Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απαράδεκτη και επικίνδυνη δήλωση Κοντοζαμάνη: Οι γιατροί φταίνε για τους θανάτους ασθενών εκτός ΜΕΘ!

Άφη­σαν αθω­ρά­κι­στο το δημό­σιο σύστη­μα σγεί­ας εν μέσω παν­δη­μί­ας. Άφη­σαν απρο­στά­τευ­τους, εν μέσω παν­δη­μί­ας, για­τρούς και νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό να παλεύ­ουν με το θηρίο. Αυτούς τους για­τρούς και νοση­λευ­τές, τους οποί­ους χθες χει­ρο­κρο­τού­σαν υπο­κρι­τι­κά απο­κα­λώ­ντας τους «ήρω­ες», έρχο­νται σήμε­ρα και τους δεί­χνουν με το δάχτυ­λο ως… υπαί­τιους (!!!) για τους θανά­τους ασθενών!

Η δήλω­ση ήρθε από τον ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γό Υγεί­ας Βασί­λη Κοντο­ζα­μά­νη και εκφρά­ζει τη νοο­τρο­πία μιας ολό­κλη­ρης κυβέρ­νη­σης. Τι είπε ο κ. Κοντοζαμάνης;

Ότι για τους θανά­τους ασθε­νών με Covid-19 που έχουν συμ­βεί εκτός ΜΕΘ δεν ευθύ­νο­νται οι τερά­στιες ελλεί­ψεις σε μονά­δες εντα­τι­κής θερα­πεί­ας, αλλά οι θερά­πο­ντες για­τροί! Αυτό δήλω­σε ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός απα­ντώ­ντας σε ερώ­τη­ση του iatronet.gr κατά την χθε­σι­νή ενη­μέ­ρω­ση για την πορεία της επι­δη­μί­ας. Βέβαια ο ανα­πλ. υπουρ­γός απέ­φυ­γε να δώσει στοι­χεία για τη θνη­τό­τη­τα ασθε­νών με κορω­νο­ϊό εντός και εκτός ΜΕΘ.

Με λίγα λόγια, η ηγε­σία του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας εκτι­μά πως, εν μέσω της κορύ­φω­σης της παν­δη­μί­ας, όλοι οι ασθε­νείς είχαν πρό­σβα­ση σε ΜΕΘ και πως το κρι­τή­ριο εισα­γω­γής τους δεν ήταν η επάρ­κεια ή όχι των κρε­βα­τιών, αλλά οι συν­νο­ση­ρό­τη­τες και οι επι­λο­γές των νοσο­κο­μεια­κών γιατρών.

Πρό­κει­ται ουσια­στι­κά για χυδαία δήλω­ση η οποία επι­χει­ρεί να καλύ­ψει τις κολοσ­σιαί­ες κυβερ­νη­τι­κές ευθύ­νες και να ρίξει το φταί­ξι­μο στους — άλλο­τε «ήρω­ες» — για­τρούς! Με όσα είπε ο Β. Κοντο­ζα­μά­νης γίνε­ται φανε­ρό ότι η κυβέρ­νη­ση όχι μόνο δεν έχει πρό­θε­ση να προ­χω­ρή­σει σε ενί­σχυ­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος υγεί­ας (που είναι απο­λύ­τως ανα­γκαία), αλλά βρή­κε ήδη το εξι­λα­στή­ριο θύμα: το ιατρι­κό προ­σω­πι­κό που εργά­ζε­ται νυχθη­με­ρόν, πολ­λές φορές με πενι­χρά μέσα, για την αντι­με­τώ­πι­ση της πανδημίας.

Επι­πλέ­ον, στο­χο­ποιώ­ντας τους για­τρούς ως υπεύ­θυ­νους για τους θανά­τους ασθε­νών εκτός ΜΕΘ, ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός υγεί­ας τους καθι­στά και νομι­κά υπεύ­θυ­νους, ανοί­γο­ντας έτσι το δρό­μο για μηνύ­σεις και αγω­γές κατά του ιατρι­κού κόσμου!

Το ποιός είναι υπεύ­θυ­νος για την κατά­στα­ση της παν­δη­μί­ας στην χώρα μας, το γνω­ρί­ζει ο λαός. Οι κυβερ­νη­τι­κές ευθύ­νες δεν μπο­ρούν να κρυ­φτούν όσες δικαιο­λο­γί­ες κι΄αν σκαρ­φι­στούν ο κ. Μητσο­τά­κης και οι υπουρ­γοί του.

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο