Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απεγκλωβίστηκε αρκούδα που είχε πέσει σε άδεια υδατοδεξαμενή

Σε άδεια υδα­το­δε­ξα­με­νή στο Νευ­ρο­κό­πι Δρά­μας εγκλω­βί­στη­κε αρκού­δα διά­σω­σης αν και χρειά­στη­κε ώρες κατά­φε­ρε να την απε­γκλω­βί­σει χρη­σι­μο­ποιώ­ντας μια αυτο­σχέ­δια σκά­λα. Κόπη­κε δέντρο και δια­μορ­φώ­θη­κε σαν σκά­λα για να μπο­ρέ­σει να  σκαρ­φα­λώ­σει η «Χρι­στί­να»!

Η «Χρι­στί­να», όπως ονο­μά­στη­κε η αρκού­δα που απε­γκλω­βί­στη­κε τα Χρι­στού­γεν­να, εντο­πί­στη­κε αρχι­κά από κυνη­γό-μέλος του Κυνη­γε­τι­κού Συλ­λό­γου Προ­σο­τσά­νης σε άδεια υδα­το­δε­ξα­με­νή, σε δασι­κή περιο­χή κοντά στο Οχυ­ρό Νευ­ρο­κο­πί­ου Δράμας.

arkouda3

Η Κυνη­γε­τι­κή Ομο­σπον­δία Μακε­δο­νί­ας-Θρά­κης (ΚΟΜΑΘ) ειδο­ποί­η­σε στη συνέ­χεια τα αρμό­δια Δασαρ­χεία Νευ­ρο­κο­πί­ου και Δρά­μας, καθώς και τον Φορέα Δια­χεί­ρι­σης Ορο­σει­ράς Ροδό­πης, την Περι­βαλ­λο­ντι­κή Οργά­νω­ση «Καλ­λι­στώ» και το Πυρο­σβε­στι­κό Κλι­μά­κιο Νευ­ρο­κο­πί­ου. Η επι­χεί­ρη­ση απε­γκλω­βι­σμού έγι­νε ανή­με­ρα τα Χρι­στού­γεν­να και κρά­τη­σε πάνω από έξι ώρες, καθώς το σημείο στο οποίο ήταν παγι­δευ­μέ­νη η αρκού­δα βρί­σκε­ται σε υψό­με­τρο 1.430 μέτρων, σε από­στα­ση δύο ωρών με τα πόδια από τον κοντι­νό­τε­ρο δασι­κό δρόμο.

Όπως δια­πι­στώ­θη­κε η αρκού­δα (θηλυ­κή 5–8 ετών) ήταν σε πολύ καλή κατά­στα­ση, αλλά και πολύ επι­θε­τι­κή, λόγω του έντο­νου στρε­σα­ρί­σμα­τος από τον πολυ­ή­με­ρο εγκλω­βι­σμό της, γι’ αυτό και αναι­σθη­το­ποι­ή­θη­κε με ειδι­κό όπλο. Η Πυρο­σβε­στι­κή έκο­ψε παρα­κεί­με­νο μεγά­λο δέντρο και αφού το δια­μόρ­φω­σε σαν σκά­λα, το τοπο­θέ­τη­σε μέσα στην άδεια υδα­το­δε­ξα­με­νή, όσο η αρκού­δα ήταν ακό­μα αναί­σθη­τη, για να δημιουρ­γη­θεί γέφυ­ρα δια­φυ­γής της.

arkouda2

Στην Χρι­στί­να τοπο­θε­τή­θη­κε ραδιο­κολ­λά­ρο, το οποίο και έδει­ξε ότι κατά­φε­ρε να βγει από την υδα­το­δε­ξα­με­νή τα ξημε­ρώ­μα­τα της 26ης Δεκεμ­βρί­ου και κινεί­ται σε δασω­μέ­νη, από­το­μη πλα­γιά του όρους Άγιος Παύλος.

Εφτά νεκρές αρκού­δες από ΙΧ στην Εγνα­τία – Δύο τις τελευ­ταί­ες δύο ημέρες

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο