Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απαράδεκτα σχόλια Τραμπ για την Κούβα

Από το στό­χα­στρο του Τραμπ κατά τη διάρ­κεια της ομι­λί­ας του στη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ, δεν ξέφυ­γε ούτε η Κού­βα.  Χαρα­κτή­ρι­σε την κυβέρ­νη­ση της Κού­βας «διε­φθαρ­μέ­νη» και τη δρά­ση της «απο­στα­θε­ρο­ποι­η­τι­κή»

Η διπλω­μα­τία της Κού­βας αντέ­δρα­σε στη νέα προ­κλη­τι­κή τοπο­θέ­τη­ση του προ­έ­δρου των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τραμπ για το νησί λέγο­ντας πως επέ­δει­ξε έλλει­ψη σεβα­σμού, πρό­θε­ση να ανα­μι­χθεί στα εσω­τε­ρι­κά της χώρας και χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας «απα­ρά­δε­κτα» τα σχό­λιά του.

Η δημο­σιο­ποί­η­ση αυτής της οξύ­τα­της ανα­κοί­νω­σης του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών της Κού­βας σημειώ­θη­κε μετά τη συνά­ντη­ση αντι­προ­σω­πειών των δύο χωρών για να συζη­τη­θούν οι διμε­ρείς σχέ­σεις. Επρό­κει­το για την πρώ­τη συνά­ντη­ση υψη­λού επι­πέ­δου αφό­του ανέ­λα­βε τα καθή­κο­ντά του ο ρεπου­μπλι­κά­νος, την 20ή Ιανουαρίου.

Η συνά­ντη­ση διε­ξή­χθη την ίδια ημέ­ρα που ο Τραμπ, απευ­θυ­νό­με­νος στους ηγέ­τες των άλλων κρα­τών μελών των Ηνω­μέ­νων Εθνών στη Νέα Υόρ­κη, χαρα­κτή­ρι­σε την κυβέρ­νη­ση της Κού­βας «διε­φθαρ­μέ­νη» και τη δρά­ση της «απο­στα­θε­ρο­ποι­η­τι­κή». Ακό­μη, ξεκα­θά­ρι­σε ότι δεν πρό­κει­ται να άρει το αμε­ρι­κα­νι­κό εμπάρ­γκο σε βάρος της Κού­βας πριν η Αβά­να προ­χω­ρή­σει σε «θεμε­λιώ­δεις μεταρρυθμίσεις».

Το ΥΠΕΞ της Κού­βας σημεί­ω­σε ότι εξέ­φρα­σε την «έντο­νη δια­μαρ­τυ­ρία» του για τα σχό­λια του προ­έ­δρου των ΗΠΑ, καθώς και για τη νέα πολι­τι­κή του απέ­να­ντί της. Ο ρεπου­μπλι­κά­νος ανα­κοί­νω­σε τον Ιού­νιο ότι ανα­κα­λεί εν μέρει τα μέτρα οικο­δό­μη­σης εμπι­στο­σύ­νης στο πλαί­σιο της δια­δι­κα­σί­ας απο­κα­τά­στα­σης των διμε­ρών σχέ­σε­ων που είχε αρχί­σει επί των ημε­ρών του προ­κα­τό­χου του, του δημο­κρα­τι­κού Μπα­ράκ Ομπάμα.

Οι σχέ­σεις ΗΠΑ-Κού­βας πήραν τρο­πή προς το χει­ρό­τε­ρο αφό­του το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ ανα­κοί­νω­σε τον περα­σμέ­νο μήνα ότι μέλη του αμε­ρι­κα­νι­κού διπλω­μα­τι­κού προ­σω­πι­κού στην Αβά­να αντι­με­τώ­πι­σαν προ­βλή­μα­τα υγείας—από απώ­λεια της ακο­ής ως εγκε­φα­λι­κή βλάβη—εξαιτίας «συμ­βά­ντων», για τα οποία δεν έδω­σε καμιά άλλη λεπτομέρεια.

Σύμ­φω­να με το αμε­ρι­κα­νι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, τα θύμα­τα που συν­δέ­ο­νται με την αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία στην Αβά­να είναι 21, ενώ επη­ρε­ά­στη­καν και Καναδοί.

Η Κού­βα διέ­ψευ­σε ότι έχει οποια­δή­πο­τε σχέ­ση με τα «συμ­βά­ντα» αυτά. Επι­σή­μως οι ΗΠΑ δεν έχουν δια­τυ­πώ­σει κάποια κατη­γο­ρία ενα­ντί­ον της Αβά­νας, όμως ο επι­κε­φα­λής της αμε­ρι­κα­νι­κής διπλω­μα­τί­ας Ρεξ Τίλερ­σον διε­μή­νυ­σε την Κυρια­κή πως η Ουά­σινγ­κτον ενδέ­χε­ται να κλεί­σει την πρε­σβεία στην πρω­τεύ­ου­σα της Κού­βας σε αντίδραση.

«Η Κού­βα ουδέ­πο­τε διέ­πρα­ξε ή θα δια­πρά­ξει ποτέ ενέρ­γειες αυτής της φύσης και ουδέ­πο­τε επέ­τρε­ψε ή θα επι­τρέ­ψει σε οποιο­δή­πο­τε τρί­το μέρος να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει το έδα­φός της για έναν τέτοιο σκο­πό. Οι αρχές της Κού­βας έχουν δεί­ξει το έντο­νο ενδια­φέ­ρον τους για την απο­σα­φή­νι­ση του ζητή­μα­τος», σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση της κου­βα­νι­κής διπλωματίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο