Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Δεν θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν τα δρο­μο­λό­για των επι­βα­τη­γών οχη­μα­τα­γω­γών πλοί­ων για την Κρή­τη, λόγω των θυελ­λω­δών ανέ­μων που πνέ­ουν στο Αιγαίο και φθά­νουν κατά τόπους τα 9 μπο­φόρ. Από το λιμά­νι του Πει­ραιά, δεν εκτε­λού­νται επί­σης τα δρο­μο­λό­για των πλοί­ων για τον Αργο­σα­ρω­νι­κό, τις Κυκλά­δες και τα Δωδε­κά­νη­σα. Σε ισχύ είναι απα­γο­ρευ­τι­κό από­πλου από τη Ραφή­να και το Λαύ­ριο. Κλει­στές είναι επί­σης οι γραμ­μές Αγ. Μαρί­να-Νέα Στύ­ρα και Ρίο-Αντίρριο.

Οι επι­βά­τες που πρό­κει­ται να ταξι­δέ­ψουν, καλό είναι πριν την ανα­χώ­ρη­σή τους να επι­κοι­νω­νούν με τα κατά τόπους λιμε­ναρ­χεία και του­ρι­στι­κά πρα­κτο­ρεία, για τυχόν αλλα­γές ή τρο­πο­ποι­ή­σεις των δρο­μο­λο­γί­ων λόγω των δυσμε­νών και­ρι­κών συνθηκών

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο