Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απάτες με το power pass

Έκτα­κτη ανα­κοί­νω­ση της ΔΕΗ έπει­τα από περι­στα­τι­κά με απά­τες στο power pass.

Την προ­σο­χή των πελα­τών της για από­πει­ρες υπο­κλο­πής των προ­σω­πι­κών τους στοι­χεί­ων μέσω τηλε­φω­νι­κών κλή­σε­ων και ηλε­κτρο­νι­κών μηνυ­μά­των (phishing), εφι­στά η ΔΕΗ, με αφορ­μή περι­στα­τι­κά που ανα­φέρ­θη­καν τις τελευ­ταί­ες ημέρες

Συγκε­κρι­μέ­να επι­ση­μαί­νει ότι:

Δεν εμπλέ­κε­ται σε κανέ­να στά­διο της δια­δι­κα­σί­ας για την πίστω­ση των ποσών των δικαιού­χων του power pass,

Δεν θα ζητή­σει ποτέ από τους πελά­τες τα στοι­χεία e‑banking και το IBAN του λογα­ρια­σμού τους.

Καλεί επί­σης τους πελά­τες της να ακο­λου­θή­σουν πιστά και προ­σε­κτι­κά τις οδη­γί­ες που προ­βλέ­πο­νται ΕΔΩ.

Συνεχίζει η κυβέρνηση την κοροϊδία με τα «Pass»
ΚΚΕ: Η πραγματική «αποκατάσταση της αδικίας» βρίσκεται μόνο στην ανατροπή αυτής της πολιτικής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο