Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Αν ψήφιζα στις ΗΠΑ θα ψήφιζα Τραμπ και με τα δύο χέρια»

«Εξαι­ρε­τι­κά ταραγ­μέ­νος» από τα γεγο­νό­τα στις ΗΠΑ δήλω­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, πλέ­κο­ντας ταυ­τό­χρο­να το εγκώ­μιο της… αμε­ρι­κα­νι­κής δημο­κρα­τί­ας που «είναι ανθε­κτι­κή, με βαθιές ρίζες και θα ξεπε­ρά­σει αυτήν την κρίση». 

Ο… ταραγ­μέ­νος από την εισβο­λή οπα­δών του Τραμπ στο Καπι­τώ­λιο κ. Μητσο­τά­κης είναι ο ίδιος που έχει στην κυβέρ­νη­ση του έναν δηλω­μέ­νο οπα­δό του Ντό­ναλντ Τραμπ. Ανα­φε­ρό­μα­στε ασφα­λώς στον Άδω­νι Γεωρ­γιά­δη. Για όσους δεν θυμού­νται, ο κ. Γεωρ­γιά­δης υπήρ­ξε δημό­σιος υπο­στη­ρι­κτής του απερ­χό­με­νου Αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου, δηλώ­νο­ντας μάλι­στα σε τηλε­ο­πτι­κή του εμφά­νι­ση ότι εάν ήταν στις ΗΠΑ «θα τον ψήφι­ζε και με τα δύο χέρια». Και αυτό διό­τι εκτός από Νέα Δημο­κρα­τία (παλαιό­τε­ρα ΛΑ.ΟΣ. κλπ), ο κ. Γεωρ­γιά­δης είναι και… Ρεπουμπλικάνος.

Την ανη­συ­χία του όμως για τον ενδο­α­στι­κό καυ­γά στις ΗΠΑ εξέ­φρα­σε και ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέ­ξης Τσί­πρας. Ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός έκα­νε λόγο για «ντρο­πια­στι­κές εικό­νες ακρο­δε­ξιάς βίας», προ­σθέ­το­ντας ότι «οι εχθροί της δημο­κρα­τί­ας θα ηττηθούν».

Προ­φα­νώς, ως «ακρο­δε­ξιά βία» και «εχθρούς της δημο­κρα­τί­ας» ο κ. Τσί­πρας εννο­εί τους οπα­δούς του Ντ. Τραμπ. Τον οποίο Τραμπ ο ίδιος ο κ. Τσί­πρας χαρα­κτή­ρι­ζε το 2017 ως «δια­βο­λι­κά καλό».

«Μπο­ρεί ο τρό­πος που αντι­με­τω­πί­ζει ο Τραμπ την πολι­τι­κή να μοιά­ζει ορι­σμέ­νες φορές δια­βο­λι­κός, αλλά γίνε­ται για καλό» έλε­γε στο προ­αύ­λιο του Λευ­κού Οίκου.

Για­τί τα ανα­φέ­ρου­με όλα αυτά;

Τα ανα­φέ­ρου­με για να υπεν­θυ­μί­σου­με την υπο­κρι­σία των εκπρο­σώ­πων του αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος της χώρας μας οι οποί­οι δεν διστά­ζουν πότε να κολα­κεύ­ουν τον έναν και πότε τον άλλο Αμε­ρι­κα­νό πρό­ε­δρο, να ανα­γο­ρεύ­ουν τον λαλί­στα­το Τζ. Πάιατ σε σχε­δόν… ύπα­το αρμο­στή της ελλη­νι­κής εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής και να υπο­δέ­χο­νται με γονυ­κλι­σί­ες τον Πομπέο και τα λοι­πά γερά­κια της ιμπε­ρια­λι­στι­κής υπερδύναμης.

Και, ασφα­λώς, για να μην ξεχνά­με πως, παρά τις μικρο­δια­φο­ρές τους, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και λοι­πά αστι­κά κόμ­μα­τα «ψηφί­ζουν και με τα δύο χέρια» την μετα­τρο­πή της Ελλά­δας σε απέ­ρα­ντη αμε­ρι­κα­νο­να­τοϊ­κή βάση, βάζο­ντας σε μεγά­λους κιν­δύ­νους την χώρα και το λαό μας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο