Αντρέ Σεγκόβια, η σημαντικότερη προσωπικότητα στην ιστορία της κιθάρας

Στις 21 Φεβρουα­ρί­ου 1893 γεν­νιέ­ται ο  Ισπα­νός βιρ­τουό­ζος της κιθά­ρας Αντρέ Σεγκό­βια στο Λινά­ρες της Ανδα­λου­σί­ας, μια κωμό­πο­λη στα νότια της Ισπα­νί­ας κοντά στη Γρα­νά­δα και πέθα­νε στη Μαδρί­τη στις 2 Ιου­νί­ου 1987. Υπήρ­ξε ένας από τους κορυ­φαί­ους μου­σι­κούς εκτε­λε­στές του 20ού αιώ­να και αναμ­φι­σβή­τη­τα η σημα­ντι­κό­τε­ρη προ­σω­πι­κό­τη­τα στην ιστο­ρία της κιθά­ρας Ο Σεγκό­βια ήταν από τους ελά­χι­στους … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Αντρέ Σεγκό­βια, η σημα­ντι­κό­τε­ρη προ­σω­πι­κό­τη­τα στην ιστο­ρία της κιθά­ρας.