Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απαράδεκτη απόπειρα λογοκρισίας κατά της ΕΡΤ από τους βουλευτές της ΝΔ Πλεύρη-Μαρκόπουλο

Σε μια απα­ρά­δε­κτη επι­χεί­ρη­ση φίμω­σης της ελευ­θε­ρί­ας της έκφρα­σης προ­χώ­ρη­σαν οι βου­λευ­τές της ΝΔ Θ. Πλεύ­ρης και Δ. Μαρ­κό­που­λος, οι οποί­οι «θίχτη­καν» από το περιε­χό­με­νο ενός τρα­γου­διού που ειπώ­θη­κε σε εκπο­μπή της ΕΡΤ.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να οι δύο βου­λευ­τές «ενο­χλή­θη­καν» από τους στί­χους ενός τρα­γου­διού («Κου­κου­λο­φό­ρος») που ερμή­νευ­σε ο τρα­γου­δο­ποιός Σπύ­ρος Γραμ­μέ­νος στην εκπο­μπή φλΕΡΤ της κρα­τι­κής τηλεόρασης.

Θυμί­ζο­ντας επο­χές χου­ντι­κής λογο­κρι­σί­ας, οι Πλεύ­ρης και Μαρ­κό­που­λος κατέ­θε­σαν ερώ­τη­ση στη Βου­λή κάνο­ντας λόγο για… «εξύ­μνη­ση και εξω­ραϊ­σμό της δρά­σης των κου­κου­λο­φό­ρων σε εκπο­μπή της ΕΡΤ»! Δεν διστά­ζουν δε να συσχε­τί­σουν το τρα­γού­δι που ακού­στη­κε στην εκπο­μπή με την έρευ­να που άνοι­ξε ξανά για τον εμπρη­σμό στη Μαρφίν!

«Και ενώ αυτή η πολύ­κρο­τη υπό­θε­ση που συγκλό­νι­σε το πανελ­λή­νιο επα­νέρ­χε­ται στο προ­σκή­νιο προ­κει­μέ­νου να απο­δο­θεί δικαιο­σύ­νη, σε εκπο­μπή της ΕΡΤ συνέ­βη κάτι που δεν συνά­δει με το ήθος της δημό­σιας τηλε­ό­ρα­σης» ανα­φέ­ρουν μετα­ξύ άλλων οι βου­λευ­τές της ΝΔ και τονί­ζουν πως «παρου­σιά­στη­κε τρα­γου­δι­στής που με προ­κλη­τι­κό τρό­πο και από το βήμα της δημό­σιας τηλε­ό­ρα­σης που τρο­φο­δο­τεί­ται από τα χρή­μα­τα των φορο­λο­γού­με­νων πολι­τών ερμή­νευ­σε, κατό­πιν επι­θυ­μί­ας της αρχι­συ­ντά­κτριας της εκπο­μπής, τρα­γού­δι με το οποίο εξυ­μνού­σε και εξω­ράϊ­ζε την δρά­ση αυτουρ­γών παρα­βα­τι­κών πρά­ξε­ων παρό­μοιων με αυτές που οδή­γη­σαν στον εμπρη­σμό και την δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση στη Μαρ­φίν, στέλ­νο­ντας λάθος μηνύ­μα­τα προς πάσα κατεύθυνση».

Οι «θιγ­μέ­νοι» βου­λευ­τές Πλεύ­ρης και Μαρ­κό­που­λος ανα­φέ­ρουν πως οι παρου­σια­στές της εκπο­μπής συμ­με­τεί­χαν σε μια προ­σβλη­τι­κή ενέρ­γεια και ζητούν έλεγ­χο (!) για το περιε­χό­με­νο της εκπομπής.

Δεί­τε το επί­μα­χο από­σπα­σμα στο 13.20 του βίντεο από την εκπο­μπή της ΕΡΤ:

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο