Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απάντηση των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ στο όργιο αντικομμουνισμού από το Ευρωκοινοβούλιο

Σε ένα όργιο αντι­κομ­μου­νι­σμού και παρα­χά­ρα­ξης της Ιστο­ρί­ας εξε­λί­χθη­κε η συζή­τη­ση στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο με θέμα την «Ολο­κλη­ρω­μέ­νη ευρω­παϊ­κή εκπαί­δευ­ση, έρευ­να και δια­τή­ρη­ση της μνή­μης του ολο­κλη­ρω­τι­κού παρελ­θό­ντος», που στό­χο είχε την απα­ρά­δε­κτη εξί­σω­ση του κομ­μου­νι­σμού με το τέρας του φασι­σμού. Απά­ντη­ση στον αντι­κομ­μου­νι­σμό έδω­σε η παρέμ­βα­ση της Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ.

Ο ευρω­βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος Κώστας Παπα­δά­κης στην τοπο­θέ­τη­σή του σημεί­ω­σε συγκε­κρι­μέ­να τα παρακάτω:

«Μιλά­τε περί ολο­κλη­ρω­τι­σμού… ο στό­χος σας προ­φα­νής, να εξι­σώ­σε­τε τον κομ­μου­νι­σμό με το τέρας του φασι­σμού, του γνή­σιου παι­διού της καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας, αυτής που όλοι σας υπε­ρα­σπί­ζε­στε. H ιστο­ρι­κή αλή­θεια, η κόκ­κι­νη σημαία στο Ράιχ­σταγκ απο­τε­λούν άσβε­στο μάρ­τυ­ρα για το ποιος εξο­λό­θρευ­σε το ναζι­σμό. Το ποιος θρέ­φει και σήμε­ρα την ακρο­δε­ξιά, τον εθνι­κι­σμό, τους φασί­στες το μαρ­τυ­ρά το τι γίνε­ται σήμε­ρα στην Πολω­νία, στην Ουγ­γα­ρία, στις Βαλ­τι­κές χώρες με τις διώ­ξεις και απα­γο­ρεύ­σεις ΚΚ την ίδια ώρα που απο­νέ­μο­νται τιμές σε συνερ­γά­τες των ναζί με τη στή­ρι­ξη της ΕΕ.

Όσα ιδρύ­μα­τα, ψέμα­τα στα σχο­λι­κά βιβλία και ακρι­βο­πλη­ρω­μέ­νες καμπά­νιες κι αν χρη­μα­το­δο­τή­σε­τε, την Ιστο­ρία την γρά­ψα­νε και τη γρά­φουν οι λαοί με την πάλη τους ενά­ντια στο σάπιο εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα. Είναι ιστο­ρι­κές οι κατα­κτή­σεις του σοσια­λι­σμού στην Παι­δεία, στην Υγεία, στην εξά­λει­ψη της ανερ­γί­ας, στην κατο­χύ­ρω­ση εργα­σια­κών δικαιωμάτων.

Η ΕΕ και o καπι­τα­λι­σμός δεν είναι μονό­δρο­μος. Οι λαοί μπο­ρούν με τη δική τους εξου­σία στις χώρες τους να παλέ­ψουν για την Ευρώ­πη του Σοσιαλισμού».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο