Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απανωτές πρόβες πολέμου με συμμετοχή της Ελλάδας (Φωτο-Video)

Μετά την επί­ση­μη έναρ­ξη της ναυαρ­χί­δας των ΝΑΤΟϊ­κών ασκή­σε­ων «STEADFAST DEFENDER 2021» την σκυ­τά­λη πήρε η Δια­κλα­δι­κή διοί­κη­ση υπο­στή­ρι­ξης και ενί­σχυ­σης (Joint Support and Enabling Command ‑JSEC) του ΝΑΤΟ, που εδρεύ­ει στο Ulm της Γερμανίας.

Στο μετα­ξύ ξεκί­νη­σε ήδη η «Astral Knight 21», άλλη μια αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κή πρό­βα πολέ­μου, ως δια­κλα­δι­κή, πολυ­ε­θνι­κή άσκη­ση όπου συμ­με­τέ­χουν αερο­πο­ρι­κές, χερ­σαί­ες και ναυ­τι­κές δυνά­μεις των ΗΠΑ, «συνερ­γα­ζό­με­νες» με δυνά­μεις από Αλβα­νία, Κρο­α­τία, Ελλά­δα, Ιτα­λία και Σλο­βε­νία.
Βασι­κός σκο­πός είναι το test των δυνα­το­τή­των στην αντια­ε­ρο­πο­ρι­κή και αντι­πυ­ραυ­λι­κή άμυ­να για προ­στα­σία «κρί­σι­μων υποδομών».
Η Ελλά­δα συμ­με­τέ­χει με μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη και ιπτά­με­να ραντάρ.

Ήδη από μέρες 12 μαχη­τι­κά «F‑15» της USAFE προ­σγειώ­θη­καν στην 110 Πτέ­ρυ­γα Μάχης στη Λάρισα.
Σύμ­φω­να με τον προ­γραμ­μα­τι­σμό, οι Αμε­ρι­κα­νοί (περισ­σό­τε­ροι από 200 ιπτά­με­νοι, τεχνι­κοί και βοη­θη­τι­κό προ­σω­πι­κό υπο­στή­ρι­ξης) θα παρα­μεί­νουν στην Ελλά­δα για πάνω από δυο βδο­μά­δες και θα λάβουν μέρος σε σει­ρά από εκπαι­δευ­τι­κά σενά­ρια, εντασ­σό­με­να τόσο στην «Astral Knight 21» όσο και στη διμε­ρή συνεκ­παί­δευ­ση «Early Bird», που διε­ξά­γε­ται έως την Παρα­σκευή 21 Μάη.Liberty Promise

Στο μετα­ξύ, η αμε­ρι­κα­νι­κή 21η Διοί­κη­ση Υπο­στή­ρι­ξης Θεά­τρου Επι­χει­ρή­σε­ων (21st Theater Sustainment Command), κάνο­ντας έναν απο­λο­γι­σμό της πρό­σφα­της διεκ­πε­ραί­ω­σης πάνω από 300 τεμα­χί­ων οπλι­σμού (ελι­κό­πτε­ρα, τρο­χο­φό­ρα οχή­μα­τα και τρέι­λερ) με το πλοίο-τέρας «Liberty Promise», που έπια­σε στις 5 Μάη Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, φέρο­ντας ξανά δυνά­μεις για την αλυ­σί­δα ασκή­σε­ων «Defender Europe 21», στη συνο­ριο­γραμ­μή με τη Ρωσία, τονί­ζει σχετικά:

«Το λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης έχει γίνει όλο και πιο σημα­ντι­κό για τον Στρα­τό Ξηράς των ΗΠΑ τα τελευ­ταία χρό­νια. Το λιμά­νι βρί­σκε­ται στη στρα­τη­γι­κά σημα­ντι­κή περιο­χή της Νότιας Ευρώ­πης και είναι ένα παρά­δειγ­μα του πώς ο αριθ­μός και το εύρος των λιμέ­νων που μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει ο Στρα­τός των ΗΠΑ έχει επε­κτα­θεί σε όλο το θέα­τρο επι­χει­ρή­σε­ων». Η Διοί­κη­ση θυμί­ζει εξάλ­λου ότι «εκτός από τις τρέ­χου­σες επι­χει­ρή­σεις της “Defender Europe 21”, το λιμά­νι έχει επί­σης υπο­στη­ρί­ξει τις ανα­πτύ­ξεις δυνά­με­ων της “Atlantic Resolve”», η επι­χεί­ρη­ση των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών που από τα γεγο­νό­τα της Κρι­μαί­ας το 2014 και μετά φέρ­νει στα­θε­ρά κάθε χρό­νο πρό­σθε­τες δυνά­μεις των ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Έτσι στο πλαί­σιο «STEADFAST DEFENDER 2021», από τις 12 μέχρι τις 20 Μαΐ­ου η JSEC θα διε­ξά­γει άσκη­ση «επί χάρ­του» ώστε να ασκη­θούν οι συμ­με­τέ­χο­ντες στις δια­δι­κα­σί­ες για την ταχεία μετα­φο­ρά των βορειο­α­με­ρι­κα­νι­κών ενι­σχύ­σε­ων διά μέσου της ευρω­παϊ­κής ηπεί­ρου προς την Μαύ­ρη θάλασσα.

Στην άσκη­ση παίρ­νουν μέρος περί­που 300 άτο­μα, μετα­ξύ τους και έφε­δροι αξιω­μα­τι­κοί, από 18 χώρες. Με διά­φο­ρα εικο­νι­κά σενά­ρια θα ελεγ­χθούν οι δυνα­τό­τη­τες της JSEC και της Μόνι­μης δια­κλα­δι­κής ομά­δας εφο­δια­στι­κής υπο­στή­ρι­ξης (Standing Joint Logistics Support Group) που υπο­στη­ρί­ζε­ται από το Πολυ­ε­θνι­κό δια­κλα­δι­κό επι­τε­λείο στο Ulm (Multinational Joint Headquarters Ulm) και το Κέντρο Δια­κλα­δι­κών επι­χει­ρή­σε­ων (Joint Warfare Centre) από το Stavanger, της Νορβηγίας.

Η JSEC παίρ­νει μέρος σε ΝΑΤΟϊ­κή άσκη­ση για πρώ­τη φορά. Για το λόγο αυτό η εμπλο­κή της είναι ιδιαί­τε­ρα σοβα­ρή για την λυκο­συμ­μα­χία, καθώς θα συμ­βάλ­λει στο να ανα­γνω­ρι­στεί ότι δια­θέ­τει πλή­ρη ετοι­μό­τη­τα ως επι­χει­ρη­σια­κό επι­τε­λείο του ΝΑΤΟ αργό­τε­ρα μέσα στο έτος.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι στο πλαί­σιο της «STEADFAST DEFENDER 2021», ή οποία συσχε­τί­ζε­ται με την άσκη­ση του αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τού: «DEFENDER EUROPE 21» (Αλε­ξαν­δρού­πο­λη), μετα­ξύ 20–28 Μαΐ­ου θα διε­ξα­χθεί πραγ­μα­τι­κή ναυ­τι­κή άσκη­ση στον Ατλα­ντι­κό και μετα­ξύ 19 Μαΐ­ου και 2 Ιου­νί­ου 2021 η άσκη­ση Noble Jump 2021 στην Ρου­μα­νία με την Νατοϊ­κή Δια­κλα­δι­κή δύνα­μη πολύ υψη­λής ετοι­μό­τη­τας (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF). Την διοί­κη­ση της τελευ­ταί­ας έχει η Τουρκία.

Πηγή

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε Google News, Facebook & Twitter

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο