Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Απήλπισα οριστικώς ενώ ελπίζω διαρκώς»

Επο­μέ­νη των εκλο­γών. Ενας λαός, που δυστυ­χεί και υπο­φέ­ρει, οργι­σμέ­νος, διο­χέ­τευ­σε την οργή σε αυτόν που θεω­ρού­σε μικρό­τε­ρο κακό. Ετσι φυσι­κή η επι­κρά­τη­ση του ΣΥΡΙΖΑ με την ελπί­δα ότι μπο­ρεί μια δική του κυβέρ­νη­ση να ακο­λου­θή­σει φιλο­λαϊ­κή πολι­τι­κή. Δεν εκπλήσ­σει η επι­λο­γή του λαού. Ενας απελ­πι­σμέ­νος λαός ελπί­ζει διαρ­κώς. Στη δυστυ­χία φυτρώ­νει η ελπί­δα και αν «δρο­σι­στεί» θεριεύ­ει. Αυτή η ελπί­δα έχει ρίζες στο θυμι­κό και συνή­θως στην κατά­λη­ξή της δικαιώ­νει τον ποι­η­τή: «Δυστυ­χι­σμέ­νε μου Λαέ/ καλέ κι’ ηγαπημένε,/ πάντοτ’ ευκολοπίστευτε/ και πάντα προ­δο­μέ­νε!» (Δ. Σολωμός).

Κανείς δεν εύχε­ται την απο­τυ­χία της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ (αν ως επι­τυ­χία εννοη­θεί η άσκη­ση φιλο­λαϊ­κής πολι­τι­κής). Αυτού του είδους οι αφο­ρι­σμοί δεν ται­ριά­ζουν στην περί­στα­ση. Χωρίς να γίνε­ται κανείς Κασ­σάν­δρα, οφεί­λει να πάρει υπό­ψη του ό,τι έχει λεχθεί μέχρι τώρα, επει­δή δε θέλει και τη δικαί­ω­ση του στί­χου του Βασί­λη Ρώτα: «Λαέ μου πολυ­βά­σα­νε, κοπά­δι πουλημένο».

Τα δρώ­με­να και λεγό­με­να μέχρι στιγ­μής μόνο αισιο­δο­ξία δε γεννούν.

(Ο τίτλος είναι από τι μετα­φρά­σεις του Κώστα Βάρ­να­λη- «Σονέ­το» από το «Μισάν­θρω­πο του Μολιέρου»)

Ηρα­κλής Κακαβάνης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο