Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απαράδεκτες απολύσεις εργαζόμενων στο «Newsbomb» του ομίλου DPG Media

Την απα­ρά­δε­κτη από­λυ­ση δυο εργα­ζό­με­νων από την ιστο­σε­λί­δα «Newsbomb» (του ομί­λου DPG Media) καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή του το ΠΑΜΕ Τύπου και ΜΜΕ.

Ως αιτία για τις απο­λύ­σεις προ­βλή­θη­κε ο χαρα­κτη­ρι­σμός εκ μέρους του αρχι­συ­ντά­κτη και συντά­κτριας πρω­το­σέ­λι­δου της εφη­με­ρί­δας «Μακε­λειό», ως «χυδαί­ου». Το πρω­το­σέ­λι­δο αφο­ρού­σε καταγ­γέλ­λου­σα, για βια­σμό και βαριές σωμα­τι­κές βλάβες.

Με συνο­πτι­κές δια­δι­κα­σί­ες οι δύο εργα­ζό­με­νοι ενη­με­ρώ­θη­καν πως το πρωί της Δευ­τέ­ρας (24/4) πρέ­πει να περά­σουν από τα γρα­φεία της εται­ρεί­ας για να υπο­γρά­ψουν την από­λυ­σή τους.

Μεσο­λά­βη­σε η ανά­κλη­ση της από­λυ­σης της διευ­θύ­ντριας της ιστο­σε­λί­δας, που έδω­σε την έγκρι­σή της για να γρα­φτεί το θέμα, όχι όμως και της από­λυ­σης των δύο εργα­ζο­μέ­νων, καθώς φαί­νε­ται να χρε­ώ­νε­ται σε εκεί­νους απο­κλει­στι­κά η χρή­ση του όρου «χυδαίο» για το πρω­το­σέ­λι­δο της εφημερίδας.

Στην ανα­κοί­νω­σή τους οι εργα­ζό­με­νοι δημο­σιο­γρά­φοι, τεχνι­κοί και διοι­κη­τι­κοί που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ Τύπου και ΜΜΕ αναφέρουν:

«Συνα­δέλ­φισ­σες, συνάδελφοι

Δια­μη­νύ­ου­με με κάθε τρό­πο, πως οι τακτι­κές αυτές και οι απα­ρά­δε­κτες απο­λύ­σεις δε θα μεί­νουν αναπάντητες.

Καλού­με τις ενώ­σεις του κλά­δου να καταγ­γεί­λουν τις απα­ρά­δε­κτες απο­λύ­σεις. Απαι­τού­με να ανα­κλη­θούν εδώ και τώρα οι απο­λύ­σεις των δύο εργα­ζο­μέ­νων στο συγκε­κρι­μέ­νο μέσο.

Καμία προ­σπά­θεια τρο­μο­κρά­τη­σης εργα­ζο­μέ­νων στον κλά­δο. Καμία ανο­χή απέ­να­ντι στον “κιτρι­νι­σμό” και στην αισχρολογία.

Οι εργα­ζό­με­νοι του κλά­δου που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ Τύπου και ΜΜΕ με όλες μας τις δυνά­μεις θα είμα­στε μπρο­στά και σε αυτόν τον αγώνα».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο