Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντιρρησίες κατά της κατοχής — Ακόμη δύο Ισραηλινοί νέοι αρνούνται να υπηρετήσουν στον ισραηλινό στρατό

Μαζί με 100 υπο­στη­ρι­κτές τους, δύο αντιρ­ρη­σί­ες συνεί­δη­σης κατευ­θύ­νο­νταν στο στρα­το­λο­γι­κό γρα­φείο του ισραη­λι­νού στρα­τού στο κέντρο την περα­σμέ­νη Κυρια­κή, για να δηλ­σουν την άρνη­σή τους να υπη­ρε­τή­σουν στο στρα­τό. Ο Σάαρ Για­χα­λόμ, 18 ετών και ο Μάταν Χέλ­μαν, 20 ετών, δήλω­σαν ότι δεν θα προ­σέλ­θουν λόγω της αντί­θε­σής τους στην κατο­χή της Παλαι­στί­νης. Μετα­ξύ των δια­δη­λω­τών ήταν δεκά­δες νέοι Εβραί­οι και Άρα­βες κομ­μου­νι­στές, μέλη του Hadash («Δημο­κρα­τι­κό Μέτω­πο για την Ισό­τη­τα και την Ειρή­νη» του ΚΚ Ισρα­ήλ) και του ΚΚ Ισρα­ήλ, βετε­ρά­νοι αντιρ­ρη­σί­ες συνεί­δη­σης και η βου­λευ­τής Άιντα Τού­μα-Σλί­μαν (Hadash — «Κοι­νή Λίστα»). Για τον Για­χα­λόμ, ηγε­τι­κό στέ­λε­χος της Ένω­σης Νέων Κομ­μου­νι­στών Ισρα­ήλ στο Τελ Αβίβ, αυτή είναι η πρώ­τη δήλω­ση πρό­θε­σής του να αρνη­θεί να υπη­ρε­τή­σει στον ισραη­λι­νό στρα­τό. Ανα­μέ­νε­ται ότι θα του επι­βλη­θεί μεγά­λης διάρ­κειας ποι­νής φυλά­κι­σης. Από την άλλη, ο Χέλ­μαν έχει ήδη υπη­ρε­τή­σει 50 ημέ­ρες πίσω από τα σίδε­ρα κατά τη διάρ­κεια τριών ξεχω­ρι­στών περιό­δων κρά­τη­σης. Ανα­μέ­νε­ται ότι θα φυλα­κι­στεί ξανά.

«Είμαι πολύ συγκι­νη­μέ­νος από την παρου­σία τόσων φίλων που ήρθαν να με υπο­στη­ρί­ξουν ‑Εβραί­οι και Άρα­βες και κοι­νω­νι­κοί ακτι­βι­στές», τόνι­σε ο Για­χα­λόμ στην ομι­λία που εκφώ­νη­σε τόσο στα εβραϊ­κά όσο και στα αρα­βι­κά. «Είμαι μέρος του κινή­μα­τος για την αλλα­γή στο Ισρα­ήλ. Ο αγώ­νας ενα­ντί­ον της κατο­χής, ενα­ντί­ον των απε­λά­σε­ων, οι κοι­νω­νι­κοί αγώ­νες, όλα αυτά απο­τε­λούν μέρος του αγώ­να για την κοι­νω­νι­κή δικαιο­σύ­νη και ειρή­νη. Εγώ βάζω το δικό μου λιθα­ρά­κι με την επι­λο­γή που έχω κάνει. Ακό­μη και όταν είμαι στη φυλα­κή, είμαι σίγου­ρος ότι οι φίλοι μου συνε­χί­ζουν τον αγώ­να, επει­δή η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι αυτή που είναι έξω από εδώ», είπε. Μετά τα λόγια του Για­χα­λόμ οι δια­δη­λω­τές τρα­γού­δη­σαν τον κομ­μου­νι­στι­κό ύμνο «Διε­θνή».

Η βου­λευ­τής Άιντα Τού­μα-Σλί­μαν δήλω­σε: «Οι αντιρ­ρη­σί­ες συνεί­δη­σης έχουν κάνει μια δύσκο­λη επι­λο­γή, όμως το μεγά­λο τίμη­μα που θα πλη­ρώ­σουν είναι πολύ μικρό­τε­ρο από το κόστος που πλη­ρώ­νουν όσοι συμ­με­τέ­χουν στην κατα­πί­ε­ση ενός άλλου έθνους. Ακού­γε­ται μια ξεκά­θα­ρη φωνή στα βόρεια σύνο­ρα, στο νότο και στο κέντρο της χώρας. Εμείς απορ­ρί­πτο­με έντο­να τη συνέ­χι­ση του πολέ­μου, τον κύκλο αιμα­το­χυ­σί­ας και είμα­στε ενά­ντια στην κατα­πί­ε­ση και το στρα­τιω­τι­κό έλεγ­χο ενός άλλου έθνους. Ήρθα­με εδώ σήμε­ρα για να πού­με ότι υπάρ­χει ένας άλλος δρό­μος. Υπάρ­χει ο δρό­μος της ειρή­νης, της ισό­τη­τας και της κοι­νω­νι­κής δικαιο­σύ­νης. Και εμείς έχου­με επι­λέ­ξει αυτό το δρόμο».

Οι Χέλ­μαν και Για­χα­λόμ, οι οποί­οι υπο­στη­ρί­ζο­νται από το δίκτυο αντιρ­ρη­σιών συνει­δή­σεις ”Mesarvot”, συγκα­τα­λέ­γο­νται ανά­με­σα στους περισ­σό­τε­ρο από 100 νέους που υπέ­γρα­ψαν την «Επι­στο­λή Πρε­σβύ­τε­ρων 2017» που απευ­θύ­νε­ται προς τον Πρω­θυ­πουρ­γό, τον Αρχη­γό του Γενι­κού Επι­τε­λεί­ου του ισραη­λι­νού στρα­τού και τους Υπουρ­γούς Παι­δεί­ας και Άμυ­νας. Οι υπο­γρά­φο­ντες θα αρνη­θούν να υπη­ρε­τή­σουν στο στρα­τό λόγω της αντί­θε­σής τους στην κατο­χή: «Για να βελ­τιώ­σου­με τη ζωή όλων μας που ζού­με μετα­ξύ του ποτα­μού Ιορ­δά­νη και της Μεσο­γεί­ου, πρέ­πει να τερ­μα­τί­σου­με την κατο­χή και να πετύ­χου­με την ειρή­νη. Επί 50 χρό­νια, αυτή η ”προ­σω­ρι­νή” διευ­θέ­τη­ση συνε­χί­ζε­ται και αρνού­μα­στε να συμ­με­τά­σχου­με στην παρά­τα­σή της». Στη δήλω­σή του για τη δική του άρνη­ση ο Για­χα­λόμ έγρα­ψε: «Μετά από 50 χρό­νια κατο­χής, ο στρα­τός έχει γίνει ένας μηχα­νι­σμός γύρω από τον οποίο περι­στρέ­φο­νται τα πάντα. Η αντί­θε­σή μου δεν αφο­ρά τα ατο­μι­κά εγκλή­μα­τα που συμ­βαί­νουν στα κατε­χό­με­να εδά­φη, αλλά την ίδια την κατο­χή, η οποία δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει χωρίς αυτά τα ακραία περι­στα­τι­κά: τις πολι­τι­κές των σημεί­ων ελέγ­χου, τις κατε­δα­φί­σεις σπι­τιών, οικι­σμών, τις διώ­ξεις πολι­τι­κών κινη­μά­των, τις συλ­λή­ψεις και αυθαί­ρε­τες κρα­τή­σεις. Αρνού­μαι, επει­δή αντι­τί­θε­μαι στην απο­στο­λή ανθρώ­πων της ηλι­κί­ας μου για να υπη­ρε­τή­σουν ως μια αποι­κια­κή αστυ­νο­μία κατά Παλαι­στι­νί­ων της ηλι­κί­ας μου, όλα στην υπη­ρε­σία της φιλο­κα­πι­τα­λι­στι­κής και νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρης κυβέρ­νη­σης και των εποικισμών».

Χαραυ­γή / Από την ιστο­σε­λί­δα του ΚΚ Ισραήλ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο