Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απαλλαγή για λόγους θρησκευτικής συνείδησης

Επι­κα­λού­με­νοι λόγους θρη­σκευ­τι­κής συνεί­δη­σης θα μπο­ρούν οι γονείς να ζητούν απαλ­λα­γή των παι­διών τους από το μάθη­μα των Θρη­σκευ­τι­κών κατά τη νέα σχο­λι­κή χρο­νιά. Αυτό ορί­ζει η από­φα­ση του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, η οποία εναρ­μο­νί­ζε­ται με την από­φα­ση του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας (ΣτΕ).

Ωστό­σο, υπάρ­χει δια­φο­ρά από τη γνω­μο­δό­τη­ση-από­φα­ση της Αρχής Προ­στα­σί­ας Δεδο­μέ­νων Προ­σω­πι­κού Χαρα­κτή­ρα (ΑΠΔΠΧ), που ορί­ζει η απαλ­λα­γή να δίνε­ται για «λόγους συνείδησης».

Από την άλλη, το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας εναρ­μο­νί­στη­κε με τις απο­φά­σεις του ΣτΕ και ως προς το περιε­χό­με­νο του μαθή­μα­τος στις δύο εκπαι­δευ­τι­κές βαθμίδες.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με την εγκύ­κλιο του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας οι μαθη­τές μπο­ρούν να ζητή­σουν απαλ­λα­γή από τα Θρη­σκευ­τι­κά μέχρι τη Δευ­τέ­ρα 21 Σεπτεμ­βρί­ου, δηλα­δή μία εβδο­μά­δα μετά την έναρ­ξη του σχο­λι­κού έτους. Σχε­τι­κά με το θέμα, το Ινστι­τού­το Εκπαι­δευ­τι­κής Πολι­τι­κής (ΙΕΠ) συγκρό­τη­σε επι­τρο­πή (από θεο­λό­γους και νομι­κούς), η εισή­γη­ση της οποί­ας ακολουθείται.
Συγκε­κρι­μέ­να, η νέα εγκύ­κλιος προ­βλέ­πει την απαλ­λα­γή με την απλή επί­κλη­ση λόγων θρη­σκευ­τι­κής συνεί­δη­σης, υιο­θε­τώ­ντας τη σχε­τι­κή διά­τα­ξη που πρό­τει­νε το ΣτΕ στις απο­φά­σεις του (1749/2019 κ.λπ.).

«Οι ετε­ρό­δο­ξοι, αλλό­θρη­σκοι ή άθε­οι μαθη­τές έχουν δικαί­ω­μα πλή­ρους απαλ­λα­γής από το μάθη­μα με την υπο­βο­λή σχε­τι­κής δήλω­σης, η οποία θα μπο­ρού­σε να γίνει με μόνη την επί­κλη­ση λόγων θρη­σκευ­τι­κής συνεί­δη­σης, η δε Πολι­τεία οφεί­λει, εφό­σον συγκε­ντρώ­νε­ται ικα­νός αριθ­μός μαθη­τών που απαλ­λάσ­σο­νται, να προ­βλέ­ψει τη διδα­σκα­λία ισό­τι­μου μαθή­μα­τος προ­κει­μέ­νου να απο­τρα­πεί ο κίν­δυ­νος “ελεύ­θε­ρης ώρας”», έκρι­νε το ΣτΕ.

Η ΑΠΔΠΧ προ­βλέ­πει την απαλ­λα­γή με απλή επί­κλη­ση λόγων συνεί­δη­σης αλλά τόσο η επι­στη­μο­νι­κή επι­τρο­πή όσο και το ΙΕΠ και το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας απέρ­ρι­ψαν την πρό­τα­ση της ΑΠΔΠΧ, διό­τι «το υπουρ­γείο είναι υπο­χρε­ω­μέ­νο να συμ­μορ­φω­θεί με την από­φα­ση του ΣτΕ που είναι το ανώ­τα­το δικα­στή­ριο της χώρας» όπως ανέ­φε­ρε χθες στην «Κ» υψη­λό­βαθ­μο στέ­λε­χος του υπουρ­γεί­ου Παιδείας.

Πηγή: Καθη­με­ρι­νή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο