Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αν έχεις τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτα ! …

“Τύχης κινού­σης θαι­ρόν, εύ πράτ­το­μεν” έλε­γαν κάποιοι αρχαί­οι “μα αν σου λεί­πουν και τα δυο στου Σιτα­ρά στα­μά­τα”, μεγά­λο πρα­κτο­ρείο λαχεί­ων της 10ετίας του 1960, δια­λα­λώ­ντας την πρα­μά­τεια του.

Σήμε­ρα τα λαχεία –ένας στους δύο κερ­δί­ζει, δεν υπάρ­χουν πια και όλα γίνο­νται μέσω δια­δι­κτύ­ου με τα –κίν­δυ­νος-θάνα­τος “φρου­τά­κια” και κάθε λογής “άλλα κόλ­πα”, που θα έλε­γε κι ο Βλάσσης

Πάντως για τον Γουίλ­πουρ Μπρά­ουν το “αν έχεις τύχη διά­βαι­νε” του επι­φύ­λα­ξε μια ευχά­ρι­στη έκπλη­ξη: Τα Χρι­στού­γεν­να ένας φίλος του αγό­ρα­σε ένα λαχείο Megabucks για 25 δολά­ρια ‑με τζάκ­ποτ μόλις 1 στις 6.135.756, που θα πει μηδέν πιθα­νό­τη­τες, μετά από μερι­κές εβδο­μά­δες, ξέχα­σε το εισι­τή­ριο και τρεις μήνες μετά έμα­θε ότι είναι πάμπλουτος

Τον Φεβρουά­ριο ο Μπρά­ουν βρέ­θη­κε ξανά στο Moose Lodge. Ένας δια­κο­μι­στής σκά­να­ρε το εισι­τή­ριό του και έλα­βε το μήνυ­μα «Μεγά­λος Νικη­τής Λοταρίας».

Ο Μπρά­ουν και οι φίλοι του συμ­βου­λεύ­τη­καν το Δια­δί­κτυο για να κατα­λά­βουν τι ακρι­βώς σήμαι­νε αυτό — και ανα­κά­λυ­ψαν ότι είχε πετύ­χει τζακ ποτ 8,9 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων.

Οι τυχε­ροί αριθ­μοί του ήταν 15, 33, 34, 40, 42 και 47

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο