Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άντονι Μπλίνκεν: Στην Ελλάδα το «γεράκι» του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού — Διαδήλωση στην πρεσβεία των ΗΠΑ την Τρίτη

«Χαι­ρε­τί­ζω την πρω­τιά της Ελλά­δας σε έναν μεγά­λο αριθ­μό μετώ­πων όπου επέ­δει­ξε την αλλη­λεγ­γύη της στην Ουκρα­νία» δήλω­σε ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Αντο­νι Μπλίν­κεν στο διά­λο­γο που είχε με τον πρω­θυ­πουρ­γό Κυριά­κο Μητσο­τά­κη μπρο­στά στις κάμε­ρες κατά την έναρ­ξη της συνά­ντη­σής τους στο Μέγα­ρο Μαξί­μου το βρά­δυ της Δευτέρας.

Με τα λόγια αυτά έδει­ξε την ικα­νο­ποί­η­ση της Ουά­σιγ­κτον για την επι­κίν­δυ­νη εμπλο­κή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο που γίνε­ται μετα­ξύ ΝΑΤΟι­κών και Ρωσί­ας στο έδα­φος της Ουκρανίας.

Ανέ­φε­ρε ακό­μα πως «χτί­ζου­με πολύ σημα­ντι­κές συμ­μα­χί­ες, πολύ ισχυ­ρές» και ότι Ελλά­δα και ΗΠΑ «έχου­με εμβα­θύ­νει τον στρα­τη­γι­κό διά­λο­γο μετα­ξύ των δύο χωρών μας, έχου­με εμβα­θύ­νει την εται­ρι­κή μας σχέ­ση διμε­ρώς αλλά και αυτά τα οποία κάνου­με μαζί στην περιο­χή αυτή και τον κόσμο». Θύμι­σε τις δεσμεύ­σεις που είχε ανα­λά­βει ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης στο πρό­σφα­το ταξί­δι του στις ΗΠΑ και στην ομι­λία του στο Κογκρέ­σο, ανα­φέ­ρο­ντας πως «προ­σβλέ­πω στο να εμβα­θύ­νου­με τις σχέ­σεις μετα­ξύ των λαών μας, μετα­ξύ των ανθρώ­πων μας, όπως είπα­τε όταν δώσα­τε τον ιστο­ρι­κό σας λόγο στο Κογκρέ­σο».

Τα λόγια του Αντ. Μπλίν­κεν δεί­χνουν το ενδια­φέ­ρον της Ουά­σιγ­κτον για την αξιο­ποί­η­ση των αμε­ρι­κα­νο­να­τοι­κών βάσε­ων και για τον 4ο Στρα­τη­γι­κό Διά­λο­γο ΗΠΑ — Ελλά­δας που ξεκί­νη­σε επί δια­κυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ και υλο­ποιεί­ται επί κυβέρ­νη­σης ΝΔ. Έδει­ξε πως απο­τε­λούν προ­τε­ραιό­τη­τες για τις ΗΠΑ στον αντα­γω­νι­σμό της με τη Ρωσία και την Κίνα. Προ­τε­ραιό­τη­τες είναι και για την Αθή­να, όπου τα αστι­κά κόμ­μα­τα ομο­νο­ούν στην βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή στα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια των ΗΠΑ στην ευρύ­τε­ρη περιοχή.

Αυτό εξέ­φρα­σε και ο Κ. Μητσο­τά­κης που, ενώ­πιον του Α. Μπλίν­κεν, είπε πως «ξέρε­τε ότι η Ελλά­δα έχει υπο­στη­ρί­ξει πλή­ρως την Ουκρα­νία και με στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια κι έχου­με στεί­λει υπό κάθε δυνα­τή μορ­φή» και για ότι «έχου­με εμβα­θύ­νει τις διμε­ρείς μας σχέ­σεις με τις ΗΠΑ, πράγ­μα το οποίο με χαρο­ποιεί ιδιαί­τε­ρα κι αυτό έχει γίνει σε όλα τα μέτω­πα, και στο στρα­τιω­τι­κό, αλλά και στο ενερ­γεια­κό».

Ο πρω­θυ­πουρ­γός είπε στον Αμε­ρι­κα­νό καλε­σμέ­νο του πως «ευελ­πι­στού­με ότι θα μπο­ρέ­σου­με να περιο­ρί­σου­με την εξάρ­τη­σή μας από το ρωσι­κό φυσι­κό αέριο» και να ανοί­ξει την αγο­ρά στο πανά­κρι­βο αμε­ρι­κα­νι­κό υγρο­ποι­η­μέ­νο φυσι­κό αέριο (LNG).

Ανα­φέρ­θη­κε στην Τουρ­κία και τον κατα­στρο­φι­κό σει­σμό δεί­χνο­ντας την πρό­θε­ση για αξιο­ποί­η­ση του για επι­κίν­δυ­νες διευ­θε­τή­σεις σε Αιγαίο και Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο. Ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά πως «ευελ­πι­στώ ότι θα μπο­ρέ­σου­με να χτί­σου­με πάνω σ’ αυτό το ψυχο­λο­γι­κό δέσι­μο και να βελ­τιώ­σου­με ακό­μη περισ­σό­τε­ρο τις σχέ­σεις μας κάτι που θα είναι προς όφε­λος και των δύο χωρών μας, αλλά και της Ανα­το­λι­κής Μεσογείου».

Την Τρί­τη ο Αντ. Μπίν­κεν θα συνα­ντη­θεί με τον υπουρ­γό εξω­τε­ρι­κών Νίκο Δέν­δια και τον πρό­ε­δρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέ­ξη Τσί­πρα.

Στην Ελλά­δα είναι και η υφυ­πουρ­γός Άμυ­νας των ΗΠΑ Σελέστ Γουαλάντερ που πήγε στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη για να επι­θε­ω­ρή­σει τη νέα αμε­ρι­κα­νι­κή βάση που απο­κα­λεί­ται «η Σού­δα του Βορρά».

Παράσταση διαμαρτυρίας διοργανώνει η ΚΝΕ την Τρίτη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και στο αμερικανικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη.

«Δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να μας: Για τερ­μα­τι­σμό της συμ­με­το­χής της χώρας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο που διε­ξά­γε­ται στα εδά­φη της Ουκρα­νί­ας. Για την απε­μπλο­κή της χώρας μας από τα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Για να κλεί­σουν οι ξένες στρα­τιω­τι­κές βάσεις στην Ελλά­δα. Κανέ­νας φαντά­ρος ή στέ­λε­χος των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων έξω από τα σύνο­ρα. Για την απο­δέ­σμευ­ση από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις, ΝΑΤΟ — ΕΕ, με τον ελλη­νι­κό λαό πραγ­μα­τι­κά στην εξου­σία. Δυνα­μώ­νου­με τη συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ στους καθη­με­ρι­νούς αγώ­νες, στους μαζι­κούς φορείς, στις εκλο­γι­κές ανα­με­τρή­σεις του επό­με­νου δια­στή­μα­τος», τονί­ζει σε ανακοίνωση.

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο