Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απίστευτη βαρβαρότητα στην Πάρο: Πετούν νεογέννητα γατάκια και κουτάβια στους κάδους απορριμμάτων

Μπρο­στά σε έναν κάδο σκου­πι­διών κοντά στη βρα­βευ­μέ­νη με μπλε σημαία παρα­λία του Λογα­ρά στην Πάρο, μία Γαλ­λί­δα του­ρί­στρια κοι­τά­ζει έκπλη­κτη ένα περί­ερ­γο αυτο­κόλ­λη­το: «ΟΧΙ ζωντα­νά ζωά­κια στους κάδους απορριμμάτων».

Οσο και αν φαί­νε­ται απί­στευ­το, το αυτο­κόλ­λη­το κρί­νε­ται ανα­γκαίο καθώς – σύμ­φω­να με την πρό­ε­δρο του Συλ­λό­γου «Φιλό­ζω­οι εθε­λο­ντές Πάρου» Δέσποι­να Καλο­γε­ρο­πού­λου — το φαι­νό­με­νο να πετιού­νται νεο­γέν­νη­τα γατά­κια και σκυ­λά­κια μέσα ή έξω από τους κάδους σκου­πι­διών του Δήμου έχει πάρει τερά­στιες διαστάσεις.

Τις επο­χές μάλι­στα που γεν­νά­νε οι γάτες δύο φορές τον χρό­νο, το φαι­νό­με­νο είναι σχε­δόν καθημερινό.

«Βρί­σκου­με νεο­γέν­νη­τα γατά­κια ή κου­τά­βια μέσα σε νάι­λον σακου­λές δεμέ­νες και πετα­μέ­νες σε κάδους ή σε χάρ­τι­νες κού­τες. Με τα μάτια κλει­στά και τον ομφά­λιο λώρο. Όχι μονό νεο­γέν­νη­τα αλλά και κου­τά­βια 1–2 μηνών», εξη­γεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κυρία Καλογεροπούλου .

«Μας έχει τύχει να βρού­με γατά­κια μαζί με κου­τά­βι στην ίδια σακού­λα στο Δρυό, που το κου­τά­βι έχα­σε το μάτι του προ­φα­νώς από τα νύχια από τα γατάκια.

Στα Μάρ­μα­ρα σε κάδο 9 κου­τά­βια νεο­γέν­νη­τα, στον Πρό­δρο­μο σε σακού­λα λιπα­σμά­των 8 κου­τά­βια σε χωρά­φι, τα δύο ήδη νεκρά…

Συμ­βαί­νει σε όλα τα χωριά παντού. Πας να πετά­ξεις τα σκου­πί­δια και τρέ­μεις μήπως ακού­σεις κλά­μα­τα από μέσα.

Τελευ­ταίο περι­στα­τι­κό παρα­μο­νές 15αύγουστου, στους κάδους στις Λεύ­κες μέσα σε χαρ­τό­κου­το 4 κου­τα­βά­κια 24 ωρών με τα μάτια κλει­στά και τον ομφά­λιο λώρο» περι­γρά­φει η πρό­ε­δρος του Συλλόγου.

Συχνά γίνο­νται ενη­με­ρω­τι­κές εκστρα­τεί­ες από τον Σύλ­λο­γο για τη συμπε­ρι­φο­ρά και τον σεβα­σμό απέ­να­ντι στα ζώα και για τη στεί­ρω­ση με δημο­σιεύ­μα­τα στον τοπι­κό τύπο και δια­δρα­στι­κά μαθή­μα­τα στα σχο­λεία και καταγ­γε­λί­ες για τους παρα­βά­τες που έχουν τα ζώα τους σε άθλιες συν­θή­κες δεμένα.

«Ελπί­ζου­με στη νέα γενιά , κατα­λή­γει η Δέσποι­να Καλο­γε­ρο­πού­λου και ελπί­ζου­με να αλλά­ξει αυτή η νοο­τρο­πία και συμπε­ρι­φο­ρά και να σέβο­νται στην Πάρο τη ζωή όχι μόνο των σκύ­λων και των γατών αλλά και των παρα­γω­γι­κών ζωών που υπο­φέ­ρουν στις Κυκλά­δες από μια απαρ­χαιω­μέ­νη μέθο­δο περιο­ρι­σμού κινή­σε­ων το λεγό­με­νο «παστού­ρω­μα» (δεμέ­νο μπρο­στι­νό με πίσω πόδι, δεμέ­νο μπρο­στι­νό πόδι με κεφάλι».

Πηγή: ΑΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο