Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αν δεν μειωθούν οι εκπομπές CO2 θα χαθεί το 17% των θαλάσσιων ζώων μέχρι το 2100

Περί­που το 17% των θαλάσ­σιων ζώων (ψάρια, μαλά­κια, θηλα­στι­κά) μπο­ρεί να εξα­φα­νι­στεί μέχρι το 2100 αν οι εκπο­μπές διο­ξει­δί­ου του άνθρα­κα (CO2) δια­τη­ρή­σουν τον σημε­ρι­νό ρυθ­μό τους, προει­δο­ποιεί μια διε­θνής έρευ­να που δημο­σιεύ­ε­ται σήμε­ρα στην αμε­ρι­κα­νι­κή επι­θε­ώ­ρη­ση PNAS.

Στην έρευ­να αυτή έχουν ληφθεί υπό­ψη μόνο οι συνέ­πειες από την κλι­μα­τι­κή αλλα­γή και όχι άλλοι παρά­γο­ντες (όπως η υπε­ρα­λιεία ή η ρύπαν­ση των ωκε­α­νών). Η απώ­λεια αυτών των ειδών μπο­ρεί να έχει πολύ σημα­ντι­κές επι­πτώ­σεις στη βιο­ποι­κι­λό­τη­τα αλλά και τη δια­τρο­φι­κή ασφάλεια.

Τριά­ντα πέντε ερευ­νη­τές από τέσ­σε­ρις ηπεί­ρους, που συμ­με­τέ­χουν στη διε­θνή ομά­δα FishMIP (Σχέ­διο Μοντέ­λου Δια­σύ­γκρι­σης Αλιευ­μά­των και Θαλάσ­σιου Οικο­συ­στή­μα­τος), μελέ­τη­σαν δια­φο­ρε­τι­κά μοντέ­λα για να κατα­λή­ξουν σε αυτήν την εκτί­μη­ση των προ­βλη­μά­των που μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει η υπερ­θέρ­μαν­ση του πλα­νή­τη στους θαλάσ­σιους πόρους. Συμπέ­ρα­σμα: αν οι εκπο­μπές αερί­ων που προ­κα­λούν το φαι­νό­με­νο του θερ­μο­κη­πί­ου (GES) παρα­μεί­νουν στα ίδια επί­πε­δα με τα σημε­ρι­νά, η συνο­λι­κή βιο­μά­ζα των θαλάσ­σιων ειδών θα μειω­θεί κατά 17% μέχρι το 2100 (σε σύγκρι­ση με τη δεκα­ε­τία 1990–99).

Αν η αύξη­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας δεν ξεπε­ρά­σει τους 2 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, θα χαθεί μόνο το 5%, προ­σθέ­τουν οι ερευ­νη­τές. Για κάθε βαθ­μό που αυξά­νε­ται η θερ­μο­κρα­σία, οι ωκε­α­νοί θα χάνουν το 5% των ζώων τους.

Με τη Συμ­φω­νία του Παρι­σιού του 2015 οι χώρες δεσμεύ­τη­καν να προ­σπα­θή­σουν να περιο­ρί­σουν την άνο­δο της θερ­μο­κρα­σί­ας, ώστε να μην ξεπε­ρά­σει τους 2 βαθ­μούς Κελ­σί­ου σε σύγκρι­ση με το επί­πε­δο όπου βρι­σκό­ταν πριν από τη Βιο­μη­χα­νι­κή Επα­νά­στα­ση. Όμως το 2018 οι παγκό­σμιες εκπο­μπές καυ­σα­ε­ρί­ων έφτα­σαν και πάλι σε ύψη ρεκόρ, κάτι που σημαί­νει ότι αν δεν υπάρ­ξει μια αλλα­γή πορεί­ας η θερ­μο­κρα­σία θα αυξη­θεί πάνω από 4 βαθ­μούς Κελσίου.

Σύμ­φω­να με τη μελέ­τη, οι επι­πτώ­σεις στη θαλάσ­σια πανί­δα θα είναι πιο σημα­ντι­κές για τα ψάρια και τα θηλα­στι­κά. Θα παρα­τη­ρη­θεί επί­σης μεγα­λύ­τε­ρη μεί­ω­ση των ζώων στις ζώνες με τρο­πι­κό και εύκρα­το κλί­μα, όπου οι άνθρω­ποι εξαρ­τώ­νται περισ­σό­τε­ρο από αυτούς τους πόρους και τους έχουν ήδη μειώσει.

Αντι­θέ­τως, σε αρκε­τές πολι­κές περιο­χές η βιο­μά­ζα μπο­ρεί να αυξη­θεί, όπως στην Ανταρκτική.

“Το μέλ­λον των θαλάσ­σιων οικο­συ­στη­μά­των θα εξαρ­τη­θεί σημα­ντι­κά από την κλι­μα­τι­κή αλλα­γή”, συνό­ψι­σε η Γιού­νε Τζάι Σιν, βιο­λό­γος στο Ινστι­τού­το Ερευ­νών για την Ανά­πτυ­ξη (IRD). “Κατά συνέ­πεια, πρέ­πει να επα­νε­ξε­τά­σου­με τα μέτρα προ­στα­σί­ας της βιο­ποι­κι­λό­τη­τας και τη δια­χεί­ρι­ση των αλιευ­μά­των”, σημείωσε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο