Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απάντηση του Δήμου Πατρέων σε συκοφαντίες της «Αυγής»

Απά­ντη­ση στην εφη­με­ρί­δα «Αυγή» και στη δημο­τι­κή παρά­τα­ξη «Ωρα Πατρών», σχε­τι­κά με τους μου­σι­κούς της μπά­ντας του δήμου που διεκ­δι­κούν επα­να­πρό­σλη­ψη, δίνει με ανα­κοί­νω­σή της η δημο­τι­κή αρχή Πάτρας. Τόσο η εφη­με­ρί­δα του ΣΥΡΙΖΑ όσο και η παρά­τα­ξη που στη­ρί­ζει στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο επι­χει­ρούν να κατα­στή­σουν υπό­λο­γη τη δημο­τι­κή αρχή για την κατά­στα­ση στην οποία έχουν βρε­θεί οι μου­σι­κοί της πόλης.

«Πρό­κει­ται για από­κρυ­ψη της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας και απύθ­με­νο θρά­σος εκ μέρους τους», καταγ­γέλ­λει η δημο­τι­κή αρχή και συνε­χί­ζει: «Οι μου­σι­κοί της δημο­τι­κής μπά­ντας βρί­σκο­νται σε αυτήν την κατά­στα­ση για­τί οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις (μαζί και αυτή του ΣΥΡΙΖΑ) δεν τους νομι­μο­ποί­η­σαν τις συμ­βά­σεις, παρά το ότι κάλυ­πταν πάγιες και διαρ­κείς θέσεις, και για­τί και οι προη­γού­με­νες δημο­τι­κές αρχές (και αυτή που στή­ρι­ζε ο ΣΥΡΙΖΑ) δεν ανα­νέ­ω­ναν τις συμ­βά­σεις τους.

Η σημε­ρι­νή δημο­τι­κή αρχή, από το 2014 που ανέ­λα­βε, στή­ρι­ξε και στη­ρί­ζει τις διεκ­δι­κή­σεις των μου­σι­κών της δημο­τι­κής μπά­ντας για στα­θε­ρή και μόνι­μη εργα­σία, κόντρα στις αντι­λαϊ­κές πολιτικές.

Οχι μόνο απευ­θύν­θη­κε στις εκά­στο­τε κυβερ­νή­σεις (και του ΣΥΡΙΖΑ), όμως εκεί­νες κώφευαν, αλλά προ­σπά­θη­σε και προ­σπα­θεί στο πλαί­σιο των ασφυ­κτι­κών περι­θω­ρί­ων (νομι­κών, οικο­νο­μι­κών και άλλων) για την εξεύ­ρε­ση λύσης, έστω και προ­σω­ρι­νής, για την αξιο­ποί­η­ση των μου­σι­κών. Οπως οι ίδιοι προ­τεί­νουν, με τη συμ­με­το­χή τους στις εκδη­λώ­σεις της μπά­ντας, ένα­ντι προ­κα­θο­ρι­σμέ­νης κατ’ απο­κο­πή απο­ζη­μί­ω­σης με έκδο­ση απο­δει­κτι­κού δαπά­νης — τίτλου κτήσης.

Σε συνά­ντη­ση της δημο­τι­κής αρχής με εκπρό­σω­πό τους, ενη­με­ρώ­θη­καν πως ήδη θα είχαν δρο­μο­λο­γη­θεί ενέρ­γειες — που οι ίδιοι ζήτη­σαν να γίνουν — αλλά οι εξε­λί­ξεις με την παν­δη­μία και την ακύ­ρω­ση των ανοι­χτών εκδη­λώ­σε­ων κατέ­στη­σαν πρα­κτι­κά αδύ­να­τη την υλο­ποί­η­σή τους (πλη­ρω­μή ανά παρά­στα­ση). Θα εξα­ντλή­σου­με κάθε σχε­τι­κό περι­θώ­ριο από κοι­νού με τους μου­σι­κούς και το εργα­τι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνημα.

Επο­μέ­νως, υπό­λο­γοι για την κατά­στα­ση των μου­σι­κών δεν είναι η σημε­ρι­νή δημο­τι­κή αρχή, αλλά όσοι λόγω της πολι­τι­κής τους στά­θη­καν και στέ­κο­νται αρνη­τι­κά απέ­να­ντι στους καλ­λι­τέ­χνες και μου­σι­κούς και σήμε­ρα παρι­στά­νουν τους φίλους τους, κρύ­βο­ντας τις ευθύ­νες τους».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο