Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντι-ΚΚΕ σαχλαμάρες από την «Πανδώρα» του «Βήματος»

Σε μια από τις γνω­στές αντι-ΚΚΕ αρλού­μπες, η Παν­δώ­ρα του «Βήμα­τος» χώρε­σε σε έναν τίτλο τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, τον Μπου­χά­ριν και την Μποφίλιου.

Τι πιο σύνη­θες για μια στή­λη που βγά­ζει το ψωμά­κι της με τέτοιες σαχλα­μά­ρες… Μας ενη­με­ρώ­νει λοι­πόν ότι κανείς δεν ασχο­λεί­ται με τα 100χρονα της ΕΣΣΔ και ότι το ΚΚΕ κάνει μνη­μό­συ­να για­τί «οι νεκροί υπάρ­χουν μόνο όταν μιλά­με γι’ αυτούς». Γι’ αυτό μάλ­λον θα έγρα­ψε μια ολό­κλη­ρη σελί­δα «για τη μακα­ρί­τισ­σα». Επει­δή είναι… από το παρελ­θόν ο σοσια­λι­σμός. Μας λέει επί­σης πως «η μόνη ανω­τε­ρό­τη­τα την οποία απέ­δει­ξε η Σοβιε­τι­κή Ενω­ση (…) ήταν αυτή του αστυ­νο­μι­κού κρά­τους». Εδώ γελά­νε μέχρι και οι κώδι­κες του «Predator» που «ανθούν» στον κόσμο της αστι­κής «ελευ­θε­ρί­ας» και «δημο­κρα­τί­ας».

Η Παν­δώ­ρα του «Βήμα­τος» το έχει ψυχα­να­λύ­σει το πράγ­μα και βρή­κε πως «το ΚΚΕ, η Μπο­φί­λιου και τα συμπα­ρο­μαρ­τού­ντα δεν είναι απλώς γρα­φι­κό­τη­τες», αλλά «σχι­ζο­φρέ­νεια» που δια­τρέ­χει μεγά­λο μέρος της ελλη­νι­κής κοι­νω­νί­ας «που θέλει τα αγα­θά του καπι­τα­λι­σμού και τα ιδε­ώ­δη του σοσια­λι­σμού συγ­χρό­νως, δηλα­δή το εφι­κτό και το ανέ­φι­κτο μαζί». Για­τί, ως γνω­στόν, τα αγα­θά τα παρά­γουν οι φίλοι της Παν­δώ­ρας στα σαλό­νια και εφι­κτό είναι ό,τι τους συμ­φέ­ρει. Στο τέλος, ο αρθρο­γρά­φος του «Βήμα­τος» απηύ­δη­σε κι έβγα­λε τον πόνο του: «Θα μπο­ρού­σε να γίνει μια τέτοια συζή­τη­ση για το σχέ­διο Μάρ­σαλ και το δόγ­μα Τρού­μαν; (…) Μόνο στους χώρους της αμε­ρι­κά­νι­κης πρεσβείας».

Δεν ξέρου­με αν εκεί εμπνεύ­στη­κε το κεί­με­νο, αλλά είμα­στε σίγου­ροι ότι τον πόνο του τον συμ­με­ρί­ζο­νται από­λυ­τα εκεί στην πρεσβεία.

Ανα­δη­μο­σιεύ­ε­ται από τον «Ριζο­σπά­στη»

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο