Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Απαράδεκτα φθηνό το νερό»… λέει ο βουλευτής της ΝΔ Μπάμπης Παπαδημητρίου!

Μια φρά­ση του βου­λευ­τή της ΝΔ Μπά­μπη Παπα­δη­μη­τρί­ου για το νερό δημιουρ­γεί εύλο­γες απο­ρί­ες για τα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης ανα­φο­ρι­κά με τα τιμο­λό­για του νερού. 

«Το νερό είναι, δυστυ­χώς, απα­ρά­δε­κτα φθη­νό, η σπα­τά­λη του είναι εξω­φρε­νι­κή, η δε επε­ξερ­γα­σία του είναι σχε­δόν σπά­νια» σημεί­ω­σε ο βου­λευ­τής της ΝΔ την Τετάρ­τη, στη διάρ­κεια της πρώ­της συνε­δρί­α­σης της Υπο­ε­πι­τρο­πής Υδά­τι­νων Πόρων της Επι­τρο­πής Προ­στα­σί­ας του Περι­βάλ­λο­ντος της Βου­λής με θέμα τον προ­γραμ­μα­τι­σμό των εργα­σιών της για τη νέα κοι­νο­βου­λευ­τι­κή περίοδο.

Εύλο­γα ανα­ρω­τιέ­ται κανείς αν η συγκε­κρι­μέ­νη δήλω­ση απο­τε­λεί προ­πο­μπό περαι­τέ­ρω αυξή­σε­ων στα τιμο­λό­για του νερού και ιδιω­τι­κο­ποί­η­σής του.

Ενώ­πιον της επι­τρο­πής, το ΚΚΕ υπο­γράμ­μι­σε ότι η αντι­με­τώ­πι­ση των υδά­τι­νων πόρων, από όλες μέχρι τώρα αστι­κές κυβερ­νή­σεις, όσον αφο­ρά την εκμε­τάλ­λευ­ση των πόρων αυτών και τις ελλεί­ψεις που εμφα­νί­ζο­νται, υλο­ποιεί­ται με βάση τις κατευ­θύν­σεις και τις οδη­γί­ες της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης «που σε τελευ­ταία ανά­λυ­ση εξυ­πη­ρε­τούν μόνο τα μονο­πώ­λια του κλά­δου». Καλώ­ντας τους εκπρο­σώ­πους των άλλων κομ­μά­των να ορί­σουν τον όρο «ορθή χρή­ση» που χρη­σι­μο­ποιούν, η βου­λευ­τής Λ. Κανέλ­λη έθε­σε το ερώ­τη­μα «με βάση τα συμ­φέ­ρο­ντα τίνος την ορθή χρή­ση;», λέγο­ντας ότι έτσι λεη­λα­τεί­ται το εισό­δη­μα το ήδη λεη­λα­τη­μέ­νο των αγρο­τών από άτεγ­κτους κανό­νες τιμολόγησης.

Για τις ανα­φο­ρές του βου­λευ­τή της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση, προει­δο­ποιώ­ντας για «αρνη­τι­κές εξε­λί­ξεις», προ­φα­νώς «ξεχνώ­ντας» ότι η κυβέρ­νη­σή του, εφαρ­μό­ζο­ντας την πολι­τι­κή της απε­λευ­θέ­ρω­σης της ΕΕ και στο νερό, προ­ώ­θη­σε την παρα­πέ­ρα ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της ΕΥΔΑΠ την οποία έβα­λε και στο Υπερταμείο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο