Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αν δεν το πήρατε χαμπάρι, το ΠΑΣΟΚ άλλαξε πρόεδρο

Γρά­φει ο 2310net //

Αλλά­ζει πρό­ε­δρο το ΠΑΣΟΚ και δεν ασχο­λεί­ται άνθρω­πος. Αυτή είναι Αλλα­γή. Την πέτυ­χε, έστω και με πολ­λά χρό­νια καθυστέρηση.

Σε άλλες επο­χές θα βλέ­πα­με από τις προη­γού­με­νες μέρες γκά­λοπ και ντι­μπέιτ μετα­ξύ των υπο­ψη­φί­ων προ­έ­δρων. Οι εξε­λί­ξεις θα κατα­λάμ­βα­ναν το 80% του ειδη­σε­ο­γρα­φι­κού χωρο­χρό­νου. Τώρα, δεν ασχο­λεί­ται κανείς.

Οι ίδιοι οι δημο­σιο­γρά­φοι που τρά­φη­καν και έθρε­ψαν το ΠΑΣΟΚ σχε­δόν το αγνο­ούν. Εντά­ξει, ίσως είχαν δύσκο­λο πρό­γραμ­μα, έχουν και κάτι σεμι­νά­ρια που παρα­κο­λου­θούν και πνίγονται.

pasok2Κάπο­τε τη μάχη για την προ­ε­δρία του ΠΑΣΟΚ έδι­νε ο Σημί­της με τον Άκη. Τώρα ο ένας είναι φυλα­κή και ο άλλος έχει εξο­ρι­στεί από τη μνή­μη ακό­μα και των πιο πιστών του συντρόφων.

Αργό­τε­ρα τη μάχη έδω­σε ο γιος της Αλλα­γής μόνος του. Και κέρ­δι­σε τον κακό του εαυ­τό. Εμείς κερ­δί­σα­με έναν νέου τύπου ηγέτη.

Μετά, ο νέου τύπου ηγέ­της έδω­σε τη μάχη με τον πολύ Βενι­ζέ­λο. Οι ιπτά­με­νοι καφέ­δες δεν έκαμ­ψαν το ηθι­κό του εκλε­κτού του Μπο­μπο­λο­σο­γιού. Γέμι­ζε για πλά­κα το Παλαί ντε Σπορ αλλά οι άλλοι ήταν περισ­σό­τε­ροι. Και έτσι κερ­δί­σα­με έναν μεγά­λο Πρω­θυ­πουρ­γό, τον ΓΑΠ και έναν μόνι­μο Αντιπρόεδρο.

Τότε στα Συνέ­δρια του ΠΑΣΟΚ υπήρ­χαν πραγ­μα­τι­κοί δελ­φί­νοι. Λαλιώ­της, Κακλα­μά­νης, Παπου­τσής, Σκαν­δα­λί­δης, Καστα­νί­δης, Αρσέ­νης. Μεγά­λα ονό­μα­τα. Μια dream-team σαν αυτή των ΗΠΑ στην Ολυ­μπιά­δα του 1992. Τώρα; Μια Αλ Σάλεχ, ένας Χει­μω­νάς και κάποιος Κων­στα­ντι­νό­που­λος. Ρόστερ που θα έχα­νε κι από το ΠΑΣΟΚ-Νήσων Φερόε.

pasok3Τότε χιλιά­δες κόσμου περί­με­νε τις εξε­λί­ξεις στο συνέ­δριο του ΠΑΣΟΚ για να ράψει κου­στού­μι διο­ρι­σμού στο δημό­σιο ή για να πάρει κάποιο δημο­σιο έργο. Τώρα; Το συνέ­δριο του ΠΑΣΟΚ έχει περί­που την ίδια απή­χη­ση με τις εσω­κομ­μα­τι­κές διερ­γα­σί­ες στο ΜΛ-ΚΚΕ-ΚΚΕ (μ‑λ) εκλο­γι­κή συνεργασία.

Τώρα από το ΠΑΣΟΚ μας έμει­ναν μόνο τα χρέη και οι ανα­μνή­σεις. Και μόνο ως ανά­μνη­ση και ανα­πτυγ­μέ­νη αίσθη­ση του χιού­μορ μπο­ρού­με να κατα­νο­ή­σου­με την εκλο­γή της Φώφης Γεν­νη­μα­τά στη θέση της προ­ε­δρί­ας του όλου ΠΑΣΟΚ.

ΥΓ. Από­δει­ξη της κατά­πτω­σης του ΠΑΣΟΚ είναι ότι για το νέο του Πρό­ε­δρο αφιε­ρώ­νου­με μόνο 300 λέξεις. Σε άλλες επο­χές θα γρά­φα­με τόμους…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο