Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αν δεν υπήρχε το ΚΚΕ, ο εργαζόμενος λαός θα έπρεπε να το εφεύρει

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Η σημε­ρι­νή ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κου­τσού­μπα στη Βου­λή με αφορ­μή την επαί­σχυ­ντη τρο­πο­λο­γία της κυβέρ­νη­σης για την ΛΑΡΚΟ πρέ­πει να δια­βα­στεί απ’ όλους όσους ταυ­τί­ζο­νται με τα συμ­φέ­ρο­ντα της εργα­τι­κής τάξης.

Λόγος ταξι­κός, ευθύς, καθά­ριος, κατα­νοη­τός, χωρίς ίχνος υπο­κρι­σί­ας και πολι­τι­κα­ντι­σμού, κατά­φε­ρε μέσα σε 20 λεπτά να ξεμπρο­στιά­σει το κυβερ­νη­τι­κό έγκλη­μα που επι­χει­ρεί­ται να στη­θεί ενά­ντια στους εργα­ζό­με­νους και τις οικο­γέ­νειές τους.

Για πολ­λο­στή φορά, αυτό που οι αστι­κές γρα­φί­δες απο­κα­λούν υπο­τι­μη­τι­κά «ξύλι­νη γλώσ­σα» απο­δεί­χθη­κε πως λέει τις μεγα­λύ­τε­ρες αλή­θειες. Να ορι­σμέ­νες «ξύλι­νες» αλή­θειες του ΓΓ του ΚΚΕ από την σημε­ρι­νή του ομιλία:

«Εσείς, οι βρώ­μι­κοι πολι­τι­κά, θέλε­τε να «καθα­ρί­σε­τε» τους εργα­ζό­με­νους, που έχουν δώσει τη ζωή τους για το κου­φά­ρι που στα­δια­κά επι­διώ­κα­τε να δημιουρ­γή­σε­τε. Για­τί εσείς είστε που φάγα­τε, φάγα­τε, φάγα­τε… Τελι­κά, όμως, ούτε από τον οικο­νο­μι­κό εισαγ­γε­λέα δε θα γλυτώσετε».

«Όσο ωμά και να εκβιά­ζε­τε, όση ψυχο­λο­γι­κή πίε­ση και να ασκή­σουν τα «παπα­γα­λά­κια» σας, τα κορ­μιά και οι ψυχές που βγά­ζουν το ατσά­λι, που γνω­ρί­ζουν το χάρο, που έχουν το σθέ­νος να συνε­χί­ζουν να δου­λεύ­ουν δίπλα στο νεκρό αδελ­φό τους, που η πολι­τι­κή σας σκό­τω­σε, αυτά τα κορ­μιά, αυτές οι ψυχές «δεν βολεύ­ο­νται, παρά μόνο στον ήλιο, παρά μόνο με το δίκιο»…

«Εσείς έχε­τε τους μηχα­νι­σμούς λάσπης, διά­σπα­σης, παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης, μέσα και έξω από την ΛΑΡΚΟ και οι εργα­ζό­με­νοι έχουν το μπόι 30 μήνες, μέσα από έναν παστρι­κό αγώ­να, να σας κοι­τούν κατάματα».

«Δεν ντρέ­πε­στε; Δεν έχε­τε καθό­λου τσί­πα επά­νω σας; Με ποιο αιτιο­λο­γι­κό το κάνε­τε αυτό; Ότι «δεν βγαί­νει η ΛΑΡΚΟ»; Οι εργα­ζό­με­νοι σας έχουν πάρει και το τελευ­ταίο φύλ­λο συκής από τα βρώ­μι­κα και ψεύ­τι­κα επι­χει­ρή­μα­τά σας. Και μην κάνε­τε πως δεν καταλαβαίνετε».

«Να ξέρε­τε, όμως, πως τα αντερ­γα­τι­κά γαλό­νια, τα ξηλώ­νουν οι ίδιοι οι εργα­ζό­με­νοι. Και τα δικά σας, κύριοι της κυβέρ­νη­σης, θα σας τα ξηλώ­σουν οι εργα­ζό­με­νοι της ΛΑΡΚΟ, αν τολ­μή­σε­τε να ολο­κλη­ρώ­σε­τε αυτό το έγκλη­μα. Μη νομί­ζε­τε ότι θα σας γλυ­τώ­σουν οι παρα­τρε­χά­με­νοί σας».

«Αλλά έτσι είναι. Ο καθέ­νας άλλω­στε έχει δια­λέ­ξει πλευ­ρά. Και οι εργα­ζό­με­νοι ξέρουν ποιος είναι στα­θε­ρά, μόνι­μα, με συνέ­πεια μαζί τους και ποιος είναι απέ­να­ντι. Η σημε­ρι­νή πολι­τι­κή αλη­τεία και ο ωμός εκβια­σμός με την τρο­πο­λο­γία δεν πρέ­πει να περά­σουν! Υπό­λο­γοι, ένας προς έναν, απέ­να­ντι στην Ελλά­δα και τον λαό της, θα είναι όσοι ψηφί­σουν αυτό το έκτρωμα!».

Το ‘χου­με πει και στο παρελ­θόν. Είναι γνω­στό. Αν δεν υπήρ­χε το ΚΚΕ, ο εργα­ζό­με­νος λαός θα πρε­πε να το εφεύ­ρει. Το απο­δει­κνύ­ουν οι καθη­με­ρι­νοί αγώ­νες των κομ­μου­νι­στών, στους χώρους δου­λειάς, εκπαί­δευ­σης, σε κάθε γειτονιά.

Το απέ­δει­ξε και πάλι σήμε­ρα ο Δ. Κου­τσού­μπας και τα υπό­λοι­πα μέλη της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής. Υπεν­θυ­μί­ζο­ντας σε όλους ότι στον διαρ­κή ταξι­κό πόλε­μο που βιώ­νου­με, αργά ή γρή­γο­ρα, θα κλη­θούν να δια­λέ­ξουν πλευ­ρά: Ή με το κόσμο του κεφα­λαί­ου, ή με τον κόσμο της εργατιάς.

Κεραυ­νοί Κου­τσού­μπα στη Βου­λή: «Πολι­τι­κή αλη­τεία αυτό που κάνε­τε στη ΛΑΡΚΟ, θα πρέ­πει να ντρέ­πε­στε» (VIDEO)

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο