Αντώνης Παπαδόπουλος, χαρακτηριστική “φιγούρα” του κλασσικού ελληνικού κινηματογράφου

Ο ηθο­ποιός Αντώ­νης Παπα­δό­που­λος έφυ­γε από τη ζωή στις 9 Οκτω­βρί­ου 1983, σε ηλι­κία 51 ετών. Γεν­νή­θη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στις 4 Μαΐ­ου του 1932 και μεγά­λω­σε στην περιο­χή Βουλ­γά­ρι­κη Εκκλη­σιά (γνω­στή σήμε­ρα ως Βαρ­δά­ρης). Παι­δί ηθο­ποιών – παλιών «μπου­λο­ξή­δων» που περιό­δευαν πολ­λά χρό­νια στην επαρ­χία με τον οικο­γε­νεια­κό τους θία­σο ( Άρμα Θέσπι­δος) ξεκί­νη­σε την … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Αντώ­νης Παπα­δό­που­λος, χαρα­κτη­ρι­στι­κή “φιγού­ρα” του κλασ­σι­κού ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου.