Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απειλές Τσαβούσογλου: Η Τουρκία θα θέσει θέμα κυριαρχίας των νησιών του Αν. Αιγαίου αν δεν αποστρατιωτικοποιηθούν

Με τον πλέ­ον ξεκά­θα­ρο τρό­πο η Άγκυ­ρα ‑κλι­μα­κώ­νο­ντας την αμφι­σβή­τη­ση των ελλη­νι­κών κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των- βάζει στο «τρα­πέ­ζι» το θέμα της κυριαρ­χί­ας σχε­δόν όλων των νησιών του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, συν­δέ­ο­ντάς το με την απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σή τους.

Μιλώ­ντας στο κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων «Anadolu», ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Μεβλούτ Τσα­βού­σο­γλου, ανα­φέρ­θη­κε στις Συν­θή­κες της Λωζάν­νης το 1923 (για τα νησιά του Βόρειου και Κεντρι­κού Αιγαί­ου) και Παρι­σιού του 1947 (για τα Δωδε­κά­νη­σα). «Υπάρ­χει ένας όρος και στις δυο συν­θή­κες για απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση. Η Ελλά­δα από το 1960 τα στρα­τιω­τι­κο­ποιεί», δήλω­σε και πρό­σθε­σε ότι «τα νησιά πρέ­πει να απο­στρα­τιω­τι­κο­ποι­η­θούν. Αν δεν υπο­χω­ρή­σει η Ελλά­δα, θα ανοί­ξου­με προς συζή­τη­ση το θέμα κυριαρ­χί­ας τους».

Προ­κει­μέ­νου να …οπτι­κο­ποι­ή­σει τις τουρ­κι­κές αξιώ­σεις, ο Μ. Τσα­βού­σο­γλου έδει­ξε και χάρ­τη με τον οποίο το σύνο­λο των νησιών του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου αμφισβητούνται.

Η Άγκυρα τερματίζει το Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας — Τουρκίας

Παράλ­λη­λα, ο Τούρ­κος ΥΠΕΞ ανα­κοί­νω­σε ότι «τερ­μα­τί­ζου­με επί­ση­μα τη δια­δι­κα­σία του Ανώ­τα­του Συμ­βου­λί­ου Συνερ­γα­σί­ας Ελλά­δας — Τουρ­κί­ας», κάνο­ντας λόγο για εχθρι­κές δηλώ­σεις του Κυρ. Μητσο­τά­κη, καθώς και για ασυ­νε­πή στά­ση της Αθή­νας στις προ­σπά­θειες διαλόγου.

Ο Μ. Τσα­βού­σο­γλου είπε ότι θα στα­λεί και η σχε­τι­κή επι­στο­λή στο ελλη­νι­κό υπουρ­γείο Εξωτερικών.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο