Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντώνης Στεμνής

Χτυ­πη­μέ­νος από τον καρ­κί­νο, πέθα­νε (18/1/2006), ο ποι­η­τής Αντώ­νης Στε­μνής. Ο Αντώ­νης Στε­μνής γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να στις 29/10/1952. Από μικρός βγή­κε στη βιο­πά­λη, κάνο­ντας διά­φο­ρα χει­ρω­να­κτι­κά επαγ­γέλ­μα­τα. Κατά­φε­ρε όμως και να σπου­δά­σει στη Βαρ­βά­κειο Πρό­τυ­πο Σχο­λή και στη Νομι­κή Σχο­λή του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών. Συμ­με­τεί­χε στην πρώ­τη αντι­δι­κτα­το­ρι­κή φοι­τη­τι­κή κίνη­ση, στην προ­σφυ­γή των 42 φοι­τη­τών της Νομι­κής στο Πρω­το­δι­κείο κατά της διο­ρι­σμέ­νης από τη χού­ντα διοί­κη­σης του φοι­τη­τι­κού συλ­λό­γου της σχο­λής (1972), σε αντι­δι­κτα­το­ρι­κές φοι­τη­τι­κές εκδη­λώ­σεις και δια­δη­λώ­σεις. Συνε­λή­φθη και βασα­νί­στη­κε στην Ασφά­λεια. Διέ­κο­ψε τις σπου­δές του, λόγω της ανα­γκα­στι­κής στρά­τευ­σης φοι­τη­τών, που επέ­βα­λε η χού­ντα το Φλε­βά­ρη του 1973. Ηταν από τα πρώ­τα στε­λέ­χη του αντι­δι­κτα­το­ρι­κού φοι­τη­τι­κού και του νεο­λαι­ί­στι­κου κινή­μα­τος, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ. Κρα­τή­θη­κε και βασα­νί­στη­κε στην ΕΣΑ Καβά­λας, στο ΕΑΤ/ΕΣΑ και στο ΚΕΣΑ. Ιδρυ­τι­κό μέλος του Κέντρου Μαρ­ξι­στι­κών Ερευ­νών. Συμ­με­τεί­χε στην κατά­λη­ψη του Πολυ­τε­χνεί­ου το Νοέμ­βρη του 1973 και πέρα­σε στην παρα­νο­μία κατα­ζη­τού­με­νος από ΕΣΑ και Ασφά­λεια. Ηταν μέλος του ΚΚΕ, μέχρι το 1989. Έκα­νε δυο γιους, τους εικα­στι­κούς Δημή­τρη και Λάμπρο Στεμνή.

Ηταν μέλος της Εται­ρί­ας Ελλή­νων Λογο­τε­χνών από το 1980 και διευ­θυ­ντής του μηνιαί­ου περιο­δι­κού «Πολι­τι­στι­κή» (1984 — 1987). Συνερ­γά­στη­κε δημο­σιο­γρα­φι­κά με εφη­με­ρί­δες και περιο­δι­κά. Κυκλο­φό­ρη­σε (από τις δικές του εκδό­σεις «Αντι­πα­ράλ­λη­λα»), τις ποι­η­τι­κές συλ­λο­γές «Αντι­πα­ράλ­λη­λα» (1974), «Τρα­γού­δια της ταξι­κής πάλης» (1976), «Ηλε­κτρό­νια» (1976), «Το μέταλ­λο της υπο­μο­νής» (1976), «Ανθρα­κας» (1982), «Αυτο­κτο­νία» (1982), «Ακρω­τή­ρια» (1982), «Συμπα­ντι­κή» (υπό έκδο­ση, 2006). Σε μετά­φρα­σή του κυκλο­φό­ρη­σε τις συλ­λο­γές «Επι­λο­γή από τη γερ­μα­νι­κή ποί­η­ση» (1978), «50 Σοβιε­τι­κοί ποι­η­τές» και «26 Κου­βα­νοί ποι­η­τές». Ποι­ή­μα­τά του δημο­σιεύ­τη­καν στα ουγ­γρι­κά και βουλ­γα­ρι­κά. (Πηγή βιο­γρα­φι­κού: Ριζοσπάστης)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο