Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Αν οι εκλογές άλλαζαν κάτι, θα ήταν παράνομες»

Γρά­φει ο Νίκος Βουρ­τσά­νης //

Το ΚΚΕ, από τη φύση του δεν θα «χαϊ­δέ­ψει ποτέ αυτιά», προ­κει­μέ­νου να ψηφο­θη­ρή­σει. Λέει πάντα την αλή­θεια στο Λαό και συνή­θως οι αλή­θειες πονά­νε. Λέει τα πράγ­μα­τα με τ’ όνο­μά τους ακό­μα κι όταν είναι σίγου­ρο ότι αυτό θα του κοστί­σει, όπως έγι­νε στις εκλο­γές του ’12.

Αυτή η πάγια θέση του δεν εκπο­ρεύ­ε­ται μόνο από την δεδο­μέ­νη αξιο­πι­στία του, αλλά έχει να κάνει και με τη ταχτι­κή και στρα­τη­γι­κή του, ως επα­να­στα­τι­κού Κόμ­μα­τος, που προ­ϋ­πο­θέ­τει το Λαό στο ρόλο του ενερ­γού υπο­κει­μέ­νου στη πορεία για την επα­να­στα­τι­κή αλλα­γή. Κι αν ο Λαός δεν ξέρει με ακρί­βεια  την κάθε φορά κατά­στα­ση, αν δεν συμ­με­τά­σχει ο ίδιος στη χάρα­ξη της πορεί­ας προς την επα­να­στα­τι­κή αλλα­γή, τέτοια αλλα­γή δεν θα προ­κύ­ψει, θα έχου­με πάλι τις ίδιες παλι­νω­δί­ες, την ανά­δει­ξη της αυτα­πά­της, όπως  γινό­ταν επί  χρό­νια  με την διεκ­δί­κη­ση της ψήφου από τα αστι­κά κόμ­μα­τα, όπως  έγι­νε τώρα κι από το ΣΥΡΙΖΑ.

Γι’ αυτό ας  μη πέσου­με γι άλλη μια φορά στην αυτα­πά­τη της ψεύ­τι­κης ελπί­δας για εκτό­ξευ­ση των εκλο­γι­κών ποσο­στών του ΚΚΕ. Αυτό δεν θα γίνει για τον απλό λόγο ότι το ΚΚΕ δεν έταξε.….

Αυτό που πρέ­πει να γίνει, σ’ αυτή τη φάση, είναι να απο­κτή­σει το ΚΚΕ μια σοβα­ρή κοι­νο­βου­λευ­τι­κή δύνα­μη, ώστε αυτή από μόνη της να τρο­μο­κρα­τή­σει όσους εξα­πα­τούν το Λαό με ψεύ­τι­κες υπο­σχέ­σεις, αφού αυτή η δύνα­μη δεν θα είναι προ­ϊ­όν εξαπάτησης.

 

(Ο τίτλος είναι αναρ­χι­κό τσιτάτο)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο