Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αν ψάχνει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ τον «χορηγό» της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να κοιταχτεί στον καθρέφτη…

Τις τελευ­ταί­ες ώρες τα επι­κοι­νω­νια­κά επι­τε­λεία του ΣΥΡΙΖΑ το έχουν ρίξει στη μελέ­τη και τη στοι­χειο­λο­γία ψάχνο­ντας να βρουν «πού το βρή­κε αυτό το ποσο­στό η Νέα Δημο­κρα­τία». Πέραν άλλων επι­ση­μάν­σε­ων και προς βοή­θειά τους απλά θυμί­ζου­με πως:

- Στη Νέα Δημο­κρα­τία με αυτόν τον πρό­ε­δρο η ηγε­σία του ΣΥΡΙΖΑ πρό­τει­νε υπουρ­γό Υγεί­ας κοι­νής απο­δο­χής την περί­ο­δο της πανδημίας.

- Τον εκλε­κτό της Νέας Δημο­κρα­τί­ας στον μεγα­λύ­τε­ρο δήμο της δυτι­κής Αθή­νας στη­ρί­ζει για δήμαρ­χο και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει ανα­κοι­νώ­σει ο ίδιος ο Αλέ­ξης Τσί­πρας. Τι απο­τε­λέ­σμα­τα περί­με­ναν να έχει αυτή η επιλογή;

- Πρώ­ην πρω­το­κλα­σά­τα στε­λέ­χη της Νέας Δημο­κρα­τί­ας, πρώ­ην κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη της κυβέρ­νη­σης Σαμα­ρά — Βενι­ζέ­λου ήταν υπο­ψή­φιοι με τον ΣΥΡΙΖΑ και μάλι­στα εκλέ­χτη­καν κιόλας.

- Με τα στε­λέ­χη της Νέας Δημο­κρα­τί­ας έκα­ναν κομπρε­μί on camera τα στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στην Πάτρα, προ­κει­μέ­νου από κοι­νού να στη­ρί­ξουν τον αντί­πα­λο του κομ­μου­νι­στή δημάρ­χου Πελε­τί­δη, στον β’ γύρο των επερ­χό­με­νων τοπι­κών εκλογών.

- Λίγες ημέ­ρες πριν τις κάλ­πες η ηγε­σία του ΣΥΡΙΖΑ επε­δί­ω­ξε να ξεπλύ­νει με ανι­στό­ρη­τα και ντρο­πια­στι­κά καλέ­σμα­τα ακό­μα και τα φασι­στοει­δή για «τα κουκιά»…

- Λίγες ημέ­ρες επί­σης πριν τις εκλο­γές με τα στε­λέ­χη της ΔΑΚΕ και της ΠΑΣΚΕ οι δυνά­μεις του ΣΥΡΙΖΑ συγκρο­τού­σαν προ­ε­δρείο στη ΓΣΕΕ, ενώ ήδη ΠΑΣΟΚ — ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ κατέ­βαι­ναν από κοι­νού σε δεκά­δες ψηφο­δέλ­τια σε εργα­τι­κά σωμα­τεία, Ομο­σπον­δί­ες κλπ.

- Την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης της Νέας Δημο­κρα­τί­ας την ξέπλε­νε πάντα στις πιο κρί­σι­μες στιγ­μές η συναί­νε­ση και η στή­ρι­ξη που της παρεί­χαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ… Από τα παλα­μά­κια του Τσί­πρα στους ναζί του ΑΖΟΦ «στα μου­λω­χτά», ανά­με­σα στα πόδια, ως το 50% των νομο­σχε­δί­ων που έφερ­νε ο Μητσο­τά­κης που ο ΣΥΡΙΖΑ τα υπερψήφιζε…

Κάπως έτσι προ­έ­κυ­ψε και το στοι­χείο που δίνουν τα exit poll, όπου κατα­γρά­φε­ται πως περισ­σό­τε­ροι από 190.000 ψήφοι του 2019 μεταγ­γί­στη­καν από τον ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημο­κρα­τία το 2023. Οπό­τε αν ψάχνει η ηγε­σία του ΣΥΡΙΖΑ τον «χορη­γό» της Νέας Δημο­κρα­τί­ας μπο­ρεί να κοι­τα­χτεί στον καθρέφτη…

Το στρα­τό­πε­δο της ελπί­δας και της μαχη­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης μπο­ρεί να ισχυ­ρο­ποι­η­θεί κι άλλο στις επό­με­νες εκλο­γές με ακό­μα πιο δυνα­τό ΚΚΕ! Εδώ έχει τη θέση του κάθε άνθρω­πος που νιώ­θει αρι­στε­ρός, προ­ο­δευ­τι­κός και ριζοσπάστης!

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο