Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απαράδεκτες δηλώσεις του Χαράλαμπου Αθανασίου — Ταύτισε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις βουλευτών με την «εθνική ασφάλεια»!

Απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις έκα­νε ο αντι­πρό­ε­δρος της Βου­λής, Χαρά­λα­μπος Αθα­να­σί­ου και πρώ­ην υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης. Με αφορ­μή την υπό­θε­ση των υπο­κλο­πών και για να τις δικαιο­λο­γή­σει έφτα­σε στο σημείο να ταυ­τί­σει τις θρη­σκευ­τι­κές πεποι­θή­σεις βου­λευ­τών με την «εθνι­κή ασφάλεια»!

Σε συνέ­ντευ­ξη στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό της Μυτι­λή­νης “Αίο­λο” ο Χ. Αθα­να­σί­ου υπο­στή­ρι­ξε: «Ας υπο­θέ­σου­με ότι ένας βου­λευ­τής έχει θρη­σκευ­τι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κό από τους ορθό­δο­ξου. Ας πού­με ένας μου­σουλ­μά­νος βου­λευ­τής της Βορεί­ου Ελλά­δος ‑δεν λέμε ότι υπάρ­χει καμία αιχ­μή- προς Θεού. Αν υπο­θέ­σου­με ότι δίνει κάποια πλη­ρο­φο­ρία στην γεί­το­να χώρα, από πού θα μπουν οι μετα­νά­στες κλπ. Για­τί δεν πρέ­πει να ελεγ­χθεί; Εδώ προ­έ­χει η Εθνι­κή Ασφάλεια».

Η τοπο­θέ­τη­ση αυτή έχει προ­κα­λέ­σει αντιδράσεις.

Επι­βε­βαιώ­νει ότι ο όρος «εθνι­κή ασφά­λεια» έχει γίνει ένα «λάστι­χο» για να νομι­μο­ποιού­νται απα­ρά­δε­κτες πρα­κτι­κές παρα­κο­λου­θή­σε­ων και υπο­κλο­πών, σχο­λί­α­σε το ΚΚΕ.

Την απο­πο­μπή του Χ. Αθα­να­σί­ου ζήτη­σε ο ΣΥΡΙΖΑ. Την παρέμ­βα­ση του Προ­έ­δρου της Βου­λής ζήτη­σε το ΠΑΣΟΚ.

Τις δηλώ­σεις Αθα­να­σί­ου απο­δο­κί­μα­σε ο βου­λευ­τής Ροδό­πης του ΠΑΣΟΚ Ιλχάν Αχμέτ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο