Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απεβίωσε ο Ανταμς μετά από 39 (!) χρόνια σε κώμα

Ενας από τους κορυ­φαί­ους κεντρι­κούς αμυ­ντι­κούς του γαλ­λι­κού ποδο­σφαί­ρου, έχα­σε την μάχη με τον θάνα­το. Ο Ζαν Πιέρ Ανταμς, απε­βί­ω­σε σήμε­ρα (06/09) σε ηλι­κία 73 ετών, στο Πανε­πι­στη­μια­κό νοσο­κο­μείο της πόλης Νιμ και αφού παρέ­μει­νε σε βαθύ κώμα για 39 (!) χρό­νια. Ο εκλι­πών, βρι­σκό­ταν σε αυτήν την κατά­στα­ση από τις 17 Μαρ­τί­ου 1982 και μετά από ένα λάθος στην αναι­σθη­σία που του έγι­νε εκεί­νη την επο­χή, κατά την διάρ­κεια χει­ρουρ­γι­κής επέμ­βα­σης, σε νοσο­κο­μείο της Λιόν, για απο­κα­τά­στα­ση ρήξης χια­στών συνδέσμων.

Ο Ανταμς υπήρ­ξε 22 φορές διε­θνής με τους «πετει­νούς» στο χρο­νι­κό διά­στη­μα από το 1972 μέχρι το 1976 και αγω­νί­σθη­κε στην Νιμ, στην Νις και στην Παρί Σεν Ζερ­μέν. Μαζί με τον Μάριους Τρε­ζόρ, απο­τέ­λε­σαν ένα αξε­πέ­ρα­στο αμυ­ντι­κό δίδυ­μο, που είχε το προ­σω­νύ­μιο η «μαύ­ρη φρουρά».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο