Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απαρατήρητη πέρασε τεράστια έκρηξη μετεωρίτη ισοδύναμη με δέκα βόμβες της Χιροσίμα 

Ένας μετε­ω­ρί­της εξερ­ρά­γη στην ατμό­σφαι­ρα της Γης το Δεκέμ­βριο του 2018, προ­κα­λώ­ντας τη δεύ­τε­ρη μεγα­λύ­τε­ρη έκρη­ξη του είδους της κατά τα τελευ­ταία 30 χρό­νια και τη μεγα­λύ­τε­ρη μετά την έκρη­ξη μετε­ω­ρί­τη πάνω από το Τσε­λιά­μπινσκ της Ρωσί­ας πριν από έξι χρόνια.

Το πιο πρό­σφα­το συμ­βάν, σύμ­φω­να με την Αμε­ρι­κα­νι­κή Δια­στη­μι­κή Υπη­ρε­σία (NASA), πέρα­σε απα­ρα­τή­ρη­το μέχρι σήμε­ρα, επει­δή συνέ­βη πάνω από τη Βερίγ­γεια Θάλασ­σα, στα ανοι­χτά της χερ­σο­νή­σου Καμ­τσάτ­κα της ανα­το­λι­κής Ρωσί­ας. Η έκρη­ξη του μετε­ω­ρί­τη εκτι­μά­ται ότι απε­λευ­θέ­ρω­σε ισο­δύ­να­μη ενέρ­γεια 173 κιλο­τό­νων ΤΝΤ, δεκα­πλά­σια σε σχέ­ση με εκεί­νη της ατο­μι­κής βόμ­βας στη Χιρο­σί­μα και περί­που το 40% της ενέρ­γειας του μετε­ω­ρί­τη του Τσε­λιά­μπινσκ στις 15/2/2013.

Η εκπρό­σω­πος της NASA Λίντλεϊ Τζόν­σον δήλω­σε στο ΒΒC ότι μια τέτοια έκρη­ξη μετε­ω­ρί­τη ανα­μέ­νε­ται ότι θα συμ­βεί μόνο δύο ή τρεις φορές κάθε 100 χρό­νια. Στις 18/12/2018 ο αστε­ροει­δής δια­μέ­τρου αρκε­τών μέτρων εισήλ­θε στη γήι­νη ατμό­σφαι­ρα με ταχύ­τη­τα 32 χιλιο­μέ­τρων το δευ­τε­ρό­λε­πτο και εξερ­ρά­γη σε ύψος 26,5 χιλιο­μέ­τρων πάνω από την επι­φά­νεια της Γης.

Το περι­στα­τι­κό απο­κα­λύ­φθη­κε στο πλαί­σιο της 50ής Συν­διά­σκε­ψης Σελη­νια­κής και Πλα­νη­τι­κής Επι­στή­μης στο Χιού­στον του Τέξας. Έγι­νε αντι­λη­πτό από στρα­τιω­τι­κούς δορυ­φό­ρους και η Πολε­μι­κή Αερο­πο­ρία των ΗΠΑ ενη­μέ­ρω­σε τη NASA. Η έκρη­ξη συνέ­βη πάνω από μια περιο­χή όπου υπάρ­χουν αερο­διά­δρο­μοι που χρη­σι­μο­ποιούν οι αερο­πο­ρι­κές εται­ρεί­ες για τα δρο­μο­λό­για τους μετα­ξύ Β. Αμε­ρι­κής και Ασίας.

Η ισχυ­ρό­τε­ρη γνω­στή έκρη­ξη μετε­ω­ρί­τη στη σύγ­χρο­νη επο­χή είχε συμ­βεί το 1908 πάνω από την Τουν­γκού­σκα της Σιβη­ρί­ας στη Ρωσία, ισο­πε­δώ­νο­ντας περί­που 80 εκα­τομ­μύ­ρια δέντρα σε μια τερά­στια έκτα­ση 770 τετρα­γω­νι­κών μιλίων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο