Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αν, η αλήθεια καίει στο βλέμμα…

Να σ’ απο­φεύ­γω τον Σεπτέμβρη
Να κλαις τις νύχτες του Νοέμβρη
Να ονει­ρεύ­ε­σαι φιλιά
Κι εγώ να ψάχνω στα παλιά

Έρχε­ται η σκέ­ψη σου μεσάνυχτα
Όταν κρα­τώ τα μάτια ορθάνοιχτα
Με πολε­μούν ακό­μη οι λέξεις
Κι εσύ δεν θες να το πιστέψεις

Αν, η αλή­θεια καί­ει στο βλέμμα
Εμείς θα κάψου­με το ψέμα
Αυτό που το φιλί λερώνει
Πάνω στο άσπρο μου σεντόνι

Πώς την ψυχή θες να σκορπίσω
Πώς από το μηδέν ν’ αρχίσω
Με ποιο κρα­σί να μεταλάβω
Ποια λύπη σου να καταλάβω

Να περ­πα­τώ στις ερημιές
Του κόσμου όλες τις ζημιές
Να χρε­ω­θώ και να σ’ αφήσω
Πριν στην καρ­διά σου ναυαγήσω

Έλα, στου φεγ­γα­ριού το χάδι
Να βρεις το φως απ’ το σημάδι
Έλα, να δεις πως ξημερώνει

Ό,τι ακό­μη με πληγώνει
Πίσω απ’ το τζά­μι να κοιτάς
Μα τίπο­τα μη μου ζητάς.
Καί­γο­νται τ’ άστρα τ’ ουρανού

Πολ­λά τα πρέ­πει μες στο νου
Με άλλον ήλιο ανατέλλω
Μα δίχως της καρ­διάς τα θέλω
Σ’ ένα τοπίο της βροχής …

Θα βρεις το νόη­μα της ψυχής

  • Στί­χοι: Χαρού­λα Βερί­γου (Ζωή Δικταίου)
  • Μου­σι­κή: Θοδω­ρής Καστρι­νός (2023)
  • Εκτέ­λε­ση: Θοδω­ρής Καστρι­νός (Φωνή, Κιθά­ρες, Πλήκτρα)
  • Από την ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή “Αύριο, εν ονό­μα­τι της αγά­πης” “Του Νοέμβρη…”

facebook logo click

Ζωή Δικταίου FaceBook

Γεν­νή­θη­κα στην Κρή­τη το 1962. Στο Τζερ­μιά­δων μεγά­λω­σα, εκεί έμα­θα και τα πρώ­τα γράμ­μα­τα. Δεν έγι­να δασκά­λα όπως ονει­ρευό­μουν. Με κέρ­δι­σε η Του­ρι­στι­κή Εκπαί­δευ­ση. Ζω στην Κέρκυρα.

Πιστεύω στην αγά­πη. Με γοη­τεύ­ουν φεγ­γά­ρια, για­σε­μιά, κιτρι­νι­σμέ­να χαρ­τά­κια της θύμη­σης, όσο και οι ξεφτι­σμέ­νες δαντέ­λες του παλιού και­ρού. Και­νού­ρια ανά­γνω­ση πάντα η βρο­χή. Όχη­μα μαγεί­ας οι λέξεις. Δεν ανα­ρω­τιέ­μαι πια για­τί γρά­φω. Όπως ανα­πνέω, μιλάω, ονει­ρεύ­ο­μαι, συμ­φι­λιώ­νο­μαι με τη ζωή και τον θάνα­το, έτσι και η ανά­γκη μου να γρά­φω. Ακου­μπώ στο παρελ­θόν, όμως η λέξη που με καθο­ρί­ζει είναι το «Αύριο». Με το μολύ­βι του έρω­τα σπα­σμέ­νο στο χέρι και την προ­ο­πτι­κή του ονεί­ρου στ‘ ανοι­κτά της ψυχής, αύριο, ακρι­βή η άνθη­ση της άνοι­ξης μέσα στην αλή­θεια του φθι­νο­πώ­ρου. Στί­χοι μου έχουν μελο­ποι­η­θεί από τον Γιάν­νη Νικο­λά­ου, τον Νίκο Ανδρου­λά­κη, τον Γιώρ­γη Κοντο­γιάν­νη και τον Αλέ­ξαν­δρο Χατζηνικολιδάκη.

Εργο­γρα­φία …

Ιστο­ρί­ες για φεγ­γά­ρια, παι­δι­κή λογο­τε­χνία Αύριο, νυχτώ­νει φθι­νό­πω­ρο (μυθι­στό­ρη­μα) Μια κούρ­σα για τη Χαρι­γέ­νεια (μυθι­στό­ρη­μα) Οι άλλες ν’ απλώ­νουν ρού­χα κι εσύ τρια­ντά­φυλ­λα, (διη­γή­μα­τα)

Αύριο, στά­χυα οι λέξεις (ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή) Αθι­βο­λή γαρύ­φαλ­λο και θύμη­ση κανέλ­λα (διη­γή­μα­τα) Λασί­θι, Τόπος Μέγας (αφή­γη­μα) κά, με συμ­με­το­χές στις ποι­η­τι­κές ανθο­λο­γί­ες “Μονό­λο­γοι”,  “Γράμ­μα­τα της ποί­η­σης”. Αισθά­νο­μαι πως η Χαρού­λα Βερί­γου έμει­νε για πάντα στην Κρή­τη, να γοη­τεύ­ε­ται από τη μνή­μη της Όστριας και την περη­φά­νια του τόπου… Στην Κέρ­κυ­ρα, η Ζωή Δικταί­ου κατα­θέ­τει ως δόκι­μη της ποί­η­σης την ευγνω­μο­σύ­νη της στο Ιόνιο Φως.

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο