Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απάτη! Έβαλε σε email τους τραπεζικούς του κωδικούς και του απέσπασαν 11.000 ευρώ!

Έβα­λε τους προ­σω­πι­κούς του τρα­πε­ζι­κούς κωδι­κούς σε ηλε­κτρο­νι­κό μήνυ­μα και του απέ­σπα­σαν 11.000 ευρώ! Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκο­νται οι έρευ­νες των αστυ­νο­μι­κών αρχών για την ταυ­το­ποί­η­ση άγνω­στου μέχρι στιγ­μής δρά­στη, ο οποί­ος εξα­πά­τη­σε ένα άτο­μο σε οικι­σμό του Έβρου.

Συγκε­κρι­μέ­να, άγνω­στος προ­σποιού­με­νος τον ιδιο­κτή­τη ξενο­δο­χεί­ου επι­κοι­νώ­νη­σε τηλε­φω­νι­κά με τον παθό­ντα — ιδιο­κτή­τη επι­χεί­ρη­σης, με το πρό­σχη­μα σύνα­ψης συμ­φω­νί­ας που αφο­ρού­σε προ­μή­θεια προ­ϊ­ό­ντων από τον παθό­ντα στο υπο­τι­θέ­με­νο ξενοδοχείο. 

Κατά τη διάρ­κεια της συν­διαλ­λα­γής τους ο δρά­στης απέ­στει­λε παράλ­λη­λα ηλε­κτρο­νι­κό μήνυ­μα που εμφα­νι­ζό­ταν ως απο­στο­λέ­ας τρά­πε­ζα, το οποίο εμπε­ριεί­χε σύν­δε­σμο (link), στο οποίο ο παθών πλη­κτρο­λό­γη­σε τους προ­σω­πι­κούς του κωδι­κούς, με απο­τέ­λε­σμα ο δρά­στης να απο­κτή­σει πρό­σβα­ση στον λογα­ρια­σμό του και να απο­σπά­σει το χρη­μα­τι­κό ποσό των 11.000 ευρώ. Την προ­α­νά­κρι­ση ενερ­γεί το Τμή­μα Ασφά­λειας Διδυμοτείχου.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο