Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντουάν Μαρί Ροζέ ντε Σεντ Εξιπερί

Στις 29 Ιου­νί­ου 1900 γεν­νιέ­ται ο Αντουάν Μαρί Ροζέ ντε Σεντ Εξι­πε­ρί. Γάλ­λος αερο­πό­ρος και συγ­γρα­φέ­ας των λυρι­κών έργων «Πτή­ση στο Αράς» και «Ο μικρός πρίγκιπας».

Ο Εξι­πε­ρί κατα­γό­ταν από αρι­στο­κρα­τι­κή οικο­γέ­νεια. Μετά τις σπου­δές του εργά­στη­κε ως πιλό­τος στην πολι­τι­κή αερο­πο­ρία της Γαλλίας.

Τα έργα του είναι κρά­μα ρεπορ­τάζ με ποι­η­τι­κή και φιλο­σο­φι­κή ενα­τέ­νι­ση των γεγο­νό­των που έζη­σε ο συγ­γρα­φέ­ας. Ο ανθρω­πι­σμός του, παρά το αφη­ρη­μέ­νο ύφος, δια­κρί­νε­ται για τις δημο­κρα­τι­κές ιδέ­ες και το μίσος κατά της αντίδρασης.

Μας γνώ­ρι­σε το μικρό του Πρί­γκι­πα στις σελί­δες του βιβλί­ου που έμελ­λε να μετα­φρα­στεί σε περί­που 60 γλώσ­σες και να απο­τε­λέ­σει το τρί­το σε πωλή­σεις βιβλίο στην παγκό­σμια ιστο­ρία μετά τη Βίβλο και το Κεφά­λαιο του Καρλ Μαρξ.

Επι­σκέ­φθη­κε τη Σοβιε­τι­κή Ενω­ση και στις ταξι­διω­τι­κές του εντυ­πώ­σεις ανα­φέ­ρε­ται με ιδιαί­τε­ρα θερ­μά λόγια για το σοσια­λι­στι­κό κρά­τος. Επί­σης, με ιδιαί­τε­ρη θέρ­μη υπε­ρα­σπί­στη­κε τη δημο­κρα­τι­κή Ισπα­νία στον αγώ­να της κατά του φασι­σμού. Πήρε μέρος στον πόλε­μο ως πιλό­τος της πολε­μι­κής αερο­πο­ρί­ας και παρα­ση­μο­φο­ρή­θη­κε γι’ αυτό πριν σκο­τω­θεί το 1944.

Στις 31 Ιου­λί­ου του 1944 κατέ­πε­σε στην περι­φέ­ρεια της Μασ­σα­λί­ας ένα αερο­πλά­νο τύπου Lightning P‑38. Ο Exupery ήταν ο πιλό­τος του. Στις 8.45 το πρωί είχε απο­γειω­θεί από το αερο­δρό­μιο Μπα­στία της Κορ­σι­κής για επι­χεί­ρη­ση στα νότια της Γαλ­λία. Ήταν το τελευ­ταίο του ταξίδι.

Ολες οι έρευ­νες που έγι­ναν από τότε για τον εντο­πι­σμό του Lightning Ρ38 απέ­βη­σαν άκαρ­πες. Ο θάνα­τός του το 1944, όταν εξα­φα­νί­στη­κε από τους ουρα­νούς της Μεσο­γεί­ου στη διάρ­κεια απο­στο­λής του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, έμοια­ζε με το ανο­λο­κλή­ρω­το τελευ­ταίο κεφά­λαιο ενός μυθι­στο­ρή­μα­τος. Οι ακρι­βείς συν­θή­κες του δυστυ­χή­μα­τος δεν διευ­κρι­νί­στη­καν ποτέ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο