­κές της Κομα­ντα­τούρ, ενώ μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση το κτί­ριο επι­τά­χθη­κε και στέ­γα­σε τα γρα­φεία του ΕΑΜ μέχρι τον Δεκέμ­βρη 1944.

Επό­με­νος σταθ­μός, κατη­φο­ρί­ζο­ντας, ήταν το κτί­ριο της οδού Θεμι­στο­κλέ­ους 7, όπου μετά τη Συμ­φω­νία της Βάρ­κι­ζας φτιά­χτη­καν Φυλα­κές Γυναι­κών, στις οποί­ες κλεί­στη­καν δεκά­δες κομ­μου­νί­στριες και αγω­νί­στριες του ΕΑΜ, στο πλαί­σιο του πανελ­λα­δι­κού πογκρόμ κατά του ΚΚΕ και του ΕΑΜ μετά τη Συμ­φω­νία της Βάρ­κι­ζας που έμει­νε γνω­στό ως «Λευ­κή Τρο­μο­κρα­τία». Δόθη­κε έτσι αφορ­μή να γίνουν ανα­φο­ρές στις μετέ­πει­τα εξε­λί­ξεις και στην τρί­χρο­νη επο­ποι­ία του ΔΣΕ.

Ο περί­πα­τος στο κέντρο της Αθή­νας κατέ­λη­ξε στο ιστο­ρι­κό κτί­ριο του Πολυ­τε­χνεί­ου στην Πατη­σί­ων και οι συμ­με­τέ­χο­ντες γύρι­σαν τον χρό­νο εκεί απ’ όπου ξεκί­νη­σαν, στη Μάχη της Αθή­νας τον Δεκέμ­βρη του 1944 και άκου­σαν για τη Μάχη του Λόχου Σπου­δα­στών του ΕΛΑΣ (μετέ­πει­τα «Λόρ­δος Μπάι­ρον») ενα­ντί­ον της Γενι­κής Ασφά­λειας Αθη­νών (Στουρ­νά­ρη και Πατη­σί­ων), με σημείο εφόρ­μη­σης το Πολυ­τε­χνείο και την εισβο­λή των βρε­τα­νι­κών τανκς στον χώρο του Πολυ­τε­χνεί­ου, ενώ ανα­φο­ρές έγι­ναν φυσι­κά και στον Νοέμ­βρη του 1973 και την κορύ­φω­ση της αντι­δι­κτα­το­ρι­κής πάλης.

Για την πρωτιά της «Πανσπουδαστικής ΚΣ» στις φοιτητικές εκλογές

Τελειώ­νο­ντας ο περί­πα­τος, οι αντι­προ­σω­πεί­ες μπή­καν μέσα στο συγκρό­τη­μα του Πολυ­τε­χνεί­ου και τους μοι­ρά­στη­καν συμ­βο­λι­κά κόκ­κι­να γαρί­φα­λα κάνο­ντας ανα­φο­ρές στον Νίκο Μπε­λο­γιάν­νη και τη δίκη του, αλλά και στα χιλιά­δες ψηφο­δέλ­τια με το γαρί­φα­λο που έπε­σαν φέτος στις κάλ­πες των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών, ανα­δει­κνύ­ο­ντας την «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» μετά από 36 χρό­νια πρώ­τη δύνα­μη πανελ­λα­δι­κά στους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους της χώρας.

Για αυτή την επι­τυ­χία και την πρω­τιά της «Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ» μίλη­σε στις ξένες αντι­προ­σω­πεί­ες ο Παντε­λής Αρζό­γλου, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ, σημειώ­νο­ντας μετα­ξύ άλλων: «Κατ’ αρχάς τα κατα­φέ­ρα­με επει­δή παρά τις δυσκο­λί­ες κρα­τή­σα­με ψηλά τη σημαία του αγώ­να. Φρο­ντί­σα­με να συζη­τή­σου­με την πολι­τι­κή γραμ­μή του Κόμ­μα­τος με χιλιά­δες νέους και νέες μέσα στα Πανε­πι­στή­μια. Απο­τέ­λε­σε μια απαι­τη­τι­κή προ­σπά­θεια ζύμω­σης με τις μάζες, στην οποία συνέ­βα­λε συνο­λι­κά η δρά­ση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, σε κάθε χώρο δου­λειάς, συνο­λι­κά όπου χτυ­πού­σε η καρ­διά του αγώ­να. Σε αυτούς τους αγώ­νες προ­σπα­θή­σα­με να προ­βά­λου­με εύστο­χα αιτή­μα­τα που θα αγκα­λιά­σουν τα “θέλω” και τους προ­βλη­μα­τι­σμούς των φοι­τη­τών, που θα συγκρού­ο­νται με τα ιδε­ο­λο­γή­μα­τα που καλ­λιερ­γεί η κυρί­αρ­χη αστι­κή ιδεολογία».

Έκα­νε ανα­φο­ρές στην ίδρυ­ση του Μετώ­που Αγώ­να Σπου­δα­στών πριν 13 χρό­νια και τις προ­σπά­θειες ανα­σύ­ντα­ξης του φοι­τη­τι­κού κινή­μα­τος, αλλά και τις πρό­σφα­τες δρά­σεις την περί­ο­δο της παν­δη­μί­ας που η κυβέρ­νη­ση κρα­τού­σε τα Πανε­πι­στή­μια κλει­στά, τη μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση για την Πρω­το­μα­γιά το 2020 και τις μεγά­λες μαθη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις την ίδια χρο­νιά, τονί­ζο­ντας μετα­ξύ άλλων: «Η ΚΝΕ, με τη στή­ρι­ξη του Κόμ­μα­τος, έδω­σε “πνοή” και δύνα­μη στους αγώ­νες της νεο­λαί­ας. Κυρί­ως κατά­φε­ρε ένα πλήγ­μα στο κυρί­αρ­χο αφή­γη­μα ότι στις κρί­σι­μες στιγ­μές ο λαός και η νεο­λαία δεν πρέ­πει να διεκ­δι­κούν, πρέ­πει να απο­δέ­χο­νται τις επι­λο­γές των αστι­κών θεσμών και αν δεν τους αρέ­σουν, να ενα­πο­θέ­τουν τις ελπί­δες τους σε κάποιον “λιγό­τε­ρο κακό” δια­χει­ρι­στή της βαρβαρότητας.

Κατα­φέ­ρα­με να πρω­το­στα­τή­σου­με στους αγώ­νες μέσα και έξω απ’ τα αμφι­θέ­α­τρα, για­τί δεν συμ­μορ­φω­θή­κα­με στις υπο­δεί­ξεις των “αντο­χών του συστή­μα­τος”, της λογι­κής του “κάνου­με ό,τι καλύ­τε­ρο μπο­ρού­με με τις δυνα­τό­τη­τες που υπάρ­χουν”. Απέ­να­ντι στους ανέ­μους κατα­στο­λής, που έσπει­ρε η κυβέρ­νη­ση, “θέρι­σε” υψω­μέ­νες γρο­θιές και χαμό­γε­λα αισιο­δο­ξί­ας, παρά την έντα­ση της κρα­τι­κής καταστολής».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο