Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανυποχώρητη η πανδημία: Οι σημερινοί δείκτες εξέλιξης

Τα νέα εργα­στη­ρια­κά επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα της νόσου Covid-19 που κατα­γρά­φη­καν τις τελευ­ταί­ες 24 ώρες στην Ελλά­δα είναι 22.451, εκ των οποί­ων 29 εντο­πί­στη­καν κατό­πιν ελέγ­χων στις πύλες εισό­δου της χώρας. Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των ανέρ­χε­ται σε 3.009.333 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή +0,8%), εκ των οποί­ων 49,2% άνδρες. Με βάση τα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα των τελευ­ταί­ων 7 ημε­ρών, 189 θεω­ρού­νται σχε­τι­ζό­με­να με ταξί­δι από το εξω­τε­ρι­κό και 1.330 είναι σχε­τι­ζό­με­να με ήδη γνω­στό κρούσμα.

To Rt για την επι­κρά­τεια βάσει των κρου­σμά­των εκτι­μά­ται σε 0,99 (95% ΔΕ: 0,92 — 1,11).

Οι νέοι θάνα­τοι ασθε­νών με Covid-19 είναι 60, ενώ από την έναρ­ξη της παν­δη­μί­ας έχουν κατα­γρα­φεί συνο­λι­κά 27.454 θάνα­τοι. Το 95,3% είχε υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω.

Ο αριθ­μός των ασθε­νών που νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι είναι 348 (65,5% άνδρες). Η διά­με­ση ηλι­κία τους είναι 70 έτη. To 92,2% έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω. Μετα­ξύ των ασθε­νών που νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι, 203 (58,33%) είναι ανεμ­βο­λί­α­στοι ή μερι­κώς εμβο­λια­σμέ­νοι και 145 (41,67%) είναι πλή­ρως εμβολιασμένοι.

Από την αρχή της παν­δη­μί­ας έχουν εξέλ­θει από τις ΜΕΘ 4.451 ασθε­νείς. Οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών Covid-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας είναι 473 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή +4,42%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 425 ασθε­νείς. Η διά­με­ση ηλι­κία των κρου­σμά­των είναι 36 έτη (εύρος 0,2 έως 112 έτη), ενώ η διά­με­ση ηλι­κία των θανό­ντων είναι 79 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη).

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο